Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2009r. (data wpływu 03.06.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie przychodów podatkowych uzupełnionym o wyjaśnienia do stanu faktycznego w dniu 05.08.2009 r. (data wpływu 05.08.2009 r.) na wezwanie organu podatkowego z dnia 29.07.2009r., Nr IPPB3/423-367/09-2/KK - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 20 maja 2009 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10.04.2008 r. nakazujący firmie B. S.A. zapłatę na rzecz Spółki kwoty 4 367 339, 00 brutto wraz z odsetkami od dnia 04.03.2005 r. do dnia zapłaty tytułem rekompensaty za wzrost cen stali przy realizacji przez Spółkę robót polegających na wykonaniu i montażu mostu przez rzekę W w P.

Kontrakt Spółka zawarła wówczas (2002 rok - zakończony w 2005 roku) z firmą pod nazwą M. (obecnie B. S.A.). W wyniku znaczącego wzrostu cen stali, którego nie można było przewidzieć Wnioskodawca poniósł stratę na tym konkretnym kontrakcie i postanowił dochodzić przed sądem podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane prace. Jak wspomniano na początku, prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego nakazało pozwanemu (firmie B. S.A., która z dniem 31.01.2008 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki M.) zapłatę na rzecz Wnioskodawcy powyższej kwoty tytułem wzrostu wynagrodzenia za wykonane prace.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka dodała, że zasądzona kwota ma charakter rekompensaty za znaczący wzrost cen materiałów budowlanych (stali) w trakcie realizacji opisanego we wniosku kontraktu. Zaistniała sytuacja rynkowa była niemożliwa do przewidzenia i niemożliwa do określenia w dacie zawarcia kontraktu. Wysokość rekompensaty została określona wyrokiem Sądu Okręgowego w oparciu o ekspertyzę i wycenę biegłego sądowego i utrzymana w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 20.05.2009 r. W związku z powyższym w ocenie Spółki, należne przychody określone w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstały z datą uprawomocnienia wyroku Sądu Apelacyjnego a za datę powstania przychodu należy uznać datę wystawienia faktury dokumentującej powyższe przychody, tj. 27.05.2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

W opisanej sytuacji w dniu 27.05.2009 r. Spółka wystawiła fakturę korygującą dokumentującą sądownie podwyższenie wynagrodzenia. Zdaniem Spółki korekta obrotu ma skutek na dzień jej wystawienia bowiem istotne są przyczyny, które legły u podstaw jej wystawienia a mianowicie stan faktyczny został zmieniony prawomocnym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego z dnia 20.05.2009 r. Spółka rozpoznała przychód na podstawie art. 12 ust. 3 i 3a w miesiącu maju 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zasady rozpoznawania momentu uzyskania przychodów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uregulowane są w art. 12 ust. 3a - 3e. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.Zasady wystawiania faktur korygujących regulują przepisy § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna.

W związku z powyższym należy rozróżnić dwie sytuacje:kiedy korekta jest wynikiem błędu (korekta winna być przyporządkowana do roku, którego dotyczy, kiedy korekta jest wynikiem działań niezależnych od firmy (korekta powinna być rozpoznawana na bieżąco)Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą z uwagi na sądowe podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego za zrealizowane roboty polegające na wykonaniu i montażu mostu. Zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy postanowił on dochodzić swoich roszczeń przed sądem z uwagi na fakt podwyższenia cen stali, których w dniu podpisania kontraktu z kontrahentem nie można było przewidzieć

Odnosząc powołane przepisy podatkowe do opisanej we wniosku sytuacji należy stwierdzić, że kwota należna Spółce wynika z okoliczności, które nie istniały jeszcze w momencie wystawienia faktury pierwotnej. W związku z powyższym korekta przychodów powinna nastąpić na bieżąco w okresie w którym dokonano korekty faktury pierwotnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: korekta, obowiązek podatkowy, podwyżka wynagrodzenia, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 17/01/2013 00:00:01

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w propor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług polegających na przyjmowaniu wpłat od klientów na rachunki w punkcie o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działa...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna z dnia...

Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż następuje...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawionew złożonym...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego?Jaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?Faktura VAT RR onlineCzy wyliczona premia rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT?Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odliczenia podatku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.