Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Skutki podatkowych sprzedaży książek na aukcji internetowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B. przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 7 października 2008 r.), uzupełnionym w dniu 2 grudnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży książek na aukcji internetowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży książek na aukcji internetowej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, o których m.in. mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Dlatego też pismem z dnia 25 listopada 2008r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 2 grudnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni posiada obecnie status osoby bezrobotnej. Od grudnia, o ile nie zajdą zmiany, nabędzie prawo do zasiłku. Posiada wielką, liczącą ponad 1000 pozycji bibliotekę, będącą wynikiem zbierania książek w rodzinie od kilku pokoleń. Ponieważ nie stanowiły one żadnej wartości dla antykwariuszy, rozpoczęła sprzedaż książek na aukcjach internetowych. Książki sprzedaje od ok. 5 miesięcy po wylicytowanej przez nabywców cenie. Wartość sprzedaży z tego okresu osiągnęła ok. 2.000 zł. Wiek wydania książek - od lat dwudziestych ubiegłego stulecia, do wydawnictw z 2005r.

Część książek została nabyta przez wnioskodawczynię przed 2003r. i stanowią jej własność. Natomiast pozostała część książek stanowiła własność pradziadków, potem dziadków, następnie jej matki. Obecnie stanowi jej własność, darowaną przez matkę bardzo dawno temu. Wnioskodawczyni prowadzi z matką wspólne gospodarstwo domowe i wspólne finanse.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy sprzedaż tych książek (używanych, czasem bardzo starych) może podlegać opodatkowaniu.Czy stała sprzedaż może osiągnąć kiedyś wartość (jeśli tak, to jak liczoną.) kwalifikowaną jako działalność gospodarczą.Czy są jakieś obowiązki, związane z systemem - przepisami podatkowymi.Zdaniem wnioskodawczyni sprzedaż przedmiotów używanych ponad 6 miesięcy od zakończenia miesiąca zakupu (warunki spełnione) nie podlega opodatkowaniu. Wątpliwości budzi jednak fakt, iż w tym wypadku może zostać spełniony warunek ciągłości sprzedaży kwalifikujący do założenia działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony, jeżeli działalność nie podlega opodatkowaniu nie stanowi działalności gospodarczej. Sprzedaż antykwariuszowi (serwis aukcyjny - płaci podatek od działalności, tak jak antykwariusz) nawet codziennie po kilka książek nie podlegałaby opodatkowaniu, ani nie stanowiłaby działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są:

pozarolnicza działalność gospodarcza, odpłatne zbycie "innych rzeczy", aniżeli wymienionych w lit. a, b i c (nieruchomości lub ich części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo wieczystego użytkowania gruntów) - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do art. 5a pkt 6 wyżej powołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnychprowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach. W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynności związane ze sprzedażą na aukcjach prowadzonych przez serwis aukcyjny stanowiących własność wnioskodawczyni używanych książek pochodzących z rodzinnego zbioru, w świetle przytoczonej powyżej definicji nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej. Sprzedaż powyższych książek, których ilość jest ściśle określona, będzie prowadzona do momentu ich całkowitego wyprzedania, dlatego też trudno uznać przedmiotową sprzedaż za wiążącą się z chęcią stałego zarobkowania (osiągania zysków). Dokonywane czynności należy zatem zakwalifikować jako sprzedaż innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy, która nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie - jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej. Natomiast dochodem ze sprzedaży tych rzeczy w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Uzyskany dochód należy wykazać w pozycji "inne źródła" Zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy.

Reasumując, sprzedaż otrzymanego od rodziny zbioru używanych książek, za pośrednictwem aukcji internetowych, w świetle cyt. wyżej przepisów, nie nosi znamion działalności gospodarczej, a więc co do zasady przychód uzyskany z ich sprzedaży będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy.

Zauważyć przy tym należy, iż jak wskazano we wniosku, wnioskodawczyni rozpoczęła sprzedaż przedmiotowych książek po upływie pół roku licząc o końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, a więc uzyskany z ich sprzedaży przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: aukcja, internet, odpłatne zbycie, sprzedaż, zwolnienie, źródła przychodu
Data aktualizacji: 31/12/2012 09:00:01

Czy podlega odliczeniu od podatku należnego podatek naliczony VAT zawarty fakturach zakupu...

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 kwietnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu...

Przechowywanie kopii faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do wyliczenia marży przyjmuje się wydatki udokumentowane fakturami?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność polegającą na organizowaniu wypraw górskich i wypraw trekkingowych. Aby zrealizować imprezę uczestniczy w wyprawie osobiście lub na podstawie odrębnych umów...

Termin do obniżenia odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Leżajsk 37-300 ul. plac Targowy 3

Zasięg terytorialny miasta Leżajsk gminy Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna powiaty leżajski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 76101015282005302221000000 VAT 26101015282005302222000000 PIT 73101015282005302223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma prawo do odliczenia 22% podatku VAT z tytułu wypłacanych premii pieniężnych?Czy za zrealizowanie określonych w umowie zachowań należy wystawić fakturę VAT, czy też notę księgową?Dotyczy momentu powstania obowiazku podatkowego z tytułu dostawy towarów dokonywanej w składzie konsygnacyjnym (magazyn typu "call off stockMożliwość odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnychCzy dochód wykazany w PIT-11 jest zgodny z kwotą jaka wpływa na rachunek bankowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.