Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 19 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z obowiązkiem załączenia jako załącznika obligatoryjnego do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 KW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y, Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej. Brak załącznika w postaci indywidualnej interpretacji spowoduje odrzucenie wniosku.

Zainteresowana prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: M.

W dniu 17 lutego 2010 r. uzyskała ona pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działkach nr XXXX/Y i XXXX, obręb D. gmina O.

Organem ewidencyjnym na potrzeby rejestracji działalności gospodarczej jest Wójt Gminy O. W urzędzie tym Wnioskodawczyni uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, polegający na rozszerzeniu PKD w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, o działalność związaną z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku wiatru.

Zainteresowana jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jej działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu VAT. Nabywane przez nią towary mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie tych towarów będą wystawiane na Wnioskodawczynię.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z dostawą turbiny oraz niezbędnego wyposażenia i ponoszenia w związku z tym kosztów ewidencjonowanych fakturami VAT, Zainteresowana będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona prawo do odliczenia podatku VAT, bowiem zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 15 ust. 2 ustawy stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy precyzuje, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu nbspnbsp - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowana, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 KW. Jej działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu VAT. Nabywane przez nią towary mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie tych towarów będą wystawiane na Wnioskodawczynię.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie zostaną spełnione oba wskazane wyżej warunki, ponieważ Zainteresowana jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedsięwzięcia są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawczyni przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Reasumując, Zainteresowanej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z dostawą turbiny oraz niezbędnego wyposażenia, zgodnie z art. 86 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: koszt, podatek naliczony, podatnik, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 27/10/2012 22:52:34

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu zwrotu towaru dopiero po otr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z wystawionych faktur przez dostawcę towar...

Podatnik zakupuje od firmy armatorskiej towar (śledź bałtycki). Armator sprzedaje Podatnikowi towar z jednoczesną dostawą i przeładunkiem na morzu na statek bandery rosyjskiej. Z tytułu sprzedaży, armator wystawia na rzecz Podatnika fakturę...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur zakupu wystawianych przez Spółkę na paliwo pobrane...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a l 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Czy w treści wystawionej faktury VAT KOREKTA należy odwołać się do faktury korygującej, Cz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy po otrzymaniu premii pieniężnej należy wystawić fakturę VAT i opodatkować podatkiem VAT?Opodatkowanie zwrotu nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałymUrząd Skarbowy Wołów 56-100 ul. T. Kościuszki 17Korekta faktury i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy zlecający wykonanie umowy zwrócił fakturę wystawcyCzy stosowana dotychczasowa praktyka w przedmiocie refakturowania usług utylizacji jest prawidłowa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.