Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy do wyliczenia marży przyjmuje się wydatki udokumentowane fakturami?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność polegającą na organizowaniu wypraw górskich i wypraw trekkingowych. Aby zrealizować imprezę uczestniczy w wyprawie osobiście lub na podstawie odrębnych umów wynajmowane są do tego celu osoby, które prowadzą wyprawy lub pomagają w ich prowadzeniu. Do jego obowiązków należy nadzorowanie przebiegu wyprawy, wynajęcie odpowiednich osób na miejscu, zakup niezbędnych usług. W imieniu turysty podatnik nabywa usługi na jego rzecz od innych podatników, osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, a w szczególności są to : bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe, hotele, hostele lub inne miejsca noclegu, transport ładunków przez osoby (tragarzy) oraz zwierzęta juczne, wynajęcie przewodników, kucharzy, pomocników, zakup wyżywienia i żywności, zapewnienie łączności w grupie (wynajęcie telefonu satelitarnego lub zapewnienie innego systemu łączności). Do zrealizowania wypraw podatnik musi ponieść wydatki ogólnoadministracyjne, które nie są związane z konkretną wyprawą, ale służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Przede wszystkim jest to zakup odpowiedniego sprzętu umożliwiającego uczestniczenie w wyprawach, a w szczególności są to : specjalistyczna odzież (nieprzemakalna, puchowa, termiczna), sprzęt biwakowy (śpiwory, namioty, menażki, palniki), sprzęt wspinaczkowy (raki, czekany, liny, uprzęże, przyrządy asekuracyjne). Do prowadzenia działalności niezbędny jest również sprzęt dokumentujący wyprawy, tak by była możliwa prezentacja oferty i pozyskiwanie nowych klientów. W szczególności są to: aparaty i kamery cyfrowe, a także obiektywy oraz inne akcesoria fotograficzne i video, sprzęt komputerowy niezbędny do obróbki materiału fotograficznego, filmowego oraz prezentacji tych danych w internecie (a w szczególności laptopy, dyski twarde, karty pamięci, karty łączności z siecią internet, oprogramowanie komputerowe), sprzęt niezbędny do prezentacji oferty podczas pokazów, wystaw, festiwali i spotkań z klientami (a w szczególności rzutnik multimedialny). Większość organizowanych wypraw odbywa się poza terytorium UE.Organizując wyprawy podatnik spełnia warunki określone w art. 119 ust. 3 ustawy, czyli:- posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,- działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,- przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,- prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty. W związku z powyższym, według opinii podatnika, zastosowanie ma szczególna procedura przy świadczeniu usług turystyki (czyli opodatkowanie marży). Wątpliwości zawarte we wniosku dotyczą kwestii czy do wyliczenia marży przyjmuje się wydatki udokumentowane fakturami.W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przypadku świadczenia przez podatnika usług turystyki podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Powyższy przepis stosuje się (art. 119 ust. 3 ustawy) bez względu na to kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,- działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,- przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,- prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty. Użyte w wyżej cytowanych przepisach sformuowania wskazują, że wysokość marży należy ustalać na podstawie nabycia usług dla bezpośredniej korzyści, od podatnika od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w art. 15 definiują pojęcie podatnika jako osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Podatnik winien zatem zidentyfikować status kontrahenta w oparciu o wskazany wyżej przepis art. 15 ustawy. Zatem jeśli podmioty, od których podatnik nabywa usługi są podatnikami w rozumieniu przepisu ustawy o PTU, wykonującymi samodzielnie działalność gospodarczą - to wówczas nabywane od tych podmiotów usługi mogą być zaliczane do usług dla bezpośredniej korzyści turysty i przyjęte do rozliczenia w systemie opodatkowania marży. Status kontrahenta winien wynikać z dokumentu wystawionego w związku z nabywanym świadczeniem. Jeśli natomiast podmioty te nie spełniają kryteriów pozwalających uznać, iż prowadzą one samodzielną działalność gospodarczą, co w konsekwencji nie pozwalałoby uznać ich za podatników - to wówczas wymieniona w art. 119 procedura nie może być zastosowana.
Słowa kluczowe: faktura, marża, usługi turystyczne
Data aktualizacji: 09/10/2012 20:47:06

Dokumentowanie czynności polegających na wydawaniu dzienników budowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczanie i dokumentowanie sprzedaży komisowej przez komitenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób dokonać korekty podatku należnego i jak tę korektę udokumentować?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.04.2006r. (data wpływu do tut...

Prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur leasingowych wystawionych po dniu 22...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie odliczania...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu eksportu towarów?

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu na etapie ponoszenia kosztów inwestycji jest możliwy do odzyskania przez Gminę?Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszenia podatku naliczonegoNowe zasady wystawiania faktur od 2013 rokuCzy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną VAT?Kiedy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.