Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Zwrot nienależnie pobranego i odprowadzonego podatku z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 1 maja 2004r

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu zapłaconego podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu zapłaconego podatku VAT.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pan To. K. kupił od Wnioskodawcy przed 1 maja 2004r. prawo użytkowania wieczystego. 6 czerwca 2005r. prawo użytkowania wieczystego sprzedał na rzecz Te. K. Te. K. został naliczony podatek VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2006 i 2007r. na podstawie interpretacji US o podatku VAT od umów cywilno-prawnych. Te. K. wystąpiła do Wnioskodawcy o zwrot podatku VAT za rok 2006 i 2007.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Do kogo należy wystąpić o zwrot zapłaconego podatku VAT. Podatek VAT został wpłacony do Urzędu Skarbowego w P.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT powinien być zwrócony przez Urząd Skarbowy w P. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do przepisu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Powyższy przepis art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, iż przesłanką do zmniejszenia obrotu są m.in. zwrócone kwoty nienależne w rozumieniu przepisów o cenach.

Z brzmienia art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) wynika, iż przedsiębiorca, który nie obniżył ceny w przypadkach, o których mowa w art. 11 lub stosował ceny albo marże handlowe z naruszeniem przepisów ustawy i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, jest obowiązany do jej zwrotu kupującemu. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Zatem mając na uwadze powołane wyżej przepisy, tj. art. 13 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, uwzględnienie w cenie podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy sprzedaż towaru nie podlega obciążeniu podatkiem VAT oznacza, iż zastosowano cenę z naruszeniem przepisów ustawy o cenach (czyli kwotę nienależną), a przedsiębiorca obowiązany jest do jej zwrotu. Tak więc biorąc pod uwagę wyżej powołane akty prawne oraz fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, należy stwierdzić, iż doliczenie podatku VAT oznacza, iż zastosowano cenę z naruszeniem przepisów ustawy o cenach. Tym samym Wnioskodawca obowiązany jest do jej zwrotu.

Z brzmienia przepisu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wynika, iż w niniejszej sprawie przesłanką do obniżenia obrotu są zwrócone kwoty nienależne w rozumieniu przepisów o cenach. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca najpierw dokona zwrotu kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, czyli dokona zwrotu kwoty stanowiącej równowartość nienależnie pobranego podatku VAT, wówczas wystąpi warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowiący podstawę do obniżenia obrotu. Zwrot tych kwot nienależnych musi jednak poprzedzać moment pomniejszenia obrotu. Stosownie do przepisu § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Zgodnie z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Reasumując należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca dokona zwrotu kwot nienależnych, wówczas wystąpi przesłanka, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i będzie on zobowiązany do wystawienia faktur korygujących, które powinny być ujęte zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia, tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym Podatnik otrzyma potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywców.

Jak z powyższego wynika, stanowisko Wnioskodawcy, iż podatek VAT powinien być zwrócony przez Urząd Skarbowy w P., uznać należy za nieprawidłowe, bowiem Wnioskodawca nie może mówić o zwrocie, tylko o obniżeniu podatku należnego poprzez rozliczenie wartości wynikających z faktur korygujących w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru tych faktur. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, korekta, korekta faktury, korekta podatku, przeniesienie, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 13/01/2013 09:00:01

Rozliczenie podatku akcyzowego z tytułu refakturowania energii elektrycznej (nabytej z pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o., z dnia 7 kwietnia 2005r. na...

W przypadku jeśli premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - za jaki okres Spółka musi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymanie premii od dostawcy jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem u...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uprawnienie spółki przejmującej całość jednoosobowego przedsiębiorstwa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego podmiotu przejętegoObowiązek wystawienia faktury VAT na przedpłaty dotyczące usług telekomunikacyjnychZapytanie dotyczy zastosowania odpowiedniego kursu waluty obcej dla potrzeb podatku od towarów i usługUrząd Skarbowy Biłgoraj 23-400 ul. Kościuszki 78Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od zakładu naprawczego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.