Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób dokumentowania wykonania czynności opodatkowanych 22% stawką podatku

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 27 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą VAT czynności wykonania zabudowy szaf wnękowych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 27 lipca 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą VAT czynności wykonania zabudowy szaf wnękowych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wykonywanie zabudowy wnęk w budynkach mieszkalnych. Zabudowa ta nazwana jest szafą wnękową lub zabudową wnęki i jest montowana na stałe bez możliwości jej przenoszenia na inne miejsce. Montaż szafy wnękowej następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej, której przedmiotem jest usługa remontowo-budowlana w oparciu o własne materiały dostawcy, polegająca na wykonaniu trwałej zabudowy. Faktura dokumentująca wykonanie wyżej opisanej transakcji zawiera jedną pozycję obejmującą całość robót wraz z wykorzystanymi materiałami, np.: Trwała zabudowa wnękowa z drzwiami przesuwanymi wraz z montażem. Świadcząc usługę w lokalach mieszkalnych i w obiektach budownictwa mieszkaniowego stosuje Pan 7% stawkę podatku. Prace w zakresie montażu trwałej zabudowy wnęki lub przestrzeni wnękowej, o której mowa powyżej, zgodnie z PKWiU mieszczą się w następujących grupowaniach:

45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej, 45.42.12-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy faktury VAT winny być uzupełniane o właściwy ze względu na rodzaj budynku mieszkalnego, w którym następuje montaż, symbol PKOB. Czy stosowne będą następujące symbole: - PKOB 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne, PKOB 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe. Czy faktury VAT winny być uzupełniane podstawą prawną, na podstawie której stosuje Pan obniżoną stawkę podatku. Czy będzie to przepis art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.). Czy faktura VAT winna być uzupełniana o symbol PKWiU.Pana zdaniem faktury VAT wystarczy uzupełniać podstawą prawną, na podstawie której stosuje się obniżoną stawkę podatku od towarów i usług, można również wskazać symbol PKOB i PKWiU.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do ust. 8 cytowanego przepisu, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Wykonując delegację zawartą w tym przepisie Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).Jak wynika z § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Na podstawie § 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, obowiązek wskazania symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol; lub przepisów ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na postawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub to świadczenie dotyczy wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5.

Z treści wniosku wynika, że czynność wykonania trwałej zabudowy wnęk w lokalach mieszkalnych i w obiektach budownictwa mieszkaniowego opodatkowuje Pan 7% stawkę podatku. W związku z zastosowaniem obniżonej stawki podatku powziął Pan wątpliwości, dotyczące udokumentowania ww. czynności fakturą VAT, (tzn. czy należy podać podstawę prawną oraz wskazać symbol PKOB i PKWiU w celu uzasadnienia zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług).

Wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania wykonania zabudowy szaf wnękowych zawarte zostało w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2009 r. znak: ITPP1/443-698a/09/IK. Zgodnie ze stanowiskiem organu, czynność wykonania szafy wnękowej w budynkach mieszkalnych z użyciem własnych materiałów należy traktować jako wykonanie towaru, a nie roboty budowlane. W efekcie wykonanie ww. czynności stanowi dostawę towaru, która podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku.

Uwzględniając zatem treść powołanych przepisów oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, iż wystawiając fakturę VAT, dokumentującą wykonanie czynności opodatkowanych 22% stawką podatku, nie jest Pan zobowiązany do zawarcia informacji wymienionych w § 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura VAT, opodatkowanie, stawki podatku
Data aktualizacji: 27/12/2012 18:00:01

Możliwość umieszczania w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług przez jednostkę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy obciążać klienta Spółki kosztami usługi świadczonej przez P. w podatk...

Na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), oraz w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie czło...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy różnice kursowe powstałe przy kompensacie wzajemnych rozrachunków dewizowych stanowią...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000...

Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawi...

Jak wynika ze złożonego wniosku w 2002r. 2003r. pomiędzy Podatnikiem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą X, a Spółką z o.o. Y zostały zawarte dwie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Powyższe czynności...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi reklamoweOdsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektuCzy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodówPrawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej fakturyCzy prawidłowe jest przyjmowanie terminu powstania obowiązku podatkowego tak jak przy usługach budowlanych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.