Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury końcowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 23 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury końcowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury końcowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 1999 roku wybudował budynki z lokalami mieszkalnymi - przeznaczonymi na wynajem z możliwością późniejszej sprzedaży. Spółka skorzystała z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wydatkami poniesionymi na wybudowanie przedmiotowych budynków.

Pierwsze umowy najmu zawarte zostały z najemcami w listopadzie 1999 roku i obowiązują do dnia dzisiejszego. Usługi dokumentowane są fakturą VAT i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są zwolnieniem od podatku. Lokale mieszkalne nie były od 1999 roku ulepszane - Spółka nie ponosiła takich wydatków i nie odliczała podatku naliczonego.

Z kilkoma najemcami lokali mieszkalnych zawarto przedwstępne umowy sprzedaży wynajmowanych lokali z terminem sprzedaży na 2010 rok. Na poczet ceny sprzedaży Spółka otrzymała zaliczki. Zaliczki wpłacane były w latach 2000-2008. Spółka z tytułu otrzymanych zaliczek wystawiała faktury VAT ze stawką obowiązującą w danym okresie tj. odpowiednio 0% i 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe będzie wykazanie na fakturze końcowej dotyczącej sprzedaży mieszkań na które zawarto umowy wyłącznie pozostałej części ceny sprzedaży lokalu, która nie została wpłacona w latach 2002-2008 z jednoczesnym umieszczeniem adnotacji o wcześniejszych zaliczkach i wystawionych fakturach zaliczkowych w informacyjnej części faktury...

Zdaniem Wnioskodawcy zmiana przepisów - art. 43 ust. 1 pkt 10 zwalniającego od podatku dostawę budynków lub ich części - nie ma wpływu na sposób rozliczenia i fakturowanie wpłat, zaliczek otrzymanych w latach ubiegłych. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 10 ustawy w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania. Oznacza to, że zastosowana w latach ubiegłych stawka podatku 0% i 7% oraz wystawiane w latach 2002-2008 faktury zaliczkowe były prawidłowe i nie ma podstaw do ich korekty.

Zdaniem Spółki faktura końcowa powinna być wystawiona zgodnie z przepisem § 10 ust. 5 rozporządzenia MF z dnia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, co oznacza, że w przypadku, gdy faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego przepisu nie wynika jednoznacznie obowiązek wykazania całej ceny sprzedaży - zdaniem Spółki podanie w podstawowej części faktury wyłącznie pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży będzie prawidłowe pod warunkiem, że w części informacyjnej faktury zostanie umieszczona dodatkowa informacja o pobranych wcześniej zaliczkach - ich wysokości oraz numerach wystawionych faktur zaliczkowych. Spółka uważa, iż przedstawiony sposób wystawiania faktury końcowej jest wskazany, że względu na różnicę stawek podatku:

w latach 2002-2008 zaliczki fakturowane były (zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień otrzymania zaliczek) jako obrót opodatkowany stawkami 0 i 7% VATpozostała do zapłaty część ceny sprzedaży będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę (zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy) należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podstawą opodatkowania w myśl art. 29 ust. 1 jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast z art. 29 ust. 2 powołanej ustawy wynika, że w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19 ust. 10 ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

Stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę zadatek lub ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 tejże ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast w myśl art. 106 ust. 3, powyższy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.(ust. 4)

Zasady wystawiania faktur reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. co najmniej:

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2-3.

Na mocy § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

W myśl § 10 ust. 4 rozporządzenia - faktura stwierdzającą pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT lub FAKTURA VAT-MP, kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto, stawkę podatku; kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

ZB x SP

KP = -----------

100 + SP

gdzie:

KP- oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto,

SP- oznacza stawkę podatku;

dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy; datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 - 3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Z treści § 10 ust. 5 rozporządzenia wynika, że jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 - 3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7 - 9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast w myśl § 10 ust. 6 rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 -3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.

Należy nadmienić, iż wyżej cytowane uregulowania są powtórzeniem unormowań zawartych w obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)-odpowiednio § 9, 13 i 14 rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, ze Spółka w ramach prowadzonej działalności wybudowała budynki z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem z możliwością późniejszej sprzedaży. Z kilkoma najemcami lokali mieszkalnych zawarto przedwstępne umowy sprzedaży wynajmowanych lokali z terminem sprzedaży na 2010 rok. Na poczet ceny sprzedaży Spółka otrzymała zaliczki. Zaliczki wpłacane były w latach 2000-2008. Spółka z tytułu otrzymanych zaliczek wystawiała faktury VAT ze stawką obowiązującą w danym okresie, tj. odpowiednio 0% i 7%. Wystawiając fakturę końcową Spółka zamierza wykazać jedynie pozostałą część ceny (wartość) sprzedaży, która będzie zwolniona od podatku oraz podać informację o pobranych zaliczkach (ich wysokości), a także numery wystawionych faktur zaliczkowych. W tym miejscu należy wskazać, iż w interpretacji indywidualnej z dnia grudnia 2009 r., nr ITPP1/443-886a/09/BJ, przesądzono, że do transakcji sprzedaży opisanych lokali mieszkalnych ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż w fakturze końcowej (zamykającej transakcję) należy wykazać - jak słusznie zauważył Wnioskodawca - pozostałą do zapłaty część ceny sprzedaży lokalu i w stosunku do niej zastosować zwolnienie od podatku. Faktura ta winna zawierać wszystkie elementy, o których mowa w powołanych przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Słowa kluczowe: faktura, zaliczka, zwolnienia podatkowe
Data aktualizacji: 04/01/2011 08:09:40

Przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie obcej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo powiatu do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realiza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentowania przestoju spowodowanego z winy zleceniodawcy w związku ze swiadczeni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podmiot realizujący projekt ma prawo do odliczenia zawartego w fakturach dokumentujący...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 ul. Polna 11

Zasięg terytorialny miasta Ostrowiec Świętokrzyski gminy Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów powiaty ostrowiecki województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 37101012380811422221000000 VAT 84101012380811422222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób należy prawidłowo dokonać rozliczenia sprzedaży środków poleasingowych byłym leasingobiorcom ?Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktury VAT z 2004 roku, jest prawidłowa?Czy wydatki na wypłatę bonusów kontrahentom będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpływu na rachunek bankowy zaliczki na towar przekazany w terminie późniejszymCzy prowadzenie działalności w raju podatkowym jest dobre?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.