Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura wystawiona za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług naukowo-badawczych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 maja 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług naukowo-badawczych.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Urzędu za wykonanie usługi naukowo-badawczej, tytuł pracy: Analiza nawigacyjna wejścia do portu - określenie warunków eksploatacji portu po jego przebudowie przy wykorzystaniu metody symulacyjnej. W przedmiotowej fakturze zastosowano 22% stawkę podatku VAT dla wykonanej usługi. Usługobiorca, nie zgadzając się z zastosowaną stawką podatku od towarów i usług uznał, że w przedmiotowym przypadku usługę tą należało opodatkować stawką podatku VAT 0%. Uzasadniając swoje stanowisko, powołał się na art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), zgodnie z którym stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. W ocenie usługobiorcy, ww. przepis ma zastosowanie do tego typu usługi.

W uzupełnieniu do wniosku poinformowano, iż usługi naukowo-badawcze świadczone na rzecz Urzędu zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 73.10.13 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%.Zdaniem Wnioskodawcy, po analizie zakresu wykonanej usługi, powołany przepis art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy nie znajduje zastosowania. Wnioskodawca podkreślił, iż wielokrotnie na zlecenie różnych kontrahentów wykonywał podobne analizy nawigacyjne wielu polskich portów, stosując dla tych usług (od 1 stycznia 2006 r.) stawkę VAT 22%.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Usługi badawczo - rozwojowe (PKWiU 73) w dniu 1 stycznia 2006 r. zostały wykreślone z załącznika nr 4 do ustawy o VAT - wykaz usług zwolnionych od podatku. Zgodnie jednak z § 41f ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.), usługi naukowo-badawcze, które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogły w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli:

usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu, umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Fundacja wykonała usługę naukowo-badawczą na rzecz kontrahenta krajowego dotyczącą opracowania pt. Analiza nawigacyjna wejścia do portu - określenie warunków eksploatacji portu po jego przebudowie przy wykorzystaniu metody symulacyjnej. Usługi te zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 73.10 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii i opodatkowane stawką 22%. Z opodatkowaniem usług stawką 22% nie zgadza się kontrahent Fundacji, który stoi na stanowisku, że w przedmiotowym przypadku zastosowanie ma przepis art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. W związku z tym, przedmiotowa usługa winna podlegać opodatkowaniu stawką VAT 0%.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 11 powołanej ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

Z opisu usług świadczonych przez Fundację, zawartego we wniosku nie wynika, aby zachodziły przesłanki pozwalające uznać, że mamy do czynienia z usługami, o których mowa w powołanym wyżej przepisie.

Zatem, mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę

i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu

na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi naukowo-badawcze
Data aktualizacji: 19/10/2013 21:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone pr...

Na podstawie art. 14 b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących w...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Jak należy dokumentować czynności wydania towarów na podstawie umowy komisu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 17.11.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 09.11.2005 r., nr PP-1 443-118 51093 05 102450 176 CzW w sprawie interpretacji...

Termin wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlanych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 r...

Urząd Skarbowy Kazimierza Wielka 28-500 ul. Kościuszki 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz powiaty kazimierski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 08101012380857752221000000 VAT 55101012380857752222000000 PIT 05101012380857752223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wypłacone "bonusy obrotowe" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Zwolnienie od opodatkowania ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu przy użyciu ich własnego sprzętu komputerowegoCIT - w zakresie braku powstania przychodu podlegającego opodatkowaniuWystawienie faktury korygującej treść nazwy towaru lub usługi oraz obowiązku potwierdzenia jej odbioru przez nabywcęOdliczanie podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.