Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Refakturowanie usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego

Pismem z dnia 05.07.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Podatnik przy wykonywaniu robót budowlanych występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku urzędu miasta o wydanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego. Fakt ten jest udokumentowany fakturą z zastosowaniem stawki VAT zwolnionej. Z zawartych umów z inwestorami niejednokrotnie wynika ze koszty zajęcia pasa drogowego obciążają inwestora. W związku z tym refakturuje te usługiz zastosowaniem stawki podatku VAT 22 %.

W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem: Czy postępowanie nasze jest prawidłowe ... Sformułował też Pan własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż: Zwolnienie przy refakturowaniu tej usługi na inwestora nie ma tutaj zastosowania, gdyż jest to zwolnienie podmiotowe i wynika z § 8 pkt.1.13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązującyw dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji,co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. ,nr 54 , poz .535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarówi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowaw art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie §Â 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarówi usług (Dz. U. nr 97 poz. 970 ze zm.) zwolnione są od podatku czynności związanez wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanew imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Na podstawie powyższego przepisu wydawana przez organ samorządu terytorialnego decyzja w sprawie zajęcia pasa drogowego korzystaze zwolnienia z podatku VAT.

Zarówno obecnie obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług, jaki wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania. Jednak zarówno praktyka, jak i orzecznictwo dotyczące podatku od towarów i usług, posługują się pojęciem refakturowania. Pod pojęciem tym kryje się sytuacja, w której koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę mogą być w ramach zawartych umów przenoszonena faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. refaktur. Refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Celem refakturowania jest przeniesienie wyłożonych kosztów przez podmiot refakturujący, na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo, że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy. Refakturowanie usług nastąpić może pod tymi jednak warunkami, że strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie jest jedynie sprzedażą uboczną służącą realizacji zawartej umowy, odbiorca refaktury jest równocześnie odbiorcą refakturowanych usług oraz pomiędzy odbiorcą i wystawcą fraktury istnieje umowa, z której wynika, że taka usługa jest przedmiotem świadczenia i odrębnego fakturowania.

Przerzucenie kosztów na inną innej firmę nie może być traktowane inaczej, jak świadczenie usługi w tym samym zakresie. Z uwagi na to, że świadczącym usługę nie jest organ samorządu terytorialnego, stąd też refakturowana usługa nie podlega zwolnieniu określonym w §Â 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Słowa kluczowe: administracja samorządu terytorialnego, refakturowanie
Data aktualizacji: 25/04/2012 22:46:37

Jaką stawkę VAt należy zastosować do prac remontowych wykonanych na zlecenie podmiotu pols...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 10.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa...

Czy od niewykorzystanego funduszu remontowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wierzytelności oraz moment wystawienia faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje prawo do odliczenie podatku z faktur dokumentujących usługi budowlano-monta...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym powstał obowiązek podatkowy?Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne 38-700 ul. Kopernika 1Sposób dokumentowania refundacji poniesionych kosztów w ramach programu EQUALOdliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowegoZastosowanie stawki podatku dla sprzedaży budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i wystawienie faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.