Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2010r. (data wpływu 17.03.2010r.), uzupełniony pismem z dnia 30.03.2010r. (data wpływu 01.04.2010r.) oraz pismem z dnia 27.04.2010r. (data wpływu 29.04.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza kupować od rolników ryczałtowych prowadzących gospodarstwa rolne na podstawie umowy sprzedaży usługi tuczu trzody chlewnej i z tytułu nabywania tych usług wystawiać faktury VAT RR z 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania usług tuczu trzody chlewnej na rzecz Spółki.

W warunkach umowy pragnie zawrzeć między innymi następujące zapisy:Producent jako rolnik ryczałtowy prowadzi gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzi obiekt przeznaczony do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zwany dalej chlewnią, a ponadto posiada wszelkie niezbędne urządzenia, środki techniczne, pracowników (współpracowników), wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane do przeprowadzenia prawidłowego i wydajnego tuczu trzody.Spółka powierzy Producentowi określoną ilość sztuk warchlaków w odpowiedniej wadze do przeprowadzenia ich tuczu.Cała partia tuczników utuczonych przez Producenta zostanie przez Spółkę odebrana i ubita.Producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za przekazane mu warchlaki od chwili przekazania.Producent zobowiązuje się do zapewnienia warchlakom właściwych warunków zoohigienicznych i właściwego zabezpieczenia sanitarnego chlewni.Producent będzie utrzymywał chlewnię we właściwym stanie technicznym, zapewni na własny koszt dostawę mediów koniecznych do prowadzenia tuczu, opiekę weterynaryjną oraz odpowiadał będzie za przechowywanie, zagospodarowanie oraz usuwanie odpadów związanych z tuczem, w tym gnojowicy i obornika. Producent zapewni we własnym zakresie ochronę chlewni oraz znajdujących się w niej warchlaków, a ponadto majątkowe ubezpieczenie chlewni i warchlaków.Producent w okresie tuczu nie może zwierząt sprzedać (lub zadysponować pod jakimkolwiek tytułem), ani przeznaczyć na rzeź.Producent zobowiązuje się do stosowania w żywieniu warchlaków wyłącznie pasz zamówionych i wskazanych przez Spółką. Koszty zakupu pasz ponosi Spółka. Spółka zapewni Producentowi możliwość korzystania w trakcie tuczu warchlaków z usług firm współpracujących ze Spółką, jako doradcami ds. zoohigienicznych oraz dostawcami środków, materiałów i urządzeń na potrzeby produkcji. Producent zobowiązuje się umożliwić upoważnionym przedstawicielom Spółki przeprowadzenie inspekcji na terenie gospodarstwa Producenta o każdej porze i w każdym czasie w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku naruszenia przez Producenta zobowiązań wynikających z umowy Producent zobowiązuje się na pierwsze żądanie wydać zwierzęta Spółce lub wskazanym przez nią osobom. W terminie 14 dni po przeprowadzeniu uboju ostatniej partii tuczników Spółka rozliczy się z Producentem poprzez ustalenie należnego mu wynagrodzenia za usługę, które będzie skalkulowane według umownych zasad określonych w załączniku od sztuki tucznika. Producent oświadcza, że realizując niniejszą Umowę nie dokonuje tego w ramach działalności gospodarczej oraz nie jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w ewidencji działalności; wynagrodzenie należne Producentowi na podstawie niniejszej umowy stanowić będzie wartość usługi za którą Spółka wystawi rolnikowi fakturę VAT RR z 6% stawką VAT. Umowę zawarto na czas określony, nie dłużej jednak jak określona w umowie ilość dni. Symbol PKWiU świadczonej usługi przez rolnika ryczałtowego to ex 01.4 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, a po rozwinięciu to: 01.42.10-00.00 - Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, produkcją zwierzęcą, z wyłączeniem usług weterynaryjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w prawidłowy sposób będzie dokonywała dokumentowania transakcji fakturą VAT RR z 6% zryczałtowanym podatkiem naliczonym od zakupu usługi tuczu trzody chlewnej od rolnika ryczałtowego, jako zakupu usługi od której przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług...

Spółka jako zarejestrowany podatnik VAT czynny nabywający wykonywane przez rolnika ryczałtowego usługi rolnicze wystawi w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych usług ze stawką 6% zryczałtowanego zwrotu podatku.

Sposób dokumentowania transakcji z rolnikami ryczałtowymi oraz naliczania i odliczania podatku VAT od nich znalazł się w dziale XII rozdziale 2 ustawy o podatku od towarów i usług: Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych. W części tej znajdują się art. 115, 116, 117 i 118.

Pierwszy z nich mówi, iż rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek (czyli czynnego podatnika VAT), przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 6%.

Drugi z przytoczonych przepisów wskazuje, iż czynny podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą to nabycie - jej oryginał przekazuje rolnikowi. Nie jest to jednak zwykła faktura VAT, a faktura VAT RR. Elementy jakie powinna ona zwierać, zostały określone w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy. Musi się na niej znaleźć m.in. oświadczenie rolnika w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług..

Art. 116 ustawy wskazuje także, kiedy zryczałtowany zwrot podatku (w wysokości 6%) zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony (przypomnijmy, iż warunkiem jest tutaj uregulowanie należności za produkty rolne w określonym terminie, który niekiedy można przedłużyć).

Art. 118 mówi natomiast, iż wskazane wyżej przepisy stosuje się także w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług na rzecz czynnych podatników VAT.

Wykaz usług, od których świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, został określony w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 pkt. 21 ustawy o VAT)

Zalicza się do nich m.in.:Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (PKWiU ex 01.4).Niewątpliwie usługi tuczu trzody chlewnej należą do usług związanych z rolnictwem; zważywszy na świadczenie ich przez rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, nie zobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdy usługi te świadczy na terenie własnego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, to mamy do czynienia ze stanem, wobec którego sposób postępowania polegający na rozliczeniu przez Spółkę tego typu usług jest możliwe w sposób opisany w niniejszym wniosku, czyli wystawiając fakturę VAT RR ze stawką 6% podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura vat, rolnictwo, rolnicy, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 29/06/2011 17:54:10

Udokumentowanie przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokal...

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2005r. jest...

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie opodatkowania oraz wystawienie faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych, ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku nali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury wystawione za wykonanie usługi reklamowe przed datą rozpoczęcia działalności g...

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137...

Czy można przyjąć w wysokości faktycznie poniesionej wydatki na dojazd do zakładu pracy ud...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko. przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zaliczenie nabytych i zapłaconych wierzytelności w poczet kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcząW jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MPAutentyczność pochodzenia faktur (EDI)Opodatkowanie czynności udostępnienia własnego pracownikaOpodatkowanie prwemii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.