Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna ująć korekty faktur VAT z tytułu dostaw energii elektrycznej w podatku akcyzowym?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2010 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 25 lutego 2010 r., do Biura KIP w Lesznie 28 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczania akcyzy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczania akcyzy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jednym z podstawowych przedmiotów działalności Wnioskodawcy jest wytwarzanie i obrót (sprzedaż) energią elektryczną. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o koncesje udzielone odrębnie na każdy rodzaj ww. działalności przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zgodnie z uregulowaniami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży energii elektrycznej zarówno dla podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. u. z 2006 r. Nr 89, poz. 625) jak i dla podmiotów będących nabywcami końcowymi w tym na zasadach TPA.

Z tego tytułu Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego. Wnioskodawca wystawia faktury VAT dokumentujące sprzedaż energii elektrycznej. Podstawą wystawienia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej przez Spółkę są dane pomiarowe udostępniane przez właściciela układów pomiarowo-rozliczeniowych, którym jest Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zainteresowany dla większości odbiorców nie ma dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców energii elektrycznej. Czynności związane z odczytem, rejestracją, przetwarzaniem, transmisją i udostępnianiem danych pomiarowych, jak również instalacja układów pomiarowo-rozliczeniowych, ich obsługa i eksploatacja są dokonywane przez spółki OSD. Pomimo dokładania należytej staranności przez spółki OSD, nie można wyeliminować przypadków wymagających korekt faktur VAT. Na podstawie dostarczanych przez OSD skorygowanych danych, dotyczących ilości sprzedanej energii elektrycznej, Wnioskodawca dokonuje korekt sprzedaży, stosownie do aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła uzasadniona przyczyna korekty, a okres korygowany nie przekracza okresu przedawnienia roszczenia ze strony Klientów.

Przyczyny stanowiące podstawę korygowania faktur to w szczególności:błędne działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym:występowanie biegu jałowego układu pomiarowo-rozliczeniowego (układ wskazał zużycie przy braku faktycznego zużycia), występowanie błędów układu pomiarowo-rozliczeniowego przekraczających błąd maksymalny dla danej klasy układu (układ zawyża lub zaniża odczyt), błędne wykazanie ilości energii w strefach czasowych, błędne podłączenie układu pomiarowo-rozliczeniowego, uszkodzenie elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych;przyjęcie do rozliczenia innego wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, niż wynikający z odczytu;skutki awarii oraz planowych wyłączeń w sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);zmiana postanowień Umowy: zmiana danych rejestrowych Nabywcy, zmiana Nabywcy (kontrahenta) w punkcie poboru energii elektrycznej, zmiana parametrów technicznych umowy.W związku z zaistnieniem ww. sytuacji Wnioskodawca wystawia następujące rodzaje korekt:korekty zwiększające podstawę opodatkowania w podatku akcyzowym, korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w podatku akcyzowym.Zasady dotyczące faktur korygujących in minus.W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenia należności za pobraną energię elektryczną, sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń może zostać rozdysponowana:na poczet zaległości z tytułu rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną, na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, zwrócona Odbiorcy.Rozdysponowanie nadpłaty jest dokonywane najpóźniej w terminie płatności określonym w umowie na dostawę energii elektrycznej. Termin płatności wskazywany jest na fakturze korygującej.Zasady dotyczące faktur korygujących in plus.W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenia należności za pobraną energię elektryczną, sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur. Na fakturze korygującej in plus wskazuje się termin płatności dla korekty rozliczeń (dopłaty).W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna ująć korekty faktur VAT z tytułu dostaw energii elektrycznej w podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. u. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, nie zawierają przepisów szczegółowych, dotyczących zasad określania momentu ujęcia do rozliczenia korekt faktur. Mając na uwadze brak regulacji prawnych, skutki podatkowe korekt faktur należy określać na podstawie przepisów ogólnych, tj. art. 11 pkt 2 wraz z art. 24 ustawy.

W przypadku energii elektrycznej, obowiązek podatkowy powstaje miedzy innymi z dniem wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży na terytorium kraju. Natomiast, zgodnie z art. 24 pkt 2 w przypadku energii elektrycznej sprzedawanej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, podatnik jest obowiązany składać deklaracje, obliczać i wpłacać akcyzę, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin wynikający z faktury, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani na fakturze - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę.

Zatem skoro ustawa nie wyróżnia odrębnego podejścia w stosunku do faktur korygujących, zdaniem Spółki, powinny być one ujmowane w deklaracji podatku akcyzowego zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 24 pkt 2 - czyli jak zwykłe faktury. Stanowisko to potwierdza fakt, że w zawieranych przez Wnioskodawcę umowach na dostawę energii elektrycznej określany jest termin płatności dla faktur korygujących. Zdaniem Zainteresowanego dla sposobu ujmowania faktur korygujących w deklaracjach podatku akcyzowego nie ma również znaczenia przyczyna wystawienia faktury korygującej - czyli czy jest ona spowodowana błędem istniejącym już w momencie wystawienia faktury pierwotnej czy też faktura korygująca jest wystawiana z powodu okoliczności powstałych już po dniu wystawienia. w obu przypadkach zarówno dla faktur korygujących in plus jak i in minus powinny one być ujmowane w deklaracjach podatku akcyzowego zgodnie z zapisami art. 24 pkt 2 - czyli w terminie płatności wynikającym z umowy.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawca postępuje w następujący sposób:Jeżeli faktury pierwotne zostały wystawione prawidłowo, tzn. na dzień wystawienia faktury pierwotnej wszystkie dane na niej określone wykazane są prawidłowo, w szczególności kwota wynagrodzenia wynikająca z treści faktury jest kwotą rzeczywiście należną za daną sprzedaż a dopiero po pewnym czasie następuje zdarzenie powodujące zmianę wynagrodzenia i okoliczności, które powodują wystąpienie ww. zmiany, opisane w stanie faktycznym, nie są znane w momencie wystawiania pierwotnej faktury VAT, a ich posiadanie uwarunkowane jest od udostępnienia informacji o nich przez Spółkę zewnętrzną wówczas jeżeli pierwotna faktura VAT została wystawiona prawidłowo (na podstawie jedynych prawidłowych danych, posiadanych przez Zainteresowanego, dostarczonych przez OSD), a konieczność wystawienia faktury korygującej wiąże się z okolicznościami będącymi, na dzień wystawiania faktury pierwotnej, poza zasięgiem wiedzy Wnioskodawcy, taką fakturę korygującą uwzględnia się do rozliczenia:w miesiącu, w którym przypada termin płatności wynikający z takiej faktury korygującej in plus, również w miesiącu, w którym przypada termin płatności w przypadku faktury korygującej in minus.Jeżeli faktury pierwotne zostały wystawione błędnie, np. na fakturze błędnie ujęto stan licznika energii elektrycznej - inny niż to wynikało ze wskazań układów pomiarowo -rozliczeniowych, czyli konieczność wystawienia faktury korygującej wiąże się z okolicznościami istniejącymi już na dzień wystawienia faktury pierwotnej, wówczas taką fakturę korygującą uwzględnia się do rozliczenia:w miesiącu, w którym przypada termin płatności wynikający z takiej faktury korygującej in plus, również w miesiącu, w którym przypada termin płatności w przypadku faktury korygującej in minus.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. u. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Stosownie do art. 11 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju.

Dokonanie opodatkowanej sprzedaży energii elektrycznej oznacza, iż określona ilość energii elektrycznej została wydana nabywcy końcowemu, a tym samym powstał obowiązek podatkowy w akcyzie z tego tytułu.

W myśl art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh). Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20, 00 zł za megawatogodzinę (MWh).

Zgodnie natomiast z art. 24 pkt 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka dokonuje korekt uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia w szczególności błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały albo zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, albo powstanie nadpłaty.

Wyjaśnić zatem należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy, faktura to faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zagadnienie związane z wystawianiem faktur korygujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212 poz. 1337).

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 i ust. 3 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

W myśl postanowień § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W świetle przepisu § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać, co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; kwotę podwyższenia ceny bez podatku;kwotę podwyższenia podatku należnego.W ust. 4 tegoż paragrafu wskazano, iż przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Faktury korygujące generalnie można zatem podzielić na te, które powodują zmniejszenie ilości wydanej nabywcy końcowemu energii elektrycznej jak i kwoty podatku akcyzowego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. zwiększa się ww. ilość jak i kwota podatku akcyzowego.

Tym niemniej powyższe przepisy nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania w zakresie faktur korygujących. Jedną z kwestii, które nie zostały uregulowane wprost w przytoczonych powyżej przepisach jest to, w jakim okresie należy rozliczać faktury korygujące zwiększające podatek należny. Odpowiedź w tym zakresie przynosi jednak ukształtowana już linia interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe jak i orzeczenia sądów administracyjnych.

W pierwszym z ww. przypadków, który dotyczy tej części stanu faktycznego, gdy w fakturze korygującej - w przypadku zwiększenia ilości energii dostarczonej - określa się termin płatności różnicy z niej wynikającej (rozliczenie faktury korygującej in plus), należy zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez Wnioskodawcę.

Korektę tę należy bowiem wykazać w rozliczeniu, w którym przypada termin płatności określony w art. 24 pkt 2 ustawy, gdyż dopiero po wystawieniu faktury korygującej możliwe jest określenie ilości dostarczanej energii elektrycznej, jak również wartości należnego podatku akcyzowego. Przy czym należy podkreślić, iż co prawda obowiązek podatkowy powstanie w momencie dostarczenia energii, jednakże wykazaniu we ww. rozliczeniu podlegać będzie jedynie wartość dodatkowa wykazana na fakturze korygującej in plus.

Zauważyć bowiem należy, że wystawienie faktury korygującej in plus oznacza, iż w fakturze pierwotnej wykazano mniejszą ilość energii elektrycznej niż dostarczono faktycznie odbiorcy końcowemu.

Jak wskazano we wniosku, w przypadku faktury korygującej in plus Spółka wskazuje nowy termin płatności dla ww. korekty, tj. termin dokonania dopłaty.

Mając na uwadze fakt, iż okresem rozliczeniowym w przypadku energii elektrycznej jest termin płatności wynikający z faktury, o ile termin ten nie został określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tyt. dostaw energii elektrycznej, fakturę korygującą in plus ilość dostarczonej energii elektrycznej odbiorcy końcowemu należy ująć w deklaracji dla podatku akcyzowego składanej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury korygującej in plus. w tym też terminie należy doliczyć i wpłacić akcyzę w związku z wystawieniem ww. faktury korygującej in plus.

Drugi przypadek (rozliczenie faktury korygującej in minus) odnosi się natomiast do sytuacji, w której w przypadku zmniejszenia ilości energii elektrycznej powstaje nadpłata. Zauważyć przy tym należy, iż wystawiona faktura terminu płatności de facto mieć nie powinna, gdyż - co oczywiste w takich przypadkach - brak jest kwoty do zapłaty (należności).

W sytuacji zatem, gdy dochodzi do korekty dostarczonej energii in minus należy w szczególności zwrócić uwagę na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii, który powstaje z dniem wydania energii nabywcy końcowemu, jak też regulacje dotyczące ewidencji, zawarte w art. 91 ust. 1 i 3 ustawy oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz. u. Nr 32, poz. 243), w której należy wykazać m.in. ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym wynikające z faktur ujmowane w ewidencji zgodnie z datą sprzedaży wykazaną w fakturze. Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym faktura korygująca in minus oznacza, że zafakturowano nabywcy końcowemu większą ilość energii elektrycznej niż faktycznie dostarczono.

Zatem, gdy korekta faktury dotyczy zmniejszenia wykazanej w fakturze pierwotnej ilości dostarczonej energii, Spółka będzie zobowiązana do korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym uwzględniła fakturę pierwotną, w przeciwnym bowiem przypadku deklaracja za ten okres odzwierciedlałaby ilość sprzedanej energii elektrycznej, która de facto nie została dostarczona odbiorcy końcowemu, a tym samym od takiej sprzedaży nie mógłby powstać obowiązek podatkowy, gdyż nie doszło do wydania energii nabywcy końcowemu, a przynajmniej nie w takiej ilości jak wynikałoby to z pierwotnej faktury i deklaracji. Ponadto wartości wykazane w ewidencji dostarczonej energii elektrycznej nabywcom końcowym winny wynikać z faktur, a w tym przypadku z faktur korygujących, gdyż to one będą odzwierciedlać faktyczną ilość dostarczonej energii. Tym samym deklaracje podatkowe za dany okres rozliczeniowy, które są uzewnętrznieniem danych zawartych w ewidencji, winny zawierać rzeczywiste wartości dostarczonej energii.

W związku z powyższym wystawienie ww. faktury korygującej skutkuje obowiązkiem dokonania korekty deklaracji w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa, w której uwzględniono fakturę pierwotną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: akcyza, energia elektryczna
Data aktualizacji: 04/01/2013 18:00:01

Czy podatek zawarty w wewnętrznej fakturze z tytułu importu usług jest dla Spółki podatkie...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art.86 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z...

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług mediów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Sixta 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała część miasta leżąca na zachodnim brzegu rzeki Białej gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 67101012120049102221000000 VAT 17101012120049102222000000 PIT...

Jak obniżyć opłatę za księgowość Bełchatów?

Wielu przedsiębiorców stara się wszelkimi siłami obniżyć koszty prowadzenia działalności, bo dzięki temu firma osiąga wyższy dochód. Są różne sposoby na to - outsourcing części usług, zmniejszenie ilości personelu, oszczędzanie na części wydatków...

Czy przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w faktura...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej z dnia 7 marca 2005 r.( uzupełnionego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacane za obrótPrawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatkuObowiązki płatnika dotyczących rozliczenia dochodów za 2009 rFaktury korygujących do faktur wewnętrznychRozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium kraju oraz termin wystawiania faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.