Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dot. sprzedaży lokali przez spółkę cywilną dla wspólników tej spółki

Na podstawie: art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 06.04.2007r. przez spółkę cywilną dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w sprawie opodatkowania sprzedaży lokali na rzecz wspólników, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 06.04.2007r. złożonym przez spółkę cywilną przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy są wspólnikami spółki cywilnej, a jednocześnie każdy z nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Spółka cywilna buduje budynek z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi. Jest czynnym podatnikiem VAT co powoduje, że odlicza podatek naliczony przy zakupach i nalicza podatek przy sprzedaży lokali. Wspólnicy postanowili przenieść po jednym lokalu na firmy prowadzone indywidualnie ( w przypadku dwóch wspólników są to lokale użytkowe, a jeden wspólnik przenosi lokal mieszkalny - w którym zamierza prowadzić również indywidualną działalność gospodarczą). Firmy prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej również są podatnikami VAT. Spółka zadaje następujące pytania:Czy dokonując przeniesienia ww. lokali w formie sprzedaży spółka cywilna zapłaci podatek VAT należny od sprzedaży, a firmy indywidualne będą miały prawo do jego odliczenia jako podatek VAT naliczony przy zakupie uwzględniając fakt, że zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego przy zakupie nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim nabywcami są oboje małżonkowie a tylko jedno z nich jest czynnym podatnikiem VAT.Czy wyprowadzając ww. lokale ze spółki jako część swoich udziałów w zyskach i zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT opłaceniu VAT należnego, po wniesieniu ich do działalności indywidualnej będzie można odliczyć VAT opłacony przez spółkę cywilną. Spółka prezentuje następujące stanowisko w sprawie: Zdaniem spółki, odpowiedź jest twierdząca, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jeżeli zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 kwietnia 2004r. sygn. akt FSK 69/04 podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez niego wraz z małżonkiem, pozostającym we wspólności majątkowej, nieruchomości dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.Podatnik będzie posiadał fakturę dokumentującą VAT zapłacony przez spółkę cywilną przy wyprowadzaniu ww. lokali, a wprowadzi je do firmy wykonującej czynności opodatkowane.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Zatem w świetle wyżej cytowanych przepisów przekazanie (w formie sprzedaży) lokali opisanych w złożonym zapytaniu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W myśl art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (.). W myśl art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże pomimo, że w akcie notarialnym jako nabywcy przedmiotowych nieruchomości wymienieni będą małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej, faktura sprzedaży winna być wystawiona na tego ze współmałżonków, który będzie w przedmiotowym lokalu prowadził działalność gospodarczą, ponieważ (zgodnie z przedstawionym w złożonym zapytaniu stanie faktycznym) lokal nabyty jest w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Wystawiony w powyższy sposób dokument sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odzwierciedlałby faktyczny przebieg transakcji zgodnie z aktem notarialnym oraz spełniał wymogi zawarte w § 9 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. Zgodnie z art. 86 ust 1 i 2 w/cyt. ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, zaś kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zatem firmy indywidualne wspólników spółki cywilnej będą mogły obniżyć podatek naliczony o podatek należny z tytułu nabycia przedmiotowych nieruchomości, jeżeli będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a podstawą do tego odliczenia będą faktury VAT wystawione na podatników podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, obniżenie podatku należnego, podatek należny, sprzedaż nieruchomości, wspólność majątkowa
Data aktualizacji: 14/10/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Łowicz 99-400 ul. Chełmońskiego 2

Zasięg terytorialny miasta Łowicz gminy Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny powiaty łowicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 63101013710027982221000000 VAT...

Dot. prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Działdowo 13-200 ul. Plac Mickiewicza 26

Zasięg terytorialny miasta Działdowo gminy Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno powiaty działdowski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 69101013970010072221000000 VAT 19101013970010072222000000 PIT...

Jaka jest data powstania przychodu ze sprzedaży usługi utrzymania gwarancji serwisowych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur stanowiących obciążenie z tytułu premii pieniężnejCzy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?Zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych w wyniku połączenia spółek metodą inkorporacjiDotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przejazd taksówką do kontrahentaCzy w związku ze sprzedażą kart stałego klienta po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.