Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700, -zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26 października 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowegou z n a j e za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego stanowisko Pana wyrażone w wyżej wymienionym wnioskuU Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny sprawy:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi, podatek dochodowy wpłaca na zasadach ogólnych. Często wyjeżdża do klientów w różnych miejscowościach, jadąc ma trudności w odnalezieniu adresu w danym mieście.

Nawigacja satelitarna sprawia, iż nie traci czasu, ponieważ wprowadzając adres automatycznie zostaje doprowadzony do celu.

Podatnik twierdzi, że nawigacja będzie wykorzystana w samochodzie osobowym, który był wzięty w leasing operacyjny w czerwcu 2006r.

W prowadzonej przez podatnika firmie są jeszcze dwa samochody dostawcze, które służą do zaopatrzenia w materiały, które będą również wykorzystywały nawigację. Faktura na zakup nawigacji satelitarnej została wystawiona na kwotę 1.700, -zł brutto.

Pytanie:

Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700, -zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

Stanowisko podatnika:

Podatnik uważa, że wydatek związany z zakupem nawigacji satelitarnej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zwrot "w celu" oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Wynika z tego, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów wszelkich wydatków pod tym jednakże warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika więc, że w zaliczeniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów decydują dwie przesłanki: bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Zatem przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej - świadczenia usług budowlanych w zakresie instalacji c.o. wod.-kan., gaz, kanalizacji, hydroforni i suszarni może Pan zaliczyć zakup nawigacji satelitarnej pod warunkiem, że będzie wykorzystywana dla celów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, a zakup przedmiotowego sprzętu będzie pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganym przychodem. Wydatek poniesiony na jej nabycie stanowi koszt uzyskania przychodów w dniu nabycia.

W przeciwnym przypadku mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące zasad zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

Przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) stanowi, iż ceną zakupu - jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, upusty i inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Respektując wyżej powołany przepis, do kosztów uzyskania przychodów może Pan zaliczyć wydatek na zakup nawigacji satelitarnej w cenie netto określonej w fakturze.

Mając na uwadze powyższe należało postanowić, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE:

Interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie na podstawie art.14a §4 ustawy - ordynacja podatkowa, prawo do złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
Słowa kluczowe: zakup nawigacji satelitarnej
Data aktualizacji: 16/10/2013 06:00:01

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie śro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nietermin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Po co komu program do fakturowania?

Technicznie rzecz biorąc, wystawienie faktury jest banalnie proste – przynajmniej w większości przypadków – ale jeśli się sprawie przyjrzeć bardziej dogłębnie, to okazuje się, że w tak zwanym międzyczasie pojawia się całkiem spora...

Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług na ruchomym majątku rzeczowymCzy naliczona amortyzacja od inwestycji w nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodów?Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż faktury VAT wystawione są na innego nabywcęJakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody kosztem paliwa? 2. Jaką zastosować stawkę VAT?Urząd Skarbowy Głubczyce 48-100 ul. Fabryczna 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.