Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur dokumentujących wykonanie usług na rzeczowym majątku ruchomym

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz kontrahenta z Danii, który podał numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Usługi wykonywane są w całości z materiału powierzonego, jednak w sytuacji, gdy zabraknie określonych elementów materiału lub towaru niezbędnego do pełnego wykonania usługi, Podatnik nabywa te materiały lub towary w kraju. Na wykonane usługi Podatnik wystawia fakturę. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy zakupione na rynku krajowym materiały, zużyte dodatkowo do wykonanej usługi można umieścić na fakturze w jednej pozycji z wykonaną usługą...

Stanowisko Podatnika Zdaniem Podatnika na fakturze dokumentującej usługi wykonane na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz kontrahenta z Danii, cena usługi powinna zawierać w jednej pozycji usługą oraz wartość zakupów dokonanych na terytorium kraju, niezbędnych do należytego wykonania usługi. Nie wydaje się, zdaniem Podatnika, zasadnym rozbijanie na fakturze w oddzielnych pozycjach samej usługi oraz towarów dodatkowo zakupionych do wykonania usługi.

Ocena prawna stanu faktycznego Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust.1 ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy w przypadku świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym, miejscem świadczenia (a zatem i miejscem opodatkowania) jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Powyższej zasady nie stosuje się tylko wówczas, gdy podmiot który usługi te nabywa, zarejestruje się jako podatnik podatku od wartości dodanej w swoim kraju. W tym przypadku, gdy nabywca usług na ruchomym majątku rzeczowym poda usługodawcy swój numer identyfikacji podatkowej nadany mu dla potrzeb podatku od wartości dodanej w kraju Wspólnoty innym niż kraj fizycznego wykonania usług, za miejsce świadczenia, zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy uznaje się kraj, który nadał usługobiorcy ten numer. Dla skorzystania z powyższej delegacji konieczny jest wywóz towarów będących przedmiotem prac niezwłocznie po wykonaniu usług poza terytorium kraju ich faktycznego wykonania, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wykonania, co wynika z art. 28 ust. 8 ustawy.

Zatem w przypadku, gdy zleceniodawca zarejestrowany w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej poda swój numer identyfikacyjny, wówczas to on przejmie obowiązek opodatkowania wartości usługi według stawki obowiązującej w kraju, który numer ten mu nadał. Wykonawca usługi nie wykazuje wówczas wartości usługi w deklaracji podatkowej VAT-7.

Na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty o podatku należnego o kwoty podatku naliczonego jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Skoro zatem w celu wykonania przedmiotowych usług konieczny jest zakup przez podatnika materiałów niezbędnych do wykonania usługi, to Podatnik ma na ogólnych zasadach prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz art. 8 ust. 1 ustawy Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, iż w sprawie mamy do czynienia wyłącznie ze świadczeniem usługi, a nie z dostawą towarów dodatków krawieckich, które wykorzystywane są podczas usługi szycia i stanowią element składowy gotowego wyrobu. Ponadto Naczelnik tutejszego Urzędu nadmienia również, iż w przypadku świadczenia w/w usług faktura dokumentująca ich wykonanie od 1 czerwca 2005 roku powinna zawierać, oprócz numeru, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, dodatkowo informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi - § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798).
Słowa kluczowe: faktura, rzeczowy majątek ruchomy, usługi na majątku rzeczowym, uszlachetnianie
Data aktualizacji: 14/02/2011 00:08:39

Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku sprzedaży rzeczy używanyc...

W dniu 23.02.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na...

Według jakiej stawiki VAT winna być opodatkowana dostawa mebli kuchennych wraz z prostm mo...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.01.2006 r. (data...

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć 50% VAT z faktury wystawionej dla dwóch nabywców?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy aby spełnione były warunki dla stosowania obniżonej stawki podatku, dostawa na rzecz r...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana G., zawarte we wniosku z dn...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy taki sposób wystawienia faktury VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkow?Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu dokumentowaniaCzy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT i naliczać podatek należny?Prawo do skorygowania podatku naliczonego w oparciu o zbiorczą fakturę korygującąCzy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.