Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym niezatwierdzonego sprawozdania finansowego

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm), w sprawie: obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez spółkę z o.o. postawioną w stan upadłości z możliwością zawarcia układu

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Dnia 18.04.2005r. Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy ogłosił wobec Spółki z o.o. upadłość z możliwością zawarcia układu. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości zamknięto księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan upadłości i sporządzono sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r. - 17.04.2005r.

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym niezatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Zdaniem Podatnika do urzędu skarbowego składa się tylko zatwierdzone sprawozdania finansowe.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Aktem prawnym regulującym skutki ogłoszenia upadłości jest ustawa z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W myśl art. 14 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

Jak stanowi art. 15 Prawa upadłościowego i naprawczego w razie gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Z art. 52 Prawa upadłościowego i naprawczego wynika, że data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.

Zgodnie z art. 169 Prawa upadłościowego i naprawczego syndyk lub zarządca wykonuje obowiązki sprawozdawcze, jakie ciążyłyby na upadłym.

Jak wynika z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz, 654 z późn. zm.) jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego otwiera się księgi rachunkowe - w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie z art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 15.02.1992r. podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Jak stanowi art. 45 ust.  2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 (tj. jednostek kontynuujących działalność), podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Jak stanowi art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, za którego uważa się również - jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości - syndyka lub zarządcę.

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio również do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy.

Jak stanowi art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64, podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7. Ustawą z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze dodano do tego artykułu ust. 2a obowiązujący od dnia 01.10.2003r., który stanowi, że przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość.

W ocenie tut. Organu podatkowego związku z tym, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostek postawionych w stan upadłości nie podlega zatwierdzeniu, zgodzić się należy z Podatnikiem, iż Spółka w upadłości nie ma obowiązku przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego cyt. "w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego".
Słowa kluczowe: prawo upadłościowe, sprawozdania finansowe, upadłość, ustawa o rachunkowości, zeznanie roczne
Data aktualizacji: 19/10/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Nakło n. Notecią 89-100 ul. Sądowa 8

Zasięg terytorialny miasta gminy Kcynia, Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin powiaty nakielski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 14101010780007362221000000 VAT 61101010780007362222000000 PIT 11101010780007362223000000 budżetowe...

Komu syndyk wystawia fakturę i czy do przyznanego wynagrodzenia dolicza podatek VAT?

Na podstawie: art. 14a 1, 2 i 4, art. 216, 217 i 236 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005r. oraz uzupełnienia do wniosku z dnia...

Otrzymane dofinansowanie nie będące wynagrodzeniem za świadczone usługi nie należy dokumen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie podatnika-dotyczy sposobu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek na...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT oraz gdy zaistnieje taka konieczność- faktur korygujących. W związku z tym, w...

CIT - zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z rem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka pyta, czy prawidłowo odliczyła podatek VAT związany z zakupami na reprezentację i reklamę w deklaracji za styczeń 2007r.?Czy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku VAT?Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pnWysyłania faktur elektronicznychJakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.