Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących inwestycję w systemie VAT lub poza tym systemem

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie inwestycji budowy placów zabaw dla dzieci - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 16 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonania inwestycji polegającej na budowie placów zabaw dla dzieci.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.Gmina zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wykonanie inwestycji należy do zadań statutowych Gminy i będzie polegało na budowie placów zabaw dla dzieci. W zakresie tego zadania wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Funkcjonowanie placów zabaw nie będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. W piśmie uzupełniającym do wniosku wskazano, że środki nie będą pozyskane z refundacji w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa (SAPARD), o których mowa w § 27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina zamierza podpisać umowę w IV kwartale br. lub I kwartale 2008 r.W związku z powyższym zadano następujące:Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących inwestycję w systemie VAT lub poza tym systemem.Zdaniem wnioskodawcy nie będzie możliwości odzyskania podatku, ponieważ Gmina nie jest w zakresie tego zadania podatnikiem VAT, nie może też zaliczyć nie odliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 54. poz. 535 ze zmianami) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku Gminy towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym - w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz.970 ze zmianami) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Z kolei treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy wyłącza możliwość stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zatem Gmina jako podmiot zwolniony z podatku dochodowego nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego poprzez zakwalifikowanie go do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sprawie nie ma również zastosowania zwrot podatku stosownie do § 27a ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., według którego przysługuje on podmiotom posiadającym umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawartą przed 1 maja 2004 r.

Reasumując przy realizacji projektu budowy placów zabaw dla dzieci Gmina nie będzie miała żadnej możliwości odzyskania podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: gmina, jednostka samorządu terytorialnego, koszt kwalifikowany, odliczenie od dochodu, podatek naliczony, zadania własne
Data aktualizacji: 18/10/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami poczynionymi na nieruchomoś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka 0% przy refakturowaniu usług cateringowych na rzecz przewoźników powietrznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawia...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych (piwa) w opakowaniach zwrotnych. Spółka zawarła pisemne umowy z odbiorcami. W umowach tych określono kaucje oraz terminy zwrotu opakowań. Dla...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych w związ...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21...

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Brodnica 87-300 ul. Generała Sikorskiego 19Urząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4Prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury VATUprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminemGmina będąc stroną czynności w umowach cywilnoprawnych posługuje sie numerem indentyfikacji podatkowej nadanym gminie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.