Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja budynku PKOB

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2009 r. (data wpływu 29.12.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka. z o.o. była wykonawcą robót budowlanych na rzecz Spółki Centrum Handlowe A. Sp. z o.o. Roboty obejmowały budowę Zespołu Handlowo — Usługowo - Mieszkalnego A. położonego przy ul. P. w W. Pozwolenie na budowę wskazanego Zespołu zostało udzielone w dniu 5 sierpnia 2002 r. przez Burmistrza Gminy decyzją nr X/2002. Pozwolenie zostało wydane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym pod wymienioną wyżej nazwą. Projekt przewidywał podział budynku w następujący sposób: 2.406, 00 m.kw. na część mieszkalną, 900, 08 m.kw. na część biurową, 4.086, 70.mkw na część handlową, a ponadto 3.291, 70 m.kw. przeznaczono na garaż. W związku z tym, że większość powierzchni budynku miała mieć funkcje usługowe, Spółka J. Sp. z o.o. wystawiała inwestorowi — Spółce Centrum Handlowe A. Sp. z o.o. faktury za roboty budowlane z zastosowaniem 22 % stawki VAT.

Na podstawie nowego projektu zamiennego inwestor postanowił powiększyć powierzchnię mieszkalną budynku przy ul. P. kosztem powierzchni przeznaczonej dotychczas na lokale użytkowe. Wskutek tego w dniu 21 września 2006 r. została wydana przez Prezydenta miasta decyzja nr Y/06 zmieniająca ww. decyzję nr X/2002. W decyzji tej pozwolono na kontynuowanie budowy według zatwierdzonego projektu zamiennego, zgodnie z którym lokale usługowe i biurowe stanowią 22 % a lokale mieszkalne stanowią 78 % całkowitej powierzchni użytkowej przedmiotowego budynku. Prace zostały ukończone w grudniu 2007 r. Budynek ma powierzchni użytkowej łącznie 6.031, 74 m.kw, z czego 4.705, 11 m.kw. stanowi powierzchnia mieszkalna, a 1.326, 63 m.kw. stanowi powierzchnia przeznaczona na lokale usługowe i biurowe.

Powyższy stan oznacza, że z dniem wydania decyzji nr Y/06 wystąpiły przesłanki do stosowania stawki VAT za roboty budowlane w wysokości 7%. Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 01 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Budynek przy ul. P. będący przedmiotem niniejszego zapytania jest zakwalifikowany do grupy PKOB 112. Wobec tego Spółka J Sp. z o.o. do dnia wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wystawiała faktury za roboty budowlane ze stawką 22 %, a po 21 września 2006 r., czyli po wydaniu nowej decyzji zastosowała 7 % stawkę VAT. Dotyczy to jednego, tego samego budynku objętego nazwą Zespół Handlowo-Usługowo Mieszkalny A.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z tym, że projekt zamienny zatwierdzony decyzją z dnia 21 września 2006 r. zmienił proporcje w powierzchni przedmiotowego budynku pomiędzy lokalami użytkowymi i mieszkalnymi w ten sposób, że właściwe jest stosowanie do zapłaty za roboty budowlane 7% stawki VAT, konieczne jest wystawienie przez Spółkę J. Sp. z o.o. faktur korygujących, dotyczących zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 7 % za roboty budowlane wykonane przed wydaniem decyzji nr Y/06 do faktur wystawionych w okresie poprzedzającym tę decyzję.

W konsekwencji tego, czy należy dokonać korekty stawki VAT wstecz z 22 % na 7 %, czy też do dnia wydania nowej decyzji (nr Y/06) stosować stawkę 22 %, a po jej wydaniu należy przyjąć stawkę podatku VAT 7 %.

W przekonaniu Spółki J. Sp. z o. o. nie jest ona zobowiązana do wystawienia faktur korygujących VAT dotyczących zmiany stawki podatkowej z 22 % na 7 % w odniesieniu do ogółu wykonanych robót budowlanych. Obiekt był początkowo sklasyfikowany jako budynek użytkowy, a dopiero później - na skutek decyzji inwestora, który postanowił powiększyć, powierzchnię mieszkalną kosztem powierzchni przeznaczonej na lokale użytkowe - nastąpiła zmiana charakteru inwestycji na mieszkalną. Zmiana przeznaczenia inwestycji z użytkowej na mieszkalną nastąpiła z chwilą wydania decyzji przez Prezydenta miasta zmieniającej pierwotną decyzję o pozwoleniu na budowę, a zatem dopiero od tego momentu Spółka J. Sp. z o.o. była zobowiązana na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a przedmiotowej ustawy do wystawienia faktur z 7 % stawką podatku od towarów i usług.

Jeżeli Spółka powinna fakturować wykonanie robót budowlanych fakturami VAT ze stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 % dopiero od chwili, gdy budynek uzyskał charakter budynku mieszkalnego, to nie jest uprawniona ani zobowiązana do wystawiania faktur korygujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 7 % za roboty budowlane wykonane przed wydaniem decyzji nr Y/06 z dnia 21.09.2006 r. do faktur wystawionych w okresie poprzedzającym tę decyzję. Do dnia jej wydania obowiązywała bowiem stawka 22 % a dopiero po jej wydaniu można było zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. Nie ma tu zastosowania art. 41 ust. 12 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r, stosownie do którego 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przekonaniu Spółki J. Sp. z o.o. zastosowanie 7% stawki VAT dla usług budowlano-montażowych odnosi się tylko do usług świadczonych po dniu 1 stycznia 2008 r. Spółka świadczyła natomiast usługi budowlano-montażowe przed 2008 r., czyli w czasie kiedy przepisy art. 41 ust. 12 — 12 c cytowanej ustawy jeszcze nie obowiązywały.

Konkludując, zdaniem Spółki J. Sp. z o.o. wynagrodzenie za roboty budowlane w okresie przed wydaniem decyzji zmieniającej nr 264/06 oraz po jej wydaniu powinno być opodatkowane stawką VAT 22 %. Korekta faktury VAT dotycząca zmiany stawki z 22 % na 7 % w odniesieniu do robót przed 21 września 2006 r., czyli przed wydaniem decyzji zmieniającej, byłaby niedozwolona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów (na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy) należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Według art. 2 pkt 6 cyt. ustawy towarami są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a cyt. ustawy, stosowana była stawka w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa wyżej, należało rozumieć, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa nie definiowała samego budownictwa mieszkaniowego, natomiast wskazywała, co należy rozumieć pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, są to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze, że ustawa stanowiła o dostawie, robotach budowlano-montażowych, remontach i robotach konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, uznać należy, że pod pojęciem tym należy rozumieć te z wymienionych czynności, które dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca był wykonawcą robót budowlanych na rzecz Spółki Centrum Handlowe A. Sp. z o.o. Roboty obejmowały budowę Zespołu Handlowo — Usługowo - Mieszkalnego A. położonego przy ul. P. w W. Pozwolenie na budowę wskazanego Zespołu zostało udzielone w dniu 5 sierpnia 2002 r. przez Burmistrza Gminy W.-B. decyzją nr X/2002. W związku z tym, że większość powierzchni budynku miała mieć funkcje usługowe, Spółka J. Sp. z o.o. wystawiała inwestorowi — Spółce Centrum Handlowe A. Sp. z o.o. faktury za roboty budowlane z zastosowaniem 22 % stawki VAT. W dniu 21 września 2006 r. została wydana przez Prezydenta miasta nowa decyzja nr Y/06 zmieniająca ww. decyzję nr X/2002. W decyzji tej pozwolono na kontynuowanie budowy według zatwierdzonego projektu zamiennego, zgodnie z którym lokale usługowe i biurowe stanowią 22 % a lokale mieszkalne stanowią 78 % całkowitej powierzchni użytkowej przedmiotowego budynku. Prace zostały ukończone w grudniu 2007 r. Budynek przy ul. P. będący przedmiotem niniejszego zapytania jest zakwalifikowany do grupy PKOB 112.

Zatem, w sytuacji powyższej prawidłowym będzie wystawienie faktur korygujących zmieniających stawkę podatku VAT z 22% na 7%. Zmienione zostało bowiem przeznaczenie przedmiotowego obiektu. Decyzja o zmianie pozwolenia nastąpiła w trakcie budowy. Tym samym obiekt sklasyfikowany wg PKOB 112 może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT.

Uregulowania dotyczące przypadków, w których podatnicy zobowiązani są do wystawiania faktur korygujących zawarte zostały w § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz.1337 ze zm.).

Zgodnie z § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Reasumując, Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących w zakresie naliczonego podatku VAT z 22% na 7%, w związku ze zmianą przeznaczenia budynku, która nastąpiła w trakcie budowy przedmiotowego obiektu. Docelowo Zespół Handlowo — Usługowo - Mieszkalny A. jest budynkiem mieszkalnym i zgodnie z przywołanymi przepisami roboty budowlane, obejmujące budowę takiego budynku korzystają ze stawki 7%.

Korekta podatku należnego w przypadku Wnioskodawcy dokonana być powinna zgodnie z zapisami art. 29 ust. 4a i 4c ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, stawki podatku, usługi budowlane
Data aktualizacji: 30/01/2013 18:00:01

Czy firma powinna naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X z dnia 14 lutego 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze...

Określenie prawidłowego sposobu dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych /bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Starogard Gdański 83-200 ul. Lubichowska 4

Zasięg terytorialny miasta Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański gminy Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo powiaty starogardzki województwo pomorskie Konta bankowe CIT...

Czy do wartości faktury wystawianej najemcy na comiesięczną ratę podatku od nieruchomości...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Prawidłowość wystawienia faktury końcowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu fakturyKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich miesiącach należy wykazać import usług w deklaracji VAT-7?Premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą i nie może być traktowana jak rabat i dlatego należy ją opodatkowaćRefakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonegoObciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawienie faktury VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.