Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od otrzymanej prowizji z firmy mającej siedzibę w UE?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko zawarte w pkt 1 - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny: Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że świadczy Pan usługi pośrednictwa dla przedsiębiorców mających siedzibą we Francji i w Austrii, polegające na wyszukiwaniu nabywców dla towarów sprzedawanych przez usługobiorcę. Działa Pan w imieniu i na rzecz usługobiorcy a wynagrodzenie za świadczone przez Pana usługi wypłacane jest w formie prowizji od wartości sprzedaży. Nabywcy w/w usług są płatnikami podatku od wartości dodanej we Francji i w Austrii i podali Panu swoje woje numery identyfikacyjne, pod którymi są zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej we Francji i w Austrii.

Zapytanie podatnika:Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od otrzymanej prowizji z firmy mającej siedzibę w UE?

Własne stanowisko podatnika: Faktury powinny zawierać klauzulę nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ocena prawna stanowiska pytającego: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Natomiast z art. 27 ust. 1 w/w ustawy wynika, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 i art. 28. Od ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług, jako miejsce prowadzenia działalności istnieje szereg wyjątków zawartych w przepisach art. 27 ust. 2-6 i art. 28 w/w ustawy, gdzie w zależności od rodzaju usługi mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym faktycznie są wykonywane, w kraju siedziby usługobiorcy lub w kraju, w którym następuje faktyczne ich wykorzystanie.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit c w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.) w przypadku świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy z zastrzeżeniem ust. 6.

Zgodnie z ust. 6 w/w przepisu, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, po którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa (tj. miejsce dostawy towarów) - miejsce świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Zgodnie z opisanym przez Podatnika stanem faktycznym francuski i austriacki kontrahent jest zidentyfikowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego tj. odpowiednio na terenie Francji i Austrii. Zatem w ocenie tut. Organu podatkowego świadczone przez Podatnika usługi będą opodatkowane zgodnie z ust. 6 powołanego art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług w kraju, który wydał nabywcom tych usług numer identyfikacyjny dla podatku od wartości dodanej tj. odpowiednio we Francji i Austrii.

W związku z tym, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, powyższe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze stwierdza, iż przedmiotowe usługi pośrednictwa nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania przedmiotowego postanowienia, w stosunku do Pana nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, prowizje, stawki podatku, Unia Europejska Wspólnota Europejska
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej prze...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy należy faktury zaliczkowe ujmować w Informacji podsumowującej VAT - UE?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcustwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych zawierających uchybienia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe Lublin

Biura rachunkowe w Lublinie pomogą Ci w przygotowaniu korekty deklaracji VAT. Korekty deklaracji VAT podzielić należy na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to korekta, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy VAT, a więc korekta deklaracji związana z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, w momencie realizacji zapłaty, czy w momencie wykonania usługi (wystawienia faktury)?PIT - sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychWystawianie rachunków onlinePytanie odnośnie możliwości wystawiania faktur VAT bez naliczania podatku VAT na okoliczność świadczenia usług przez biegłego sądowegoBezumowne korzystanie ze sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług i wymaga udokumentowania fakturą VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.