Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2008r. (data wpływu 05 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 listopada 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług z grupy A. Rozliczenia za nabywane towary i usługi dokonywane są w systemie nettingu. Do 30 września bieżącego roku Spółka otrzymywała faktury od dostawców z grupy w polskich złotych, z równoczesnym podaniem wartości w walucie euro. Spółka traktowała takie transakcje jako transakcje wyrażone w polskich złotych, ponieważ rozliczenia w dostawcami z grupy dokonywane były również w złotych polskich.

Nasze stanowisko zostało potwierdzone postanowieniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr 1472/RPP1/443-44/07-CHYK z dnia 7 marca 2007 r.

Od 1 października bieżącego roku Spółka zmieniła walutę rozliczenia w systemie netting i dokonuje płatności w walucie euro. Również wartości na fakturach od dostawców grupowych, wystawione po 30 września 2008 r., wyrażone są tylko w walucie euro.

Kwoty na fakturze w euro przeliczane są na złote wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu waluty euro na dzień wystawienia faktury.

Do przeliczania faktur korygujących stosujemy kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej, pomimo, że faktura pierwotna wystawiona była w polskich złotych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaki kurs powinien być zastosowany do przeliczenia wartości faktur korygujących na polskie złote.

Zdaniem wnioskodawcy kursem właściwym do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote jest kurs historyczny czyli kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej, mimo że faktura pierwotna była wystawiona i zaksięgowana w złotych polskich.

Przyjmując taką zasadę kierujemy się art. 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 37 ust. od 1 do 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) obowiązującego do dnia 31.11.2008r. kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5.

2. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.3. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

Z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług. Rozliczenia za nabywane towary i usługi dokonywane są w systemie nettingu. Do 30 września bieżącego roku Spółka otrzymywała faktury od dostawców z grupy w polskich złotych, z równoczesnym podaniem wartości w walucie euro. Spółka traktowała takie transakcje jako transakcje wyrażone w polskich złotych, ponieważ rozliczenia w dostawcami z grupy dokonywane były również w złotych polskich.

Od 1 października bieżącego roku Spółka zmieniła walutę rozliczenia w systemie netting i dokonuje płatności w walucie euro. Również wartości na fakturach od dostawców grupowych, wystawione po 30 września 2008 r., wyrażone są tylko w walucie euro.

Kwoty na fakturze w euro przeliczane są na złote wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu waluty euro na dzień wystawienia faktury.

W związku z tym, w zaistniałym stanie faktycznym, stanowisko wnioskodawcy co do zastosowania w niniejszej sprawie przepisów § 37 w/cyt. rozporządzenia Ministra Finansów jest prawidłowe.

Należy jednakże zauważyć, że powyższe rozporządzenie nie obowiązuje od dnia 01.12.2008r.

W chwili obecnej (od dnia 01.12.2008r. przepisy dotyczące sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, są zawarte w art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 07.11.2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz.1320).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, kurs walut, nabycie wewnątrzwspólnotowe, netting, przeliczanie, waluta obca
Data aktualizacji: 25/01/2013 09:00:01

Opodatkowanie premii pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz właściwe dokumento...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Która z powyżej opisanych metod jest poprawna?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest wystawianie faktur łącznych, przez kilku dostawców na rzecz jednego odbio...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku XXXX z dnia 10 marca 2005 roku (data wpływu do urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej...

Urząd Skarbowy Żagań 68-100 ul. X - lecia 26

Zasięg terytorialny miasta Gozdnica, Żagań gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań powiaty żagański województwo lubuskie Konta bankowe CIT 02101017040033752221000000 VAT 49101017040033752222000000 PIT...

Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT i naliczać podatek należny?Czy właściwym będzie wystawianie faktury VAT na całą sumę stanowiącą wartość kosztu najmu, pomimo iż przedmiot najmu jest współwłasnością małżeńską ?Sposób wystawienia faktury VATWystawianie faktur marża onlineCo musi zawierać księga rachunkowa?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.