Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rodzaj rachunku bankowego właściwego do dokonywania zwrotu VAT dla rolnika będącego podatnikiem VAT czynnym

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 października 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej rodzaju rachunku bankowego właściwego do dokonywania zwrotu VAT dla rolnika będącego podatnikiem VAT czynnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I EW dniu 2005-10-31 zwrócił się Pan z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą rodzaju rachunku bankowego właściwego do dokonywania zwrotu VAT w sytuacji, gdy jest Pan rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne i będącym podatnikiem VAT czynnym. Stoi Pan na stanowisku, że do dokonywania zwrotu VAT wystarczający jest posiadany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach - po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego oraz stwierdzeniu, że nie toczy się w tej sprawie postępowanie podatkowe lub kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Stosownie do ust. 2 tego artykułu zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Definicja podatnika tego podatku została określona w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Stanowi on, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, tj. obejmującą m.in. rolników, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inna działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.Natomiast dokonywanie zgłoszenia identyfikacyjnego, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 87 ust. 2, regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). W będącym załącznikiem Nr 1 do wydanego na podstawie art. 5 ust. 5 tej ustawy rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959) zgłoszeniu identyfikacyjnym/ zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1) znajdują się następujące pola dotyczące rachunków bankowych: - w części B.5. - Osobisty rachunek bankowy, wraz z objaśnieniem Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty podatku dochodowego, - w części C.5., wśród danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, - Rachunki bankowe związane z prowadzeniem takiej działalności.

Należy przy tym nadmienić, że potwierdzeniem powyższego uregulowania przedmiotowej kwestii wynikającego z przepisów prawa podatkowego, są także przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 49 ust. 3 banki mogą prowadzić rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, natomiast - stosownie do ust. 2 pkt 3 tego artykułu - dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, banki prowadzą rachunki rozliczeniowe.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach informuje, że zwrot VAT dla rolnika będącego podatnikiem VAT czynnym nie może być dokonany na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), lecz wyłącznie na rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia oraz do czasu zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego.

Na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mońkach, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: rachunek bankowy, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 30/01/2013 21:00:01

Prawidłowość wystawiania faktury VAT za zakup paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ujmowania rejestrze sprzedaży oraz w deklaracji VAT podatku dla usług wywozu nieczystości...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy momentu rozliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych we wrześniu 200...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 16.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 18.01.2005 r.) ? w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w...

Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencjonowanie świadczonych usług gastronomicznych na kasie rejestrującej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkęSposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005 r. a zmniejszających wartość zakupionych towarów w 2004 rCzy można przypisać wystawione faktury VAT na nową Spółkę jako rachunki?Jak należy wykazywać podstawę opodatkowania i kwotę podatku od towarów i usług w wystawianych po 1 stycznia 2006 r. fakturach VAT?Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.