Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegających na intensyfikacji sprzedaży produktów Spółki

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2009r. (data wpływu 19.03.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegających na intensyfikacji sprzedaży produktów Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegających na intensyfikacji sprzedaży produktów Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. jest dystrybutorem produktów służących higienie jamy ustnej na terytorium Polski . Produkty sprzedawane są przez Wnioskodawcę na rzecz hurtowni farmaceutycznych . Następnie Hurtownie odprzedają produkty do innych hurtowni oraz aptek, które dokonują dalszej sprzedaży Produktów na rzecz klientów indywidualnych.

W celu zwiększania sprzedaży Produktów, Wnioskodawca wdraża szereg instrumentów marketingowych, w tym również tę przedstawioną poniżej. Opisane poniżej akcje marketingowe organizowane były przez PFM w przeszłości oraz będą organizowane również w okresach przyszłych.

W ramach akcji marketingowych PFM bądź Hurtownie przekazują do Aptek informacje o możliwości zakupu Produktów w danym okresie po obniżonej cenie. Informacja o możliwości nabycia Produktów po obniżonej cenie jest przekazywana Aptekom przez przedstawicieli PFM lub Hurtowni. Następnie, Hurtownie sprzedają na rzecz Aptek Produkty po obniżonej cenie, uprzednio uzgodnionej z Wnioskodawcą.

Z tytułu sprzedaży Produktów po obniżonej, uprzednio uzgodnionej z Wnioskodawcą cenie, Hurtownie wystawiają na rzecz PFM fakturę VAT traktując uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie za świadczenie usług opodatkowanych według stawki VAT 22%. Wynagrodzenie należne Hurtowni z tytułu dokonania na zlecenie PFM sprzedaży Produktów w określonym czasie, po obniżonej cenie na rzecz Aptek odpowiada kwocie rabatu jakiego Hurtownie udzieliły Aptekom przy realizacji przedmiotowej sprzedaży. Opis zawarty na fakturze wystawionej przez Hurtownię wskazuje na usługi marketingowe bądź na premię pieniężną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania faktury wystawionej przez Hurtownię z opisem wskazującym na świadczenie usług marketingowych lub otrzymanie premii pieniężnej, która w obu przypadkach dokumentuje świadczenie przez Hurtownię usług polegających na sprzedaży Produktów na zlecenie PFM, w określonym przedziale czasowym, po obniżonej (ustalonej z Wnioskodawca) cenie na rzecz Aptek.

Zdaniem Wnioskodawcy, Hurtownie dokonując na zlecenie Wnioskodawcy sprzedaży Produktów na rzecz Aptek po obniżonej cenie, świadczą na rzecz PFM usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT według zasad ogólnych. Biorąc pod uwagę, iż nabycie tych usług związane jest z działalnością opodatkowaną VAT po stronie PFM, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Hurtownie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie, zgodnie z art. 88 ust 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się do dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z treści przywołanego unormowania wynika, ze pojęcie świadczenie usług ma bardzo szeroki zakres. W szczególności, pojęcie to obejmuje nie tylko działania podatnika, lecz także jego zaniechania poprzez zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania określonej czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, przy założeniu, że zobowiązania takie podejmowane są w zamian za wynagrodzenie. Konieczność szerokiego rozumienia pojęcia świadczenie usług wynika również stąd, iż jest nim każde świadczenie niestanowiące dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Definicję tę należy więc rozumieć w ten sposób, że każda czynność skutkująca powstaniem korzyści po stronie biorcy tej czynności, dokonywana za wynagrodzeniem, a niebędąca dostawą towarów, winna być postrzegana jako świadczenie usług.

Wypłacone wynagrodzenie pieniężne związane jest z określonymi zachowaniami Hurtowni, a zatem świadczeniem usług przez podmiot otrzymujący takie wynagrodzenie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Potwierdzenia w powyższym zakresie dostarcza chociażby fakt, iż czynność Hurtowni polegająca na dokonaniu sprzedaży Produktów w określonym czasie, po określonej, obniżonej cenie i na rzecz Aptek jest jednym z elementów składowych kompleksowej akcji promocyjnej organizowanej przez Wnioskodawcę, której realizacja powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy korzyści. Korzyść ta polega w tym przypadku na umożliwieniu adresatom akcji promocyjnej (tj. Aptekom) nabycia produktów po oferowanych w ramach promocji cenach.

Co więcej, potwierdzenia w tym zakresie dostarcza również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w orzeczeniach C-68/92, C-69/92 oraz C-73/92 dotyczących zakresu pojęcia usługi reklamowe wskazał, iż pojęcie to powinno być rozumiane w sposób szeroki. Zgodnie z oceną ETS, pojęcie usługi reklamowe obejmuje wszelką działalność promocyjną, w tym nieodpłatne przekazywanie lub sprzedaż towarów po promocyjnych cenach, świadczenie usług promocyjnych z zastosowaniem niższych stawek lub bez wynagrodzenia, organizację przyjęć, bankietów, konferencji prasowych, kongresów lub seminariów ETS stwierdził, że dla rozpoznania usługi jako usługi reklamowej nie jest konieczne jej wykonywanie przez podmiot zajmujący się reklamą (np. agencję reklamową). Zgodnie z oceną ETS, usługa reklamowa jest czynnością związaną z rozpowszechnianiem informacji o istnieniu firmy oraz oferowanych przez nią towarów lub usług celem zwiększenia sprzedaży. Z opinii wyrażonej przez ETS wynika natomiast wprost, że sprzedaż produktów po obniżonych cenach traktuje on jako usługę o charakterze reklamowym, co oznacza, iż co do zasady, czynność taka wykonywana na zlecenie i za wynagrodzeniem, stanowi usługę w rozumieniu systemu podatku od wartości dodanej, a tym samym i polskiego podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, Hurtownie sprzedając Aptekom na zlecenie Wnioskodawcy Produkty po obniżonej cenie, w określonym czasie, świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czynności podejmowane przez Hurtownie i polegające na sprzedaży towarów po obniżonej cenie powinny więc być traktowane jako świadczenie usług na rzecz PFM, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto, należy w tym miejscu podkreślić, iż wynagrodzenie nie jest należne Hurtowni z tytułu nabywania Produktów, ale z tytułu dokonania przez Hurtownie w określonym czasie sprzedaży promowanych produktów po obniżonej cenie.

Uwzględniając, iż faktury wystawione przez Hurtownie dokumentujące otrzymanie wynagrodzenia od PFM potwierdzają transakcje podlegającą opodatkowaniu 22% podatkiem VAT i mają one związek z prowadzoną przez PFM działalnością opodatkowaną, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Hurtownie z tego tytułu. Prawo to przysługuje Spółce zarówno w sytuacji, gdy opis na fakturze wystawionej przez Hurtownię wskazuje, iż dotyczy ona premii pieniężnych, jak i wtedy, gdy opis ten wskazuje, iż przedmiotem świadczenia były usługi marketingowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia, premia pieniężna, usługi marketingowe
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

Drugi Urząd Skarbowy Lublin 20-601 ul. Zana 38

Zasięg terytorialny miasta gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn...

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy?

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane...

Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?

Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji art...

Czy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturę

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko podatnika, przedstawione...

Czy całkowita zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru i numeru NIP powinn...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych fakturCzy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur zakupu w trakcie realizacji inwestycji?Wygląd wersji czytelnej e-fakturyCzy można stosować stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?Czy wydatki poniesione w związku z ubieganiem sie o dotację z funduszy unijnych na zakup środków trawałych są w całości osztem uzyskania przychodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.