Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od otrzymanej prowizji z firmy mającej siedzibę w UE?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko zawarte w pkt 1 - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny: Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że świadczy Pan usługi pośrednictwa dla przedsiębiorców mających siedzibą we Francji i w Austrii, polegające na wyszukiwaniu nabywców dla towarów sprzedawanych przez usługobiorcę. Działa Pan w imieniu i na rzecz usługobiorcy a wynagrodzenie za świadczone przez Pana usługi wypłacane jest w formie prowizji od wartości sprzedaży. Nabywcy w/w usług są płatnikami podatku od wartości dodanej we Francji i w Austrii i podali Panu swoje woje numery identyfikacyjne, pod którymi są zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej we Francji i w Austrii.

Zapytanie podatnika:Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od otrzymanej prowizji z firmy mającej siedzibę w UE?

Własne stanowisko podatnika: Faktury powinny zawierać klauzulę nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ocena prawna stanowiska pytającego: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Natomiast z art. 27 ust. 1 w/w ustawy wynika, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 i art. 28. Od ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług, jako miejsce prowadzenia działalności istnieje szereg wyjątków zawartych w przepisach art. 27 ust. 2-6 i art. 28 w/w ustawy, gdzie w zależności od rodzaju usługi mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym faktycznie są wykonywane, w kraju siedziby usługobiorcy lub w kraju, w którym następuje faktyczne ich wykorzystanie.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit c w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.) w przypadku świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy z zastrzeżeniem ust. 6.

Zgodnie z ust. 6 w/w przepisu, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, po którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa (tj. miejsce dostawy towarów) - miejsce świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Zgodnie z opisanym przez Podatnika stanem faktycznym francuski i austriacki kontrahent jest zidentyfikowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego tj. odpowiednio na terenie Francji i Austrii. Zatem w ocenie tut. Organu podatkowego świadczone przez Podatnika usługi będą opodatkowane zgodnie z ust. 6 powołanego art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług w kraju, który wydał nabywcom tych usług numer identyfikacyjny dla podatku od wartości dodanej tj. odpowiednio we Francji i Austrii.

W związku z tym, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, powyższe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze stwierdza, iż przedmiotowe usługi pośrednictwa nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania przedmiotowego postanowienia, w stosunku do Pana nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, prowizje, stawki podatku, Unia Europejska Wspólnota Europejska
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy wystawić fakturę VAT za użytkowanie wieczyste, w przypadku gdy wieczystym użytk...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem Sądu X dotyczącym egzekucji z nieruchomości przysądzone zostały działki gruntu stanowiącego własność Gminy Y w użytkowanie wieczyste oraz stanowiące odrębną nieruchomość...

Kiedy należy wystawić fakturę za usługi transportu międzynarodowego rozpoczęte w kwietniu...

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi:...

Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od faktur leasingu jeśli umowa leasingu była zawa...

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.09.2004 r. - data wpływu do tut. Urzędu 07.09.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od faktur dokumentujących leasing samochodu Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze...

Czy pieniądze wpłacane do spółki przez jej Prezesa (wspólnika) z własnych środków na pokry...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawa do odliczenia podatku z faktur VAT zawierających stare numery rejestracyjne leasingowanych samochodów sprzed wykupuCzy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych elektronicznie?Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcjiCzy usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące Urzędu Gminy i zlecone przez Urząd Gminy powinny być fakturowane na Urząd Gminy czy na Gminę?Urząd Skarbowy Głowno 95-015 ul. Sikorskiego 3
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.