Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących koszty inwestycyjne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy Transportowo-Handlowej X Spółka Cywilna, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 sierpnia 2008r. (data wpływu 27 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących koszty inwestycyjne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących koszty inwestycyjne.Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 sierpnia 2008r. (data wpływu 27 sierpnia 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 sierpnia 2008r. znak: IBPP2/443-466/08/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność jego, polegająca wyłącznie na towarowym transporcie drogowym, jest opodatkowana 22% stawką podatku VAT. Wspólnicy zamierzają w ramach spółki cywilnej wybudować pomieszczenia garażowe na gruncie przekazanym spółce na podstawie umowy użyczenia. Budowa garaży jest jednym z etapów inwestycji, na którą pozwolenie na budowę otrzymał jeden ze wspólników. Całość inwestycji obejmuje budowę domu mieszkalnego jednego ze wspólników spółki cywilnej oraz budowę odrębnego budynku niemieszkalnego (garaże) wraz z placem postojowym. Ponoszone w przyszłości koszty związane z przedmiotową budową na użyczonym gruncie będą związane wyłącznie z opodatkowaną działalnością spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podejmując się inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku garażowego wraz z placem postojowym Wnioskodawca będący inwestorem w sensie ekonomicznym, a nie w rozumieniu Prawa budowlanego, będzie uprawniony do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z ponoszonymi w przyszłości kosztami inwestycyjnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, w powiązaniu z art. 86 tejże ustawy oraz zasadą neutralności podatku VAT posiada on prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z kosztami dotyczącymi inwestycji związanej z budową garaży - budowa budynku na cudzym gruncie (art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy p.d.o.f.)Prawo finansowe, którego częścią jest ustawa VAT, nie odsyła Wnioskodawcy do przepisów ustawy Prawo budowlane odnośnie interpretacji pojęcia "inwestor". Dlatego też, brak pozwolenia na budowę wydanego na rzecz obu wspólników spółki cywilnej nie wyklucza prawa wynikającego z art. 86 ustawy VAT, którego podmiotem jest spółka cywilna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl art. 15 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Spółka wskazała we wniosku, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a poniesione w przyszłości wydatki będą dotyczyć budowy garażu wykorzystywanego wyłącznie w ramach działalności opodatkowanej.

Z powyższego wynika, że w opisanym wyżej zakresie Spółka spełniła wszystkie warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniające do obniżenia podatku należnego.Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.W świetle wyjaśnień Wnioskodawcy, przedmiotowe wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.W konsekwencji nie wystąpi w tym przypadku przewidziane ustawą wyłączenie z odliczenia podatku.

Podsumowując, w świetle cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z budową garażu, który służyć będzie wyłącznie opodatkowanej działalności Spółki.Brak pozwolenia na budowę wydanego na rzecz obu wspólników pozostaje bez znaczenia w niniejszej sprawie, jeśli inwestorem w sensie ekonomicznym będzie faktycznie Spółka, bowiem to Spółka będzie ponosiła wydatki związane z budową odrębnego budynku niemieszkalnego (garażu) oraz na nią będą wystawiane faktury VAT dokumentują te wydatki.Tym samym należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Ponadto należy tutaj wskazać, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponoszonych przez Wnioskodawcę w przyszłości wydatków dotyczących ww. inwestycji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 04/01/2013 03:00:01

Czy przychód należy wykazać dla potrzeb podatku dochodowego w miesiącu wystawienia faktury...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy ma Pan prawo posługiwać się w obrocie gospodarczym (w szczególności w odniesieniu do a...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązkowe daty na fakturze od 2013 roku

Dane, jakie powinna zawierać faktura, szczegółowo określa 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur. Przepis ten z dniem 1 stycznia 2013 r. uległ pewnym zmianom. W starym stanie prawnym...

Pytanie dotyczy prawidłowości wystawianych faktur dotyczących świadczenia usług "organizac...

Pismem z dnia 22.03.2007 roku (uzupełniony w dniu 26.04.2007 roku) Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowania, udokumentowania oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężneObniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygującychCzy osoba fizyczna musi podawać na fakturach swoje imię i nazwisko czy wystarczy nazwa, adres oraz NIP?Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wierzytelności, określenia podstawy opodatkowania oraz stawki podatkuCzy podatek VAT zawarty w fakturze, dotyczący uszkodzonej odzieży podlega odliczeniu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.