Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura wystawiona za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług naukowo-badawczych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 maja 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług naukowo-badawczych.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Urzędu za wykonanie usługi naukowo-badawczej, tytuł pracy: Analiza nawigacyjna wejścia do portu - określenie warunków eksploatacji portu po jego przebudowie przy wykorzystaniu metody symulacyjnej. W przedmiotowej fakturze zastosowano 22% stawkę podatku VAT dla wykonanej usługi. Usługobiorca, nie zgadzając się z zastosowaną stawką podatku od towarów i usług uznał, że w przedmiotowym przypadku usługę tą należało opodatkować stawką podatku VAT 0%. Uzasadniając swoje stanowisko, powołał się na art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), zgodnie z którym stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. W ocenie usługobiorcy, ww. przepis ma zastosowanie do tego typu usługi.

W uzupełnieniu do wniosku poinformowano, iż usługi naukowo-badawcze świadczone na rzecz Urzędu zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 73.10.13 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%.Zdaniem Wnioskodawcy, po analizie zakresu wykonanej usługi, powołany przepis art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy nie znajduje zastosowania. Wnioskodawca podkreślił, iż wielokrotnie na zlecenie różnych kontrahentów wykonywał podobne analizy nawigacyjne wielu polskich portów, stosując dla tych usług (od 1 stycznia 2006 r.) stawkę VAT 22%.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Usługi badawczo - rozwojowe (PKWiU 73) w dniu 1 stycznia 2006 r. zostały wykreślone z załącznika nr 4 do ustawy o VAT - wykaz usług zwolnionych od podatku. Zgodnie jednak z § 41f ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.), usługi naukowo-badawcze, które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogły w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli:

usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu, umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Fundacja wykonała usługę naukowo-badawczą na rzecz kontrahenta krajowego dotyczącą opracowania pt. Analiza nawigacyjna wejścia do portu - określenie warunków eksploatacji portu po jego przebudowie przy wykorzystaniu metody symulacyjnej. Usługi te zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 73.10 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii i opodatkowane stawką 22%. Z opodatkowaniem usług stawką 22% nie zgadza się kontrahent Fundacji, który stoi na stanowisku, że w przedmiotowym przypadku zastosowanie ma przepis art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. W związku z tym, przedmiotowa usługa winna podlegać opodatkowaniu stawką VAT 0%.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 11 powołanej ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

Z opisu usług świadczonych przez Fundację, zawartego we wniosku nie wynika, aby zachodziły przesłanki pozwalające uznać, że mamy do czynienia z usługami, o których mowa w powołanym wyżej przepisie.

Zatem, mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę

i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu

na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi naukowo-badawcze
Data aktualizacji: 19/10/2013 21:00:01

Jak rozliczyć dochody uzyskane na rynku FOREX? /pochodne instrumenty finansowe

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w . stwierdza, iż stanowisko Pani S., zamieszkałej w . przy ul. ., przedstawione we wniosku z dnia...

W którym momencie Wnioskodawca powinien zaksięgować faktury w księdze przychodów i rozchodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących w...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT z tytułu udzielonych prem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę opodatkowania w związku z otrzymaną zaliczką?

Dnia 30.06.2005r. wpłynął do tut Urzędu wniosek o udzielenie odpowiedzi odnośnie prawidłowości ustalenia przez Stronę m.in. w podatku od towarów i usług podstawy opodatkowania w związku z otrzymaną zaliczką. Ze stanu faktycznego przedstawionego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wejherowo 84-200 ul. Sobieskiego 346VAT - sporządzania faktur korygujących oraz duplikatów faktur w odniesieniu do faktur sporządzonych w formie elektronicznejDotyczy wystawiania faktur VATBrak prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółdzielnię w likwidacjiCzy obciążenie Oddziału w Niemczech poniesionymi kosztami powinno być dokumentowane Fakturą VAT czy notą księgową?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.