Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dostawa nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT ?

Ze stanu faktycznego wynikającego z przedmiotowego wniosku wynika, że Gmina, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, zbywa budynki i budowle trwale związane z gruntem wybudowane w latach siedemdziesiątych. Powyższą nieruchomość Jednostka przejęła w roku 1998 w drodze komunalizacji i nie poniosła żadnych wydatków na jej ulepszenie.Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z opodatkowania dostawy powyższej nieruchomości na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze stanowiskiem podatnika powyższa czynność powinna korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Tut. organ podatkowy podziela stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem punktu 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 43 ust. 2 w/w ustawy przez towary używane o których mowa w ust. 1 pkt 2 rozumie się:1. budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, 2. pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.Powyższego zwolnienia, w myśl ust. 6 art. 43 ustawy nie stosuje się do dostawy używanych budynków, budowli lub ich części, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotową nieruchomość Jednostka nabyła w drodze komunalizacji, nie miała więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskujący nie ponosił też żadnych wydatków na jej ulepszenie. Biorąc pod uwagę powyższe, dostawa powyższej nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykażę kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ten stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.Jeżeli Jednostka opodatkuje transakcję sprzedaży w/w nieruchomości podatkiem VAT w wysokości 22%, to stosownie do wyżej cytowanego przepisu art. 108 ustawy o VAT będzie zobowiązana do jego zapłaty.
Słowa kluczowe: faktura, nieruchomości, zapłata podatku, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 27/01/2013 15:00:02

Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę...

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005 r. złożonego przez na...

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy córka nie wydając oszczędności z kasy mieszkaniowej na cele mieszkaniowe nie ponosi ża...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007 r. w...

Zwolnienie od opodatkowania ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwota podatku zapłacona przy nabyciu towarów, za które zapłacono otrzyamnym bonem towa...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a 1 i 4 oraz art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka cywilna zwraca się z pytaniem, czy pozostała część podatku zawarta w fakturze stanowi podatek naliczony?Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewidencji nabycia towarów i usług VAT?Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT?Czy przywóz z krajów UE formy-urządzenia do produkcji podlega opodatakowaniu podatkiem od towarów i usług?Elementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca wpłacenie zaliczki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.