Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ujmowania w ewidencjach VAT faktur VAT od zakupów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2010r. (data wpływu 31 maja 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2010r. (data wpływu 13 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ujmowania w ewidencjach VAT faktur VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. ... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ujmowania w ewidencjach VAT faktur VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. .... Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 lipca 2010r. (data wpływu 13 lipca 2010r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W sierpniu 2009r. Wnioskodawca rozpoczął realizację projektu pn. ... współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich (75%), budżetu państwa (10%) oraz środków własnych (15%).

Projekt ma charakter edukacyjny i obejmuje swoimi działaniami osoby, które z Ukrainy i Białorusi przyjeżdżają do Polski na 3 letnie studia licencjackie z możliwością kontynuacji na studiach uzupełniających magisterskich w Wyższej Szkole.

Uczestnicy projektu ... korzystają z jego trzech głównych komponentów, tj.:zajęć z języka polskiego jako obcego prowadzonych zgodnie z Europejskim Systemem Opisem Kształcenia Językowego uwzględniającym - jako obowiązkową - realizację ścieżki kulturowo-cywilizacyjnej,wykładów tematyczno-oświatowych, orazwycieczek historyczno-krajoznawczych. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2009r. do grudnia 2011r. i obejmuje swoimi działaniami łącznie 540 osób.

W projekcie pn. ... uczestnicy biorą udział bezpłatnie.

Natomiast otrzymana dotacja (Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich (75%), budżetu państwa (10%)) stanowi wyłącznie zwrot części kosztów poniesionych przez SSEA na realizację projektu. Nie jest ona zatem dotacją, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mającą wpływ na cenę sprzedaży, gdyż w ramach projektu żadnej sprzedaży się nie dokonuje.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 1 lipca 2010r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7.

W ramach realizacji projektu dokonywano i dokonuje się zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę (np. materiały biurowe, usługi cateringowe, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć z języka polskiego, ogłoszenia prasowe, meble biurowe, laptop, oprogramowanie i inne).

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Po zakończeniu realizacji projektu pozostałe mienie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających bądź zwolnionych z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek ujmowania faktur VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu w ewidencjach VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach realizowanego projektu nie dokonuje się sprzedaży, a więc nie powstaje obrót w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzić ewidencji VAT, o których mowa w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie zakupów towarów i usług (dokumentowanych fakturami VAT) związanych z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7, rozpoczął realizację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich (75%), budżetu państwa (10%) oraz środków własnych (15%), projektu pn. ....

Projekt ma charakter edukacyjny i obejmuje swoimi działaniami osoby, które z Ukrainy i Białorusi przyjeżdżają do Polski na 3 letnie studia licencjackie z możliwością kontynuacji na studiach uzupełniających magisterskich w Wyższej Szkole.

W projekcie uczestnicy biorą udział bezpłatnie.

W ramach realizacji projektu dokonywano i dokonuje się zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę (np. materiały biurowe, usługi cateringowe, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć z języka polskiego, ogłoszenia prasowe, meble biurowe, laptop, oprogramowanie i inne).

W ramach projektu żadnej sprzedaży się nie dokonuje.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Po zakończeniu realizacji projektu pozostałe mienie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających bądź zwolnionych z podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy ma obowiązek ujmowania faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją ww. projektu w ewidencjach VAT.

Ustawodawca w analizowanym przepisie art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję dla celów podatku od towarów i usług oraz określa co taka ewidencja powinna zawierać. Przy czym nie jest to katalog zamknięty. Ustawodawca poza obowiązkowymi, wyszczególnionymi enumeratywnie, elementami ewidencji, wskazał, iż ewidencja prowadzona dla celów podatku VAT może zawierać inne dane - jeżeli mają one na celu prawidłowe, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, sporządzenie deklaracji podatkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy więc stwierdzić, iż z treści art. 109 ust. 3 ustawy nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanych oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określa wprost, iż w ewidencji ujawniane są kwoty podatku naliczonego, ale wyłącznie te, które podlegają odliczeniu. Nie ma więc potrzeby ujawniania w ewidencji wszystkich kwot podatku naliczonego. Zawarciu w deklaracji podlegają bowiem tylko te kwoty, które mogą obniżać podatek należny.

Należy jednakże zauważyć, że ujęcie kwot podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu w ewidencji nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy negatywnych konsekwencji w postaci zarzutu, iż ewidencja jest prowadzona w sposób nierzetelny. Zatem gdyby Wnioskodawca zdecydował o ujawnianiu w ewidencji również kwot podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu to istotnym jest by ich ujęcie w ewidencji nie powodowało nierzetelność deklaracji (tj. zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie kwoty nadwyżki do zwrotu lub do przeniesienia).

Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem w przedstawionym opisie stanu faktycznego stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma obowiązku ujmowania w ewidencjach zakupu VAT faktur VAT dokumentujących nabywane towary i usługi na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z uregulowań art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zatem niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie nie uznania za dotację, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymanej na realizację przedmiotowego projektu dotacji z Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, bowiem Wnioskodawca nie sformułował we wniosku takiego pytania oraz nie przedstawił w tym zakresie wyczerpująco opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: ewidencja, ewidencja podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji, rejestry
Data aktualizacji: 26/09/2012 10:40:09

Jak należy wystawiać fakturę VAT za świadczenie usług prawniczych dla sądu?

Działając na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 1 i 2 i art. 106 ust. 1 ustawy z dnia...

Podatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku nal...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2005 r.) o...

Czy bonus, na który Spółka wystawia dostawcom noty księgowe, podlega opodatkowaniu podatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy moż...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy bloku mie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wymiana i archiwizowanie e-fakturCzy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej ten sam powtarzający się drobny błąd na fakturach?Identyfikacja miejsca świadczenia usług, prawa do zwrotu podatku oraz sposób wystawiania faktur i sporządzania deklaracjiSposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnikaCzy kwota wynikająca z faktury powinna być traktowana jako wartość netto czy brutto ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.