Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy kwoty zwrócone pracownikowi w wysokości 90% wartości faktury za używanie Internetu dla celów służbowych są wolne od podatku od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania zwrotu kosztów używania przez pracowników Internetu dla celów służbowych w domu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania zwrotu kosztów używania przez pracowników Internetu dla celów służbowych w domu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w celu zapewnienia ciągłości produkcji i usprawnienia usuwania przez informatyków grupy serwisowej usterek, awarii powstałych poza normalnymi godzinami pracy Biura Informatyki i Automatyki, zamierza zwracać wyznaczonym przez Szefa Biura IT pracownikom (4 osoby) koszty dostępu do Internetu w domu. Obecnie zgłaszane awarie, usterki oraz nagłe potrzeby serwisowane są poprzez każdorazowy przyjazd pracownika na miejsce awarii, dotyczy to także godzin popołudniowych (po 16-tej), nocnych oraz dni wolnych (sobota, niedziela, dni ustawowo wolne od pracy). Udostępnienie łącza do Internetu, które będzie wykorzystywane do obsługi zgłoszonych usterek skróci czas reakcji serwisu a tym samym ograniczy czas ewentualnych przestojów. Wykorzystanie łącza przez pracownika nie będzie miało charakteru telepracy. Wnioskodawca podpisze niezbędne umowy z pracownikami, z których będzie wynikało, że Spółka zwróci pracownikowi 90% wartości faktury za dostęp do Internetu oraz, że pracownik będzie wykorzystywał dostęp do Internetu dla celów prywatnych w 10% ogólnego czasu. Dodatkowo pracownicy zobowiążą się do powiadomienia Spółki w przypadku większego wykorzystania przez nich Internetu dla celów prywatnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty zwrócone pracownikowi w wysokości 90% wartości faktury za używanie Internetu dla celów służbowych są wolne od podatku od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy zwrot 90% wartości kosztów używania w domu Internetu dla celów służbowych nie będzie rodził dla pracownika skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dopiero w momencie zgłoszenia przez pracownika, że dostęp do Internetu dla celów prywatnych był wykorzystywany przez dłuższy okres czasu np. 30% zostałaby doliczona do podstawy opodatkowania nienależnie zwrócona kwota. Zgodnie z umową pracownik będzie miał obowiązek powiadomienia zakładu pracy o przekroczeniu w danym miesiącu wykorzystania Internetu do celów prywatnych powyżej 10% czasu ogólnego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych - między innymi - w art. 21 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Definicje zawarte w słownikach języka polskiego mówią, iż:narzędzie to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument; materiał to to, z czego wytwarzane są przedmioty, tworzywo, substancja, artykuł, produkt; sprzęt to przedmioty użytkowe, maszyny, urządzenia.Dostęp do Internetu jest usługą, której nie obejmuje żadna z przedmiotowych definicji. Tym samym nawet proporcjonalny zwrot kosztów używania przez pracownika w domu Internetu dla celów służbowych nie będąc ekwiwalentem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy, nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż zwrot poniesionych przez pracownika wydatków z tytułu korzystania przez pracownika z łączy internetowych w celach służbowych stanowić będzie dla pracownika przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 powołanej ustawy podatkowej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia. Stosownie bowiem do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepis art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W związku z tym przepisów podatkowych nie można interpretować rozszerzająco, a więc w przypadku, gdy w ustawie podatkowej jest mowa o zwolnieniu ekwiwalentów wypłacanych za korzystanie przez pracownika z narzędzia stanowiącego jego własność to nie jest możliwe uznanie, że z tego zwolnienia korzystają również ekwiwalenty wypłacane z tytułu wydatków poniesionych na opłacanie usług dostępu do Internetu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: cel służbowy, ekwiwalent pieniężny, internet, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 28/01/2013 03:00:01

Dotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawie...

Działając na podstawie art. 14a 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z 07 marca 2007 r...

W jaki sposób należy wystawić fakturę stwierdzającą pobranie całości należności przed wyda...

Stan faktyczny: Spółka otrzymuje od swoich zagranicznych kontrahentów zaliczki w wysokości 100% wartości dostawy swoich produktów. Wystawia fakturę VAT zaliczkową ze stawką podatku VAT 0%. Spółka wydając gotowy wyrób nabywcy wystawia fakturę VAT...

Czy może zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Chorzów 41-506 ul. Armii Krajowej 5

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Chorzów, miasto na prawach powiatu - Świętochłowice gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 37101012123073692221000000 VAT 84101012123073692222000000 PIT 34101012123073692223000000...

Czy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej ot...

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy załączyć faktury do zeznania, oświadczenia (PIT-2 K) - udokumentowania poniesionych wydatków?Przesyłanie faktur emailemUrząd Skarbowy Pińczów 28-400 ul. Grodziskowa 1Urząd Skarbowy Przasnysz 06-300 ul. Świerkowa 3Czy możliwe jest zamienne posługiwanie się nazwami na fakturach VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.