Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powinno wystawiać Gminie faktury VAT za dostawę wody i odbiór ścieków ze stawką podatku VAT w wysokości 7%?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.) uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2008r. (data wpływu 19 czerwca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie dokumentowania dopłat za pomocą faktury VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedstawionym poniżej opisie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiny następujący stan faktyczny

Gminne Przedsiębiorstwo wyliczyło opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków. Po zatwierdzeniu dopłat na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, rada gminy uchwaliła dopłaty do poszczególnych stawek taryf. W wykonaniu uchwały wójt gminy będzie przekazywał kwoty dopłat na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa. Zdaniem wnioskodawcy usługi dostawy wody mieszczą się pod symbolem PKWiU 41.00.20 a odbiór ścieków PKWiU 90.00.11.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Strona zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej kwestii

czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powinno wystawiać Gminie faktury VAT za dostawę wody i odbiór ścieków ze stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Zdaniem wnioskodawcy, w związku z brakiem przepisu szczególnego odnoszącego się do dopłat, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, strona powinna wystawić faktury na kwoty dopłat, wskazując jako nabywcę Gminę ze stawką 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do zapisów art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

Definicja pojęcia sprzedaż w rozumieniu przepisów ustawy o VAT zawarta jest w art. 2 pkt 22, zgodnie z którą jest nią odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższe łączyć należy z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT wymieniającym katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Są nimi:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Ze złożonego przez wnioskodawcę zapytania wynika, iż wnioskodawca otrzymuje od gminy dopłaty do ceny wody oraz odprowadzania ścieków. Dokument jakim jest faktura VAT miałby zastosowanie w sytuacji, w której przekazaniu środków pieniężnych ze strony Gminy towarzyszyłaby dostawa towarów lub usług na ze strony Gminnego Przedsiębiorstwa. Tylko wtedy bowiem wystąpiłaby sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy. Spełniałoby tym samym dyspozycję zawarta w powołanym wyżej przepisie art. 106 ust. 1, uprawniającą podatnika do wystawienia faktury.

W opisanej sytuacji, w której przekazaniu środków pieniężnych ze strony Gminy nie towarzyszy dostawa towarów lub usług ze strony wnioskodawcy, a zatem dokumentami właściwymi do udokumentowania przepływu ww. środków pieniężnych (dopłaty) mogą być inne dokumenty księgowe wymienione w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) nie zaś faktura VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dokumenty, dopłata, dotacja, faktura, gmina
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Korekta błędów faktury VAT w formie faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Rybnik 44-200 ul. plac Armii Krajowej 3

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Rybnik gminy Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Świerklany powiaty rybnicki województwo śląskie Konta bankowe CIT 31101012123064212221000000 VAT 78101012123064212222000000 PIT...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jego adres za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowości wystawienia fakturCzy od otrzymanej faktury od kontrahneta zagranicznego Spółka ma obowiązek naliczyć podatek VAT a następnie go odliczyć?VAT - w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowychMożliwość zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodów Spółdzielni z tytułu odsetek na rachunku bieżącymZasady wystawiania faktur korygujących VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.