Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Pytanie Spółki dotyczy wskazania, czy faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy na podstawie rozporządzenia, czy też może ją wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Zdaniem Spółki faktura może zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W odpowiedzi informuje się, że w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dn. 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą VAT obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, z zastrzeżeniem ust. 2-4 ustawy VAT.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy VAT, w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie art. 106 ust. 8 ustawy VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.Wydane na tej podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 97, poz. 971) w § 16 ust. 1 określa, że fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 17 i 18.

Wymóg wystawiania faktury w terminie siedmiu dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, nie stoi w sprzeczności z regulacjami ustawy VAT. Termin powstania obowiązku podatkowego został określony w art. 20 ust. 1 -do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Przedstawione rozwiązanie określa zasadę powstania obowiązku podatkowego w sytuacji kiedy faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową nie zostanie wystawiona (art. 20 ust 1 ustawy VAT).

Wystawienie faktury przed 15. dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy powoduje powstanie obowiązku podatkowego, w chwili wystawienia tejże faktury (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy VAT).

Na podstawie przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego oraz zgodnie z przytoczonymi przepisami stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Ponadto tutejszy organ informuje, że powołane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 97, poz. 971) utraciło moc z dniem 31 maja 2005 r. zostało ono zastąpione obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 95, poz. 798 ).

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura, powstanie obowiązku podatkowego
Data aktualizacji: 12/06/2012 04:55:33

Czy na wystawianych fakturach przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą musi...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), 9 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

Zwolnienie podmiotowe usługi księgowo-rachunkowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacji podatkowej NIP otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika jest...

Dlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek naliczony z faktur VAT RR niezapłaconych w terminie stanowi koszt uzyskania pr...

Strona złożyła w dniu 03.02.2005 roku wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wartość sprzedaży z refaktur na bilety lotnicze wystawione osobą fizycznym wpływa na wysokość obrotu obligujących podatnika do stosowania kasy?Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcęW zakresie wystawienia faktury VAT dokumentującej zwrot nakładówUrząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta Kraków 31-621 ul. os. Bohaterów Września 80Wystawianie dokumentu magazyn przyjmie online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.