Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Przeliczanie kwot z faktur wystawionych w walutach obcych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot z faktur wystawionych w walutach obcych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot z faktur wystawionych w walutach obcych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zakupiła linię produkcyjną od kontrahenta UE niezarejestrowanego na terenie kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług. Zgodnie z kontraktem sprzedawca dokonał montażu linii. Na poczet tej transakcji wnioskodawca wpłacił kontrahentowi zaliczki w wysokości 10% w styczniu 2007 r., 20% w marcu 2007 r., 60% w maju 2007 r. Sprzedawca nie wystawił faktur potwierdzających otrzymane zaliczki. Zakupiona linia produkcyjna została przetransportowana w pięciu dostawach, protokół odbioru po zamontowaniu podpisano 31 sierpnia 2007 r., natomiast faktura dokumentująca całą transakcję została wystawiona przez dostawcę dnia 22 sierpnia 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury wewnętrzne zostały przeliczone po prawidłowym kursie...

Zdaniem wnioskodawcy jako udokumentowanie wpłaconych dostawcy zaliczek Spółka powinna wystawić faktury wewnętrzne odpowiednio po kursie NBP z dnia ich uiszczenia. Pozostałą kwotę transakcji (po odjęciu zaliczek) należy udokumentować fakturą wewnętrzną wystawioną według kursu NBP z dnia, w którym dostawca wystawił fakturę za transakcję tj. z dnia 22 sierpnia 2007 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Opisana we wniosku transakcja stanowi nabycie towaru wraz z montażem na terenie kraju, dla której to transakcji podatnikiem jest nabywca. Rozstrzygnięcie tej kwestii zawarto w interpretacji indywidualnej o sygnaturze ITPP2/443-74B/07/AP.

Ogólna regulacja dotycząca wystawiania faktur zawarta została w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którą podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca wystawiane są faktury wewnętrzne.

Zasady przeliczania kwot wykazywanych na fakturach wystawianych w walutach obcych zawarto w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Według ust. 1 tego przepisu kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik zobowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W ust. 3 wskazano, iż w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Natomiast w ust. 4 określono zastosowanie ust. 1-3 odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

Reasumując w przypadku zaliczek faktury wewnętrzne dokumentujące wpłacone zaliczki należało przeliczać stosownie do § 37 ust. 3 wymienionego rozporządzenia odpowiednio po kursie średnim NBP z dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu przekazanych zaliczek.

Ostateczne rozliczenie transakcji potwierdzone zostało przez dostawcę fakturą wystawioną przed dniem dokonania odbioru technicznego linii produkcyjnej. Obowiązek podatkowy w stosunku do pozostałej po odjęciu zaliczek części powstał z chwilą wydania towaru (interpretacja indywidualna ITPP2/443-74C/07/AP), a zatem w odniesieniu do części kwoty transakcji pozostałej po odjęciu zaliczek przeliczenie kwoty z faktury na podstawie § 37 ust. 3 powołanego rozporządzenia winno nastąpić po kursie średnim NBP na dzień powstania obowiązku podatkowego tj. chwilę wydania towaru.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, przeliczanie, stosowanie kursu walut
Data aktualizacji: 09/07/2011 14:59:00

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dotyczącej budo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prawidłowo udokumentować koszty związane z przychodami Spółki a ponoszone w związku z...

Na podstawie art.14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) - w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy -...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie momentu otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznej

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r. złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 25.10.2006r...

Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki X z dnia 16 czerwca 2006r. znak: DR WP 130 2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z dotowaną inwestycją?Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężneUrząd Skarbowy Słupsk 76-200 ul. Szczecińska 59Powstanie obowiązku podatkowego od zaliczekUrząd Skarbowy Malbork 82-200 ul. Kopernika 10
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.