Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy możliwości odliczenia zawyżonej kwoty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Stronyo udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie możliwości odliczenia zawyżonej kwoty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu,

uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego. Fakt ten został potwierdzony fakturą wystawioną przez sprzedawcę. Wnioskodawca informuje, iż do wyliczenia wartości błędnie przyjęto średni kurs NBP. W związku z powyższym, licząc według prawidłowego kursu Euro Spółka wpłaciła na konto tut. Urzędu o .zł podatku VAT więcej, niż powinna.

Sp. z o. o. w piśmie informuje, iż podatek należny od w/w nabycia został uiszczony. Natomiast w dniu. złożona została informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu VAT-23. Uiszczenie podatku zostało potwierdzone zaświadczeniem VAT-25.

Spółka składa zapytanie, czy zapłacony podatek należny może potraktować jako podatek naliczony do odliczenia w tej samej wysokości ?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że faktura wewnętrzna określająca podatek należny w zawyżonej wysokości jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego. Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku należnego w zawyżonej kwocie.

Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego, mając na względzie stan faktyczny zawarty we wniosku Spółki, wyjaśnia co następuje.

W myśl art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m. in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca jest zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną. Zasady wystawiania faktur wewnętrznych zostały uregulowane w § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 768). Z przepisu tego wynika, że do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 13-17, § 19 § 20 i § 23 rozporządzenia. Na podstawie § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Natomiast w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.) określono zasady przeliczania na złote wartości podanych na fakturze w walucie obcej. Zgodnie z tym przepisem:Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.W przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio, wyliczony i ogłoszony.W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.Powyższe przepisy rozporządzenia uzależniają zatem zastosowanie odpowiedniego kursu waluty od dnia wystawienia przez kontrahenta unijnego faktury dokumentującej WNT. Przepisy ustawy i cyt. wyżej rozporządzenia nie zawierają innych regulacji w zakresie przeliczania kursu waluty. Tym samym nabywca wystawiający fakturę wewnętrzą zobowiązany jest do przeliczenia kwoty wykazanej w wyżej wymienionej fakturze w walucie obcej na złote polskie. Przeliczenia dokonuje się na podstawie wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze faktury - zgodnie ze sposobem określonym w cyt. przepisie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku stwierdzenia pomyłki m. in. w ceniei kwocie nabywca wystawia fakturę korygującą.

W związku z powyższym Spółka, w przedmiotowym stanie faktycznym, powinna wystawić wewnętrzną fakturę korygującą, w której według prawidłowego kursu średniego NBP wyliczy wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia i podatek należny.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (art. 86 ust. 10pkt 2).

W myśl zaś art. 20 ust. 5 i 6 w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została faktura przez podatnika podatku od wartości dodanej. Kwota wewnątrzwspólnotowego nabycia powinna zostać przeliczona według średniego kursu NBP, a podatek wynikający z wewnętrznej faktury korygującej odliczony w okresie powstania obowiązku podatkowego. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien skorygować deklarację VAT-7 za w/w okres.

Wobec powyższego organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w, za pośrednictwem Naczelnika Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacja podatkowa.

Zażalenie powinno spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia zażalenia należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, odliczenie podatku od towarów i usług, środek transportowy
Data aktualizacji: 13/01/2013 03:00:01

Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od prowizji przed 1 maja 2004...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn 10-408 ul. Lubelska 37

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 22101013970029902221000000 VAT 69101013970029902222000000 PIT 19101013970029902223000000 budżetowe pozostałe 13101013970029902227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwr...

W dniu 05.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w niżej opisanym stanie faktycznym. Fundacja prowadzi działalność mikropożyczkową polegającą na...

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta faktury VAT w związku z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pytanie dotyczy określania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcychPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie motocyklaDotyczy momentu zaliczenia do przychodów podatkowych faktur VAT wystawionych z tytułu bonusów pieniężnych i budżetów promocyjnychMoment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawionej dnia 29 sierpnia 2008tr. faktury VAT dokumentującej częściowe wykonanie robot drogowychJak ewidencjonować kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów przez Internet?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.