Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W rozliczeniu za który miesiąc należy ująć w rejestrze VAT fakturę korygującą za roboty budowlane?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 18.07.2006 r. o interpretację z zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego zawartego w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy podziela pogląd wyrażony w ww. wniosku.

W dniu 19.07.2006 r. wpłynęło do tut. organu pismo z dnia 18.07.2006 r. dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W powyższym piśmie Spółka przedstawia następujący stan faktyczny:

Dnia 19.06.2006 r. wystawiono fakturę VAT za usługi budowlane wykonane w miesiącu czerwcu 2006 r. na postawie protokołu odbioru wykonywanych robót z 12.06.2006 r. za którą do dnia złożenia wniosku nie otrzymano zapłaty. Z uwagi na zawyżenie wartości sprzedanych robót w dniu 26.06.2006 r. wystawiono fakturę korygującą dotyczącą powyższej faktury, zmniejszającą wartość netto sprzedanych robót jak również należnego podatku VAT. Kopię faktury korygującej z potwierdzonym odbiorem Spółka otrzymała w dniu 27.06.2006 r.

W związku z powyższym Spółka składa zapytanie: w rozliczeniu za który miesiąc należy ująć w rejestrze VAT ww. fakturę korygującą za roboty budowlane ?

Zdaniem Spółki fakturę korygującą dotyczącą usług budowlanych należy ująć w deklaracji VAT -7 za miesiąc 07/2006 r. z uwagi na to, że obowiązek podatkowy wynikający z faktury korygującej przypada na miesiąc lipiec 2006 r., ponieważ mija 30 dzień od daty wykonania robót zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2d ustawy o podatku VAT.

Nielogiczne byłoby uwzględnianie faktury korygującej w miesiącu odbioru tj. w miesiącu czerwcu 2006 r. jak wskazuje § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 95, poz. 798), co spowodowałoby zmniejszenie podatku należnego, którego jeszcze nie uwzględniono w deklaracji VAT za miesiąc 06/2006 r.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego wynikającego z przedmiotowego wniosku oraz stanowiska w sprawie, a także w oparciu o obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Obowiązek podatkowy jest zdefiniowany w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - w myśl którego obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. W związku z powyższym powstanie obowiązku podatkowego jest niezależne od woli podatnika, ale od warunków jakie ustawodawca ustala dla powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 ze zm.) , zwanej dalej ustawą określającym moment powstania obowiązku podatkowego, w podatku VAT powstaje on z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przy czym jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone faktura , obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, art. 19 ust. 4 ustawy. Od powyższej zasady ustawodawca określił jednak liczne wyjątki, do których należą usługi budowlane. W przypadku wykonania usług budowlanych obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonaną usługę. Jeżeli jednak usługa została wykonana, a zapłata nie nastąpiła, obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi - art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy.

Należy zatem zauważyć , że w myśl wyżej powołanych przepisów w przypadku robót budowlanych, data wystawienia faktury nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego. Dla terminu powstania obowiązku podatkowego ważna jest data zapłaty za jej wykonanie lub też data wpłaty zadatku, zaliczki przedpłaty lub raty oraz daty wykonania usługi.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (...). Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, - w rozliczeniu za kwartał w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

W myśl § 17 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia sie również , gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Sposób rozliczenia u sprzedawcy wystawionych przez niego faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, które legły u podstaw konieczności wystawienia takiej faktury. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego za dany miesiąc w wyniku zastosowania niewłaściwej stawki podatkowej, sprzedawca naprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktur korygujących, winien dokonać rozliczenia tego podatku za okresy w których powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Natomiast podwyższenie podatku należnego po wystawieniu faktury korygującej in plus następuje zgodnie z przepisami regulującymi moment powstania obowiązku podatkowego.

Analizując zapisy zawarte w Ordynacji podatkowej , ustawie o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniu regulujące moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT , a także zasady wystawiania faktur korygujących należy uznać, iż okoliczności, w następstwie których niezbędne jest wystawienie faktury korygującej, mają miejsce po dokonaniu sprzedaży ( odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług ) i wystawieniu faktury pierwotnej mają na celu naprawienie zaistniałego błędu. Ustawodawca określił w jaki sposób należy sprostować nieprawidłowości z tytułu rozliczenia podatku VAT od zdarzeń, dla których obowiązek podatkowy powstał wcześniej. Wobec powyższego w rozpatrywanym przypadku, fakturę korygującą, zmniejszającą należny VAT od którego obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał, a sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed powstanie obowiązku podatkowego, należy rozliczyć w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Biorąc powyższe po uwagę oraz konstrukcje podatku VAT należy uznać, iż niezasadnym byłoby korygowanie podatku należnego, od którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.

Reasumując, sprzedawca ma obowiązek poprawić swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, następnie ująć ją w rejestrze sprzedaży nie wcześniej niż w miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykonanej usługi, tj. w przedstawionym stanie faktycznym w miesiącu 07/2006 r.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego we wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 14 b § 3 przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 21/06/2012 08:51:51

Czy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 22.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że...

Prawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie obcej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przejęcie w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nakło n. Notecią 89-100 ul. Sądowa 8

Zasięg terytorialny miasta gminy Kcynia, Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin powiaty nakielski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 14101010780007362221000000 VAT 61101010780007362222000000 PIT 11101010780007362223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przy wystawianiu na rzecz lidera konsorcjum faktur za ww. usługi szkoleniowe może zastosować zwolnienie od podatku?Pytanie Spółki dotyczy momentu uznania w trakcie roku podatkowego kosztów podatkowych z faktur wystawionych przez usługodawców zewnętrznychPrawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe od samochodów służących do celów najmuCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy wydatkach związanych z realizacją Projektu?Stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.