Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawki podatku VAT przy sprzedaży oddziałów przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. zakup

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pan przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2009r. (data wpływu 19 stycznia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 marca 2009r. (data wpływu 16 marca 2009r.) oraz pismem z dnia 3 kwietnia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży oddziałów przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. zakup - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży oddziałów przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. zakup.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 marca 2009r. (data wpływu 16 marca 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 3 marca 2009r. znak: IBPP2/443-43/09/LŻ oraz pismem z dnia 3 kwietnia 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma zakupiła w dniu 8 grudnia 2008r. od Spółki jawnej część firmy składającej się z 5 oddziałów w których prowadzi sprzedaż blachy dachowej i akcesoriów.

W 3 oddziałach zakupiono grunty, budynki, wyposażenia, zestawy komputerowe oraz samochody. Pracownicy zostali przekazani na podstawie art. 21 Kodeksu Pracy.

W 2 oddziałach Wnioskodawca ma umowę dzierżawy, zakupiono inwestycje w obcym środku trwałym, wyposażenie, zestawy komputerowe, samochody. Pracownicy zostali przekazani na podstawie art. 21 Kodeksu Pracy. Spółka Jawna wystawiła dla Wnioskodawcy faktury VAT z 22% podatkiem.

W uzupełnieniu z dnia 13 marca 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż w dniu 8 grudnia 2008r. Firma F.P.H.U. B-S dokonała zakupu od Firmy Spółka Jawna poszczególne części przedsiębiorstwa, na które składają się następujące elementy:

- zestaw informatyczny, zestaw meblowy, regały magazynowe, samochody F. - 3 szt, samochód P. - 1 szt., samochody F. S. - 2 szt, nieruchomości położone w R., B. i K., nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym zlokalizowane we W. oraz w S., reklamy.

Łączna kwota zakupu wyniosła: 4.400.000 zł, plus należny podatek VAT 22% - 968.000 zł. W związku z ww. sprzedażą zostały wystawione przez Spółkę Jawną dla F.P.H.U. B-S faktury VAT - 14 szt., które dokumentują dokonanie sprzedaży poszczególnych części firmy oraz w których naliczono należny podatek VAT wg stawki 22%. Wykaz faktur znajduje się na załączniku nr 1 do wniosku o interpretację.

Sprzedający tj. Spółka Jawna podatek należny VAT z tytułu ww. sprzedaży ujęła w prowadzonej dokumentacji księgowej i rozliczyła w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2008r., natomiast nabywca tj. F.P.H.U. B- S podatek naliczony VAT z tytułu zakupu ujął w prowadzonej dokumentacji księgowej i rozliczył w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2008r.

Podstawową działalnością wykonywaną przez obydwa ww. podmioty gospodarcze jest sprzedaż blachy dachowej i akcesoriów związanych z blachą dachową. Prowadzenie tej działalności jest w podobny sposób zorganizowany w obydwu jednostkach i przedstawia się następująco:

Siedziba Firmy F.P.H.U. B - S znajduje się w ., gdzie zlokalizowane są: biuro, gdzie prowadzona jest dokumentacja księgowa i przechowywane są księgi handlowe. Natomiast na terenie całego kraju Firma posiada oddziały - punkty sprzedaży, w których dokonywana jest sprzedaż blachy i akcesoriów. Oddział - punkt sprzedaży składa się przede wszystkim z nieruchomości gruntowej na której jest położony, która stanowi własność Przedsiębiorcy lub jest dzierżawiona, nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkami, które stanowią magazyny oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne dla pracowników. Wszystkie punkty sprzedaży objęte są sieciowym programem komputerowym, w którym ewidencjonowana jest sprzedaż towarów oraz ujmowane są przyjęcia i wydania magazynowe towarów. Punkty sprzedaży nie są samodzielnymi jednostkami działającymi w ramach przedsiębiorstwa, nie prowadzą samodzielnie księgowości, nie prowadzą rozliczeń kontrahentów, a przede wszystkim nie sporządzają sprawozdań finansowych w postaci bilansu i rachunku zysków i strat. Wszystkie operacje księgowe jak i rozliczenia finansowe należności i zobowiązań ujmowane i księgowane są w siedzibie spółki - tj. w miejscu prowadzenia ksiąg handlowych, gdzie również sporządzane są sprawozdania finansowe m.in.: bilans i rachunek zysków i strat, które obejmują całość prowadzonej działalności przez Przedsiębiorcę (tj.: siedziba główna + wszystkie oddziały).

Z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej w podany powyżej sposób, zakup dokonany przez F.P.H.U. B - S, obejmował 5 punktów sprzedaży na które składają się następujące elementy:

Punkt B:

Zakup obejmował: nieruchomość gruntową w postaci działki o pow.: 0, 169 ha, zabudowaną budynkiem handlowo - usługowym, murowanym, parterowym, czteroizbowym, krytym blachą, z elewacją blaszaną oraz kotłownią i dwoma garażami, samochód F. oraz w częściach: zestaw informatyczny (sprzęt komputerowy + system WINDOWS), zestawy meblowe, regały magazynowe, reklamy.

Punkt R:

Zakup obejmował: nieruchomość gruntową w postaci działki o pow.: 0, 1581 ha, zabudowaną trzema budynkami gospodarczymi, o konstrukcji stalowej, krytymi blachą, oraz z budową budynku handlowo - magazynowego, samochód F. oraz w częściach: zestaw informatyczny (sprzęt komputerowy + system WINDOWS), zestawy meblowe, regały magazynowe, reklamy.

Punkt K:

Zakup obejmował: nieruchomość gruntową w postaci działki o pow.: 0, 2131 ha, zabudowaną halą magazynową o konstrukcji stalowej, przykrytej blachą i budynkiem biurowym, samochód F., P. oraz w częściach: zestaw informatyczny (sprzęt komputerowy + system WINDOWS), zestawy meblowe, regały magazynowe, reklamy.

Punkt W:

Zakup obejmował: nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym, samochód F. oraz w częściach: zestaw informatyczny (sprzęt komputerowy + system WINDOWS), zestawy meblowe, regały magazynowe, reklamy.

Punkt S:

Zakup obejmował: nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym, samochód F. oraz w częściach: zestaw informatyczny (sprzęt komputerowy + system WINDOWS), zestawy meblowe, regały magazynowe, reklamy.

W związku z zakupem z poszczególnych punktów sprzedaży P.H.U.P B - S przejęła także pracowników, którzy zatrudnieni byli przez Spółkę jawną w tychże punktach, na podstawie zasad określonych w art. 21 Kodeksu Pracy.

Zakup ww. punktów nie obejmował innych składników związanych z prowadzeniem działalności w poszczególnych punktach sprzedaży, a w szczególności zobowiązań i należności powstałych w związku z działalnością punktów sprzedaży, nie nabyto żadnych aktywów pieniężnych dotyczących ww. punktów sprzedaży oraz innych składników majątkowych jak i wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nie nabyto towarów handlowych.

Zakupione punkty sprzedaży zostały włączone do własnej, już istniejącej sieci sprzedaży stanowiącej własność F.P.H.U. B- S i prowadzona jest w nich działalność handlowa. W nowo zakupionych punktach sprzedaży, został zainstalowany własny, posiadany program sieciowy obsługujący sprzedaż oraz magazyn towarów, który wykorzystywany jest do obsługi już istniejących punktów sprzedaży jak i do obsługi nowo nabytych punktów sprzedaży. Punkty zostały zaopatrzone w towar handlowy, przekazane zostały informacje o odbiorcach towarów, zainstalowane zostały kasy fiskalne.

W uzupełnieniu z dnia 3 kwietnia 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż odsprzedane mu rzeczy ruchome i nieruchomości nie korzystają ze statusu tzw. używanych z uwagi na fakt, iż przy ich nabyciu przez Firmę spółka jawna został odliczony podatek VAT. Samochody zakupione przez Firmę spółkę jawną mają homologację jako samochody ciężarowe i został odliczony podatek VAT. Nakłady poniesione na budynki i budowle są wyższe niż 30% wartości początkowej a ich nabycie firma dokonała w latach 2004-2006r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 8 listopada 2008r. spółka jawna poprawnie wystawiła faktury z 22% podatkiem VAT.Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z ww. faktur.Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzona transakcja nabycia poszczególnych "oddziałów - punktów sprzedaży" w sposób prawidłowy została objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%, a co za tym idzie Przedsiębiorca w pełni nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W związku z powyższym dokonany zakup poszczególnych elementów przedsiębiorstwa Spółki Jawnej nie spełnia wymogów określonych w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczących "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" stąd też nie podlega on wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Podana w ww. ustawie w art. 2 pkt 27e definicja określa, że przez "zorganizowaną część przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;"

Analizując przepisy określające definicję "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" ustawodawca wskazał, że pod tym pojęciem trzeba rozumieć wyodrębnienie z przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym i finansowym zespołu składników, przy pomocy których w sposób samodzielny można by było realizować samodzielnie założone cele gospodarcze i stanowić niezależne przedsiębiorstwo. W tym przypadku dokonany zakup nie spełniał wszystkich wskazanych w tym przepisie przesłanek, które by stanowiły podstawę do kwalifikacji jako "zorganizowana część przedsiębiorstwa". Przede wszystkim nabyte zostały jedynie nieruchomości z wyposażeniem. Nie nabyto w tej transakcji podstawowego składnika służącego do celów prowadzonej działalności jakim jest towar handlowy. Nie nabyto także żadnych należności jak i zobowiązań lub innych środków pieniężnych, a także żadnych wartości niematerialnych i prawnych jak np. sieć odbiorców, technologie itp., a które stanowią element prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowym celem dokonanego zakupu było nabycie nieruchomości wraz z zabudowaniami i wyposażeniem, na bazie którego można uruchomić punkt sprzedaży włączając go do istniejącej sieci sprzedaży i po odpowiednim doinwestowaniu i zaopatrzeniu w niezbędne składniki jak towar, środki pieniężne, odbiorców towarów, system komputerowy księgowy, kasę fiskalną rozpocząć w nich prowadzenie działalności gospodarczej.

Nabyte punkty sprzedaży w takim stanie w jak to przedstawiono w pkt 54 wniosku, nie stanowią organizacyjnie ani także finansowo wyodrębnionych z Przedsiębiorstwa-spółka jawna zespołu składników materialnych jak i niematerialnych, przy pomocy których można by realizować określone zadania gospodarcze w tym przypadku sprzedaży blachy. Nabyte punkty sprzedaży nie mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, które samodzielnie mogły by realizować sprzedaż blachy.

Po nabyciu poszczególnych punktów sprzedaży, by realizować w nich cele gospodarcze Firma B-S musiała we własnym zakresie ponieść szereg nakładów inwestycyjnych jak i sprzętowych, co niezbędnym było, by rozpocząć w nich prowadzenie sprzedaży towarów. Przede wszystkim punkty sprzedaży zostały wyposażone w księgowy program komputerowy obsługujący sprzedaż i magazyn, zostały do punktów sprzedaży dostarczone odpowiednie ilości towarów handlowych, wyposażone zostały w nowe kasy fiskalne jak również we własnym zakresie zostali pozyskani nowi odbiorcy.

Ponadto ww. punkty sprzedaży nie prowadzą samodzielnie księgowości, nie są to samodzielne jednostki wyodrębnione z przedsiębiorstwa, są jedynie oddziałami które rozliczane są w głównej siedzibie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych. Struktura organizacyjna prowadzonej firmy, nie przewiduje możliwości samodzielnego rozliczania się z kontrahentami przez poszczególne punkty sprzedaży, a wszystkie rozliczenia, zakupy, płatności są realizowane przez księgowość prowadzona w siedzibie firmy. Punkty sprzedaży nie posiadają samodzielności finansowej. Służą jedynie do magazynowania towarów i do jego sprzedaży odbiorcą. Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży gotówkowej są odprowadzane na konto głównej siedziby Firmy, natomiast sprzedaże płacone przelewem są dokonywane przez nabywców na konto bankowe, które obsługiwane jest także przez główną siedzibę Firmy.

Dlatego też mając na uwadze powyżej przedstawione uzasadnienie, przy dokonaniu zakupu, transakcja ta została objęta opodatkowaniem podatkiem VAT wg stawki 22%, stosując ogólne zasady określone w ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż nie istniały żadne podstawy do stwierdzenia, że nabywane punkty sprzedaży stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, których zbycie w myśl przepisu zawartego w art. 6 pkt 1 ww. ustawy podlegało by wyłączeniu spod stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji Firma P.H.U.P. B-S, otrzymując od Spółki Jawnej faktury VAT dokumentujące nabycie poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, dokonała odliczenia zawartego w nich podatku naliczone VAT w oparciu o zasady określone w przepisach art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważa się, iż w piśmie z dnia 13 marca 2009r. Wnioskodawca zmodyfikował swoje stanowisko. Dla celów niniejszej interpretacji przyjęto zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w tym piśmie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Przy czym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

Natomiast w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008r., przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącego, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ww. ustawy przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Ponadto odwołując się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy stwierdzić, że zgodnie z art. 551 tej ustawy, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.Przedsiębiorstwo czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo - obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W świetle powyższego podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zakupił w dniu 8 grudnia 2008r. od Spółki jawnej część firmy składającej się z 5 oddziałów, w których prowadzi sprzedaż blachy dachowej i akcesoriów.

Podstawowym celem dokonanego zakupu było nabycie nieruchomości wraz z zabudowaniami i wyposażeniem, na bazie którego można uruchomić punkt sprzedaży włączając go do istniejącej sieci sprzedaży i po odpowiednim doinwestowaniu i zaopatrzeniu w niezbędne składniki jak towar, środki pieniężne, odbiorców towarów, system komputerowy księgowy, kasę fiskalną rozpocząć w nich prowadzenie działalności gospodarczej. Nabyte punkty sprzedaży, nie stanowią organizacyjnie ani także finansowo wyodrębnionych z Przedsiębiorstwa-spółka jawna zespołu składników materialnych jak i niematerialnych, przy pomocy których można by realizować określone zadania gospodarcze w tym przypadku sprzedaży blachy. Nabyte punkty sprzedaży nie mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, które samodzielnie mogły by realizować sprzedaż blachy.

Dokonany zakup, jak wskazał Wnioskodawca, nie spełniał wszystkich wskazanych w tym przepisie przesłanek, które by stanowiły podstawę do kwalifikacji jako "zorganizowana część przedsiębiorstwa". Przede wszystkim nabyte zostały jedynie nieruchomości z wyposażeniem. Nie nabyto w tej transakcji podstawowego składnika służącego do celów prowadzonej działalności jakim jest towar handlowy. Transakcja ta została objęta opodatkowaniem podatkiem VAT wg stawki 22%, stosując ogólne zasady określone w ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż nie istniały żadne podstawy do stwierdzenia, że nabywane punkty sprzedaży stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, których zbycie w myśl przepisu zawartego w art. 6 pkt 1 ww. ustawy podlegało by wyłączeniu spod stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W stanie faktycznym Wnioskodawca wyjaśnił także, iż odsprzedane mu rzeczy ruchome i nieruchomości nie korzystają ze statusu tzw. używanych, ponieważ przy ich nabyciu przez Firmę spółka jawna został odliczony podatek VAT. Nakłady poniesione na budynki i budowlane są wyższe niż 30% wartości początkowej.

Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa należy wskazać, że sprzedaż części przedsiębiorstwa nie będzie objęta zakresem przedmiotowym art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż w tym przypadku sprzedawane części przedsiębiorstwa nie spełniały wszystkich wskazanych w tym przepisie przesłanek, które stanowiłyby podstawę do kwalifikacji jako "zorganizowana część przedsiębiorstwa".

Co do zasady stawka podatku wynosi 22%, chyba że w danej sytuacji ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT - 0%, 3%, 7% lub zwolnienie przedmiotowe wynikające z przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi zatem na fakt, że przedmiotowa transakcja sprzedaży poszczególnych składników przedsiębiorstwa Spółki Jawnej (część majątku tej firmy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i o ile nabyte części przedsiębiorstwa będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, to w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. zakup pod warunkiem niewystąpienia wyłączeń, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT i o ile zakupione towary (rzeczy ruchome, nieruchomości) faktycznie nie były na dzień dokonania sprzedaży towarami używanymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie stwierdzenia, iż wykaz faktur znajduje się w załączniku nr 1 do wniosku o interpretację to należy zauważyć, iż powyższy załącznik nie został dołączony do przedmiotowego wniosku.

Należy w tym miejscu również wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączanych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: oddział, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, sprzedaż przedsiębiorstwa, stawka
Data aktualizacji: 20/01/2013 15:00:01

Czy przy ustaleniu limitu przychodu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych nale...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...

W zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego poprzez cesję umowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.11.2005 r., uzupełnionego w dniach 10 i 26.01.2006 r. o udzielenie pisemnej...

Po jakim kursie należy przeliczać faktury korygujące dotyczące WNT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uwzględnienie w podstawie opodatkowania różnicy kwoty podatku wykazanej w fakturze, a faktycznie otrzymanej przez podatnikaMoment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług projektowychW zakresie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodówMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu pod nazwąOpodatkowanie otrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie przystąpienia przez kupującego do umowy przedwstępnej, mającej formę kary umownej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.