Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wpłacane kwoty, jeżeli nie można ich przypisać do konkretnych usług - nie są zaliczkami. Spółka powinna wystawiać faktury korekty

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2010 r. (data wpływu 15 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2010 r. (data wpływu 4 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wpłacanych kwot jako zaliczki oraz korekty podatku należnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wpłacanych kwot jako zaliczki oraz korekty podatku należnego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 czerwca 2010 r. (data wpływu 4 czerwca 2010 r.) o podpis drugiego członka zarządu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej również: Spółka) świadczy usługi za pomocą portalu A. Zakres obecnie świadczonych usług obejmuje przede wszystkim umożliwienie użytkownikom portalu A udziału w aukcjach internetowych. Spółka pobiera od użytkowników różnego rodzaju opłaty związane przede wszystkim z tzw. wystawianiem aukcji internetowych.

Spółka posiada system bilingowy, w którym prowadzona jest ewidencja wszelkich rozliczeń z poszczególnymi użytkownikami (naliczanie opłat, ewidencja wpłat). W wielu sytuacjach użytkownicy zasilają swoje konta dokonując wpłat na rzecz przyszłych transakcji. W związku z jednolitym rodzajem świadczonych usług, Spółka kwalifikowała dokonywane przez użytkowników wpłaty w wysokości przekraczającej naliczone opłaty (zobowiązania wobec Spółki) jako zaliczki na poczet przyszłych usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie użytkownicy będący podatnikami VAT otrzymywali faktury zaliczkowe, które były następnie rozliczane z wynagrodzeniem naliczanym za świadczone usługi.

Spółka planuje obecnie rozszerzyć funkcjonalność portalu A poprzez umożliwienie jego użytkownikom dokonywanie zakupu od innych, wybranych i wskazanych przez Spółkę dostawców usług bezpośrednio związanych z aukcjami internetowymi (np. zakup usług transportowych związanych z przesyłką przedmiotu aukcji - dalej usługi inne) oraz dokonywanie zapłaty za te usługi. Spółka nie będzie stroną transakcji, których przedmiotem będą usługi inne. Usługodawcami w tych transakcjach będą zewnętrzne podmioty specjalizujące się w określonych usługach (np. usługach transportowych). Spółka będzie natomiast uczestniczyła w rozliczeniach dotyczących usług innych, które będą dokonywane w ramach funkcjonującego obecnie systemu bilingowego - użytkownik A będzie miał możliwość dokonania zapłaty za usługi inne nabywane od podmiotów innych niż Spółka za pomocą swojego konta na platformie A.

Celem planowanych działań jest podniesienie poziomu atrakcyjności i funkcjonalności portalu A, w wyniku czego dostawy towarów będą mogły być realizowany w sposób szybszy, tańszy, bezpieczniejszy i przede wszystkim wygodniejszy dla użytkowników.

Rozszerzenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych przez użytkowników na indywidualnych kontaktach ewidencjonowanych na funkcjonującym systemie bilingowym spowoduje brak możliwości określenia jakiej usługi dotyczą wpłaty dokonane przez użytkowników w kwotach przewyższających zobowiązanie wobec Spółki. Wpłaty te będą mogły być rozliczone zarówno z należnościami z tytułu wykonanych usług świadczonych przez Spółkę, jak również będą mogły być wykorzystywane przez użytkowników w celu zapłaty za inne usługi. Odpowiednie rozliczenia z tytułu innych usług będą dokonywane pomiędzy Spółką, a użytkownikami portalu A (w ramach systemu bilingowego) oraz pomiędzy Spółką a podmiotami świadczącymi inne usługi na rzecz użytkowników portalu A.

Należy również zwrócić uwagę, iż sam użytkownik dokonując wpłaty na swoje konto (przewyższającą zobowiązanie wobec Spółki) może nie być w stanie określić na poczet jakich usług została ona dokonana.

Decyzja w tym zakresie może być bowiem podjęta w zależności od tego, w jakim zakresie będzie korzystał z poszczególnych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy w związku z planowanym rozszerzeniem funkcjonalności portalu A, polegającym na umożliwieniu jego użytkownikom dokonywania za pośrednictwem portalu A płatności na rzecz podmiotów trzecich (innych niż Spółka) za nabywane od tych podmiotów usługi, poprzez wykorzystanie środków wpłacanych przez użytkowników na indywidualne konta w ramach funkcjonującego systemu bilingowego i wynikającym z tego brakiem możliwości określenia, jakiego rodzaju rozliczeń dotyczą nadpłaty dokonywane przez użytkowników (wpłaty przewyższające należności Spółki z tytułu wyświadczonych usług) - nadpłaty te będą stanowiły zaliczki podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Czy z chwilą umożliwienia użytkownikom portalu A dokonywania płatności za usługi świadczone przez podmioty trzecie (inne niż Spółka), poprzez wykorzystanie środków zgromadzonych przez użytkowników na indywidualnych kontach w ramach funkcjonującego systemu bilingowego, nastąpi zmiana statusu dokonanych wcześniej wpłat przewyższających kwotę należności Spółki i czy w związku z tym powinna być dokonana korekta (obniżenie) podatku należnego (w przypadku nadpłat dokonanych przez podatników VAT, na które zostały wystawione faktury zaliczkowe obniżenie podatku nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej).Zdaniem Wnioskodawcy,W związku z planowanym rozszerzeniem funkcjonalności portalu A, poprzez umożliwienie jego użytkownikom dokonywania za pośrednictwem portalu A płatności na rzecz podmiotów trzecich (innych niż Spółka) za nabywane od tych podmiotów usługi, poprzez wykorzystanie środków wpłacanych przez użytkowników na indywidualne konta w ramach funkcjonującego systemu bilingowego i wynikającym z tego brakiem możliwości określenia, jakiego rodzaju rozliczeń dotyczą nadpłaty dokonywane przez użytkowników (wpłaty przewyższające należności Spółki z tytułu wyświadczonych usług) - nadpłaty te nie będą stanowiły zaliczek podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Z chwilą umożliwienia użytkownikom portalu A dokonywania płatności za usługi świadczone przez podmioty trzecie (inne niż Spółka), poprzez wykorzystanie środków zgromadzonych przez użytkowników na indywidualnych kontach w ramach funkcjonującego systemu bilingowego, nastąpi zmiana statusu dokonanych wcześniej wpłat przewyższających kwotę należności Spółki i w związku z tym powinna być dokonana korekta (obniżenie) podatku należnego. W przypadku nadpłat dokonanych przez podatników VAT, na które zostały wystawione faktury zaliczkowe obniżenie podatku nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej.Stosowanie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśli art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W przedmiotowej sprawie, w szczególności należy odwołać się do treści art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Przepis art. 19 ust. 11 ustawy o VAT stanowi lex specialis względem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT i dotyczy powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, ze szczególnym uwzględnienie przedpłaty, zaliczki, zadatku oraz raty.

Jak wynika z kolei z definicji pojęcia należność zawartej w słowniku języka polskiego wydawnictwa naukowego PWN (www.sjp.pwn.pl), pojęcie należność oznacza kwotę, którą należy komuś wpłacić. W rezultacie, uwzględniając dodatkowo art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie ulega wątpliwości, że aby mówić o należności za usługę musi istnieć zobowiązanie. Taka sytuacja bez wątpienia nie będzie miała miejsca w przedmiotowej sprawie. Wprowadzona możliwość dokonywania przez użytkowników portalu A za pośrednictwem portalu A (obok usług związanych z obsługą aukcji internetowych) zapłaty za usługi podmiotów innych niż Spółka spowoduje, iż wpłacona przez użytkownika kwota na indywidualne konto w ramach funkcjonującego systemu bilingowego nie będzie mogła być przyporządkowana do określonego rozliczenia (jako zapłata za usługę świadczoną przez Spółkę czy też jako zapłata za usługę wykonaną przez inny podmiot). Przeznaczenie kwoty będzie mogło zostać zidentyfikowane dopiero po wykonaniu usługi. Spółka pragnie również zwrócić uwagę, iż ustawa o VAT nie definiuje wskazanych w przywołanym przepisie takich pojęć jak zaliczka, przedpłata, zadatek czy rata. Definicje tych pojęć, zgodnie ze słownikiem języka polskiego wydawnictwa naukowego PWN (www.sjp.pwn.pl) są następujące:zaliczka - część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności, przedpłata - określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie, zadatek - część należności wpłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy, rata część należności pieniężnej, płatna w oznaczonym terminie.Wpłaty dokonywane przez użytkowników portalu A nie stanowią rat - bowiem nie są one uiszczane jako część powstałej już należności. Nie stanowią również zadatku - bowiem dokonanie wpłaty przez użytkownika nie wiąże się z gwarancją dotrzymania umowy - taka umowa (na wykonanie określonej i konkretnej usługi) nie wiąże użytkownika ze Spółką na moment dokonania wpłaty. Przedmiotowe wpłaty nie są również przedpłatą - bowiem użytkownik nie otrzymuje żadnej gwarancji zakupu usług w określonym terminie (termin taki nie jest ustalany na moment dokonania wpłaty).

Aktualnie Spółka świadczy jednorodne usługi (związane z obsługą aukcji internetowych), na poczet których przeznaczana jest całość wpłat dokonywanych przez użytkowników portalu Al. W rezultacie, do tej pory uznawała wpłaty dokonywane przez użytkowników w częściach, które powodowały powstanie nadpłat na rachunkach użytkowników, za zaliczkę na poczet przyszłych usług. Przyjęta przez Spółkę kwalifikacja opiera się na założeniu, że przedmiotowe wpłaty są dokonywane wyłącznie na poczet przyszłych usług związanych z obsługą aukcji internetowych.

Wprowadzona możliwość korzystania przez użytkowników portalu A za pośrednictwem portalu A między innymi do dokonywania płatności za usługi wykonane przez innych dostawców, uniemożliwi ustalenie jakiego rodzaju usług (obsługa aukcji internetowej świadczona przez Spółkę, czy też usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny) będzie dotyczyła, dokonana przez użytkownika wpłata na indywidualne konto w ramach funkcjonującego systemu bilingowego. Stan rozliczeń pomiędzy Spółką a poszczególnymi użytkownikami będzie ustalany na podstawie sumy obciążeń za wszelkiego rodzaju wykonane usługi przez Spółkę i usługi wykonane przez podmioty zewnętrzne oraz łącznej sumy dokonanych wpłat. Tym samym, nie będzie również możliwości przyporządkowania nadpłaconych kwot do konkretnych usług. Przeznaczenie kwoty będzie mogło zostać zidentyfikowane dopiero po wykonaniu usług. Uznanie przedmiotowych nadpłat za zaliczki podlegające opodatkowaniu, uniemożliwiałoby prawidłowe ich rozliczenie w fakturach i prawidłowe ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych, wynikających z tytułu rozliczeń Spółki w zakresie podatku VAT.

W ocenie Spółki, w przedstawionej sytuacji należy uznać, że wpłaty dokonywane na poczet przyszłych niezidentyfikowanych świadczeń nie stanowią zaliczek, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawą takiej kwalifikacji jest brak możliwości przyporządkowania przedmiotowych wpłat do określonej usługi (obsługa aukcji internetowej świadczona przez Spółkę oraz usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny) i ustalenia na poczet jakich świadczeń wpłaty dokonane przez użytkownika zostały dokonane.

Spółka zwraca uwagę, że w przeszłości uzyskała już interpretację indywidualną prawa podatkowego w odniesieniu do sytuacji zbliżonej do będącej przedmiotem niniejszego zapytania. W roku 2008 planowane było bowiem rozszerzenie funkcjonalności portalu A poprzez umożliwienie jego użytkownikom zakupu usług telekomunikacyjnych, co miało odbywać się w ramach istniejącego systemu bilingowego. Tym samym, analogicznie jak w przedmiotowej sprawie miało to skutkować brakiem możliwości wyodrębnienia jakiego rodzaju świadczeń dotyczyłyby wpłaty dokonywane przez użytkowników portalu A na indywidualne konta (obsługa aukcji internetowej, czy tez usługa telekomunikacyjna). W związku z planowanymi działaniami w tym zakresie, Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków tych działań w zakresie podatku VAT, bazując przy tym na argumentacji zbliżonej do przedstawionej w ramach niniejszego zapytania. W dniu 19 marca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPP1/443-14/08-2/MT, w której uznał stanowisko Spółki za prawidłowe potwierdzając, że:w związku z rozszerzeniem zakresu usług oferowanych przez Spółkę użytkownikom portalu A i wynikającym z tego brakiem możliwości określenia jakiego rodzaju usług dotyczą nadpłaty dokonywane przez użytkowników, nadpłaty te nie będą stanowiły zaliczek podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, chwilą umożliwienia użytkownikom portalu A zakupu usług telekomunikacyjnych (obok usług związanych z obsługą aukcji internetowych) nastąpi zmiana statusu dokonanych wcześniej wpłat przewyższających kwotę należności Spółki i w związku z tym powinna być dokonana korekta (obniżenie) podatku należnego. W przypadku nadpłat dokonanych przez podatników VAT, na które zostały wystawione faktury zaliczkowe obniżenie podatku nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej.W wydanej wobec Spółki interpretacji indywidualnej organ podatkowy w pełni podzielił argumentację Spółki w jej ocenie. Argumentacja ta będzie miała w pełni zastosowanie również w przedmiotowej sprawie, niemniej jednak z uwagi na odmienny stan przyszły, do którego odnosiło się poprzednie zapytanie, Spółka podjęła decyzję o wystąpienie z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Spółka zwraca ponadto uwagę, że oprócz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 r. nr ILPP1/443-14/08-2/MT wydanej wobec Spółki, prawidłowość jej stanowiska w zakresie zasady kwalifikowania dokonywanych wpłat na poczet przyszłych usług potwierdził Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w postanowieniu wydanym na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej z dnia 19 marca 2007 r., sygn. ZP/443-5/07.

W przedmiotowym postanowieniu organ podatkowy uznał, iż otrzymana wpłata na rzecz przyszłej dostawy towarów, która nie została skonkretyzowana w sposób wystarczający do określenia jej przedmiotu oraz ceny, nie stanowi zaliczki i w związku z tym nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zdaniem organu, dokonana przez kontrahenta kwota stanowi zaliczkę, podlegającą opodatkowaniu wówczas, gdy strony skonkretyzują istotne elementy danej transakcji, tj. towar, który będzie przedmiotem sprzedaży oraz jego cena.

Taka zasada kwalifikowania wpłat dokonywanych przez kontrahentów została wskazana również przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 21 lutego 2006 r. nr C 419/02, którego sentencja jest następująca:

W zakresie art. 10 ust. 2 akapit drugi szóstej dyrektywy rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą rady z dnia 10 kwietnia 1985 r. nie mieści się przedpłata, taka jak będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, dokonana w kwocie ryczałtowej na towary wskazane w sposób ogólny w wykazie, który może zostać w każdej chwili zmieniony za porozumieniem nabywcy i sprzedawcy, z którego nabywca może ewentualnie wysłać towary, na podstawie umowy, którą może on w każdej chwili rozwiązać, odzyskując w całości niewykorzystaną przedpłatę.

W ocenie Spółki, z dniem wprowadzenia możliwości dokonywania przez użytkowników portalu A za pośrednictwem portalu A płatności za usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, zmianie powinna podlegać kwalifikacja dokonanych a nierozliczonych do tego czasu wpłat, które zostały opodatkowane przez Spółkę. Z dniem umożliwienia użytkownikom zaliczenia przedmiotowych wpłat na poczet różnych rozliczeń zmienia się ich status oraz sposób rozliczenia. Zdaniem Spółki, wpłaty te powinny być uznane za nadpłaty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W szczególności należy zwrócić uwagę, iż faktury zaliczkowe dokumentujące wpłacone kwoty zostały wystawione na poczet usług związanych z obsługą aukcji internetowych. Natomiast w związku z planowanymi zmianami będą mogły być one faktycznie wykorzystanie również na zapłatę za usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Zmiana kwalifikacji przedpłaconych kwot powinna wiązać się z korektą podatku należnego. Korekta powinna obejmować wszystkie wpłaty, które zostały opodatkowane a nierozliczone z wynagrodzeniem za wykonane usługi. Data korekty powinna odpowiadać dacie, w której Spółka umożliwi swoim użytkownikom dokonywanie zapłaty za usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem portalu A i tym samym rozliczenie dokonanych wpłat na poczet różnych usług (co spowoduje zmianę kwalifikacji wpłat).

W przypadkach, gdy w związku z opodatkowanymi zaliczkami zostały wystawione faktury, podatek należny powinien być obniżony w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 19 ust. 4 ustawy.

Ponadto, na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Stosownie do § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W związku z planowanym rozszerzeniem świadczonych usług, obecna kwalifikacja wpłat usługobiorców jako zaliczek, zdaniem Zainteresowanego, ulegnie zmianie.

Zgodnie z definicją zaliczki wynikającą ze Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, rok 2005, str. 1221, jest nią część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, po wprowadzeniu przedmiotowej usługi, nie będzie można rozstrzygnąć, na jaki cel wpłacono na konto daną kwotę.

Przepis art. 19 ust. 11 ustawy stanowi lex specialis względem art. 19 ust. 1 ustawy i dotyczy powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi ze szczególnym uwzględnieniem przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty.

Zgodnie z definicją pojęcia należność zawartą w Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, rok 2005, str. 500, jest nią to, co się komu należy, kwota, suma, którą trzeba wypłacić.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka będzie uczestniczyć w rozliczeniach dotyczących usług, które będą dokonywane w ramach funkcjonującego obecnie systemu bilingowego - użytkownik A będzie miał możliwość dokonania zapłaty za usługi inne, nabywane od podmiotów innych niż Zainteresowany, za pomocą swojego konta na platformie A.

Rozszerzenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych przez użytkowników na indywidualnych kontaktach ewidencjonowanych na funkcjonującym systemie bilingowym spowoduje brak możliwości określenia, jakiej usługi dotyczą wpłaty dokonane przez użytkowników w kwotach przewyższających zobowiązanie wobec Wnioskodawcy. Wpłaty te będą mogły być rozliczone zarówno z należnościami z tytułu wykonanych usług świadczonych przez Zainteresowanego, jak również będą mogły być wykorzystywane przez użytkowników w celu zapłaty za inne usługi.

Wnioskodawca zwrócił również uwagę na fakt, iż sam użytkownik dokonując wpłaty na swoje konto (przewyższającą zobowiązanie wobec niego) może nie być w stanie określić, na poczet jakich usług została ona dokonana.

Analizując powyższe, z chwilą wprowadzenia możliwości zakupu od innych, wybranych i wskazanych przez Zainteresowanego, dostawców usług bezpośrednio związanych z aukcjami internetowymi (np. zakup usług transportowych) oraz dokonywanie zapłat za te usługi, wpłacona kwota nie będzie mogła być przyporządkowana do określonej usługi (objętej albo nieobjętej umową), albowiem jej przeznaczenie zostanie ujawnione dopiero z chwilą wykonania jednej z danych usług.

Zatem, w przedmiotowej sprawie, w wyniku braku umowy pomiędzy stronami o świadczenie innych usług, bezpośrednio związanych z aukcjami internetowymi, stosunek obligacyjny powstaje dopiero z chwilą świadczenia tych usług. Wtedy też pobierana jest odpowiednia kwota i to ona podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy.

Reasumując, kwota klasyfikowana do tej pory na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy jako zaliczka na poczet usług dotyczących aukcji internetowych, ulegnie przedefiniowaniu. Podobnie jak w przypadku świadczenia innych usług związanych bezpośrednio z aukcjami internetowymi, w ww. przypadku opodatkowanie nastąpi na podstawie lex generali z art. 19 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast art. 29 ust. 2 ustawy stwierdza, że w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b - art. 29 ust. 4 ustawy.

Stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, na mocy ust. 2 powołanego paragrafu, powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Natomiast § 13 ust. 3 tego rozporządzenia stwierdza, że przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy; zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Faktury korygujące powinny zawierać wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA - § 13 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Stosownie do § 14 ust. 1 cyt. rozporządzenia stwierdza, iż fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące na zasadach określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w odniesieniu do faktur dokumentujących uiszczone zaliczki na usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umów pomiędzy stronami.

Zgodnie z powołanym art. 29 ust. 4a ustawy, potwierdzenie odbioru faktury korygującej, które Zainteresowany obowiązany jest posiadać, stanowić będzie podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma to potwierdzenie.

Zatem stanowisko Spółki uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, korekta faktury, obrót, podstawa opodatkowania, usługi
Data aktualizacji: 30/12/2012 09:00:01

Czy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wyst...

Pismem z dnia 30.11.2006 r. (data wpływu) Wnioskodawca zwrócił się o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zamieszkiwał razem z...

W którym momencie i w jakiej wysokości powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy z d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość skorygowania wystawionych rachunków poprzez faktury korygujące?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 1, art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.2006 r. (data wpływu do tut. organu 08.2006 r.)...

Poprawności wystawionych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznejZasady opodatkowania i dokumentowania wypłacanych premii pieniężnychUrząd Skarbowy Żary 68-200 ul. Osadników Wojskowych 3Urząd Skarbowy Opole Lubelskie 24-300 ul. Piłsudskiego 12Dotyczy dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.