Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.08.2006r (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 07.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie:

czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?

stwierdza, że:

stanowisko podatnika przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 03 sierpnia 2006r (złożonym w tut. Urzędzie dnia 03 sierpnia 2006r) Podatnik zwrócił do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy sie postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi medyczne, które przedmiotowe są zwolnione z podatku od towarów i usług. Ponad 70% przychodu stanowią zapłaty gotówkowe i kartą płatniczą. Podatnik drukuje oryginały faktur VAT - dla pacjenta, oraz kopię tejże faktury, która jest przechowywana pod raportem kasowym pod zestawieniem sprzedaży z danego dnia. Średnio z tego tytułu Spółka wystawia około 4,8 tys. faktur miesięcznie, jest to dwanaście segregatorów miesięcznie, które trzeba przechowywać przez następne 6 lat.

Zapytanie podatnika - "czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?"

Zdaniem Podatnika jest to możliwe. Podpis wystawcy nie jest obecnie obligatoryjnym elementem faktury VAT, wydruk papierowy kopii faktury VAT bez podpisu wystawcy nie różni sie niczym od kopii faktury przedstawiającej te same dane w formie elektronicznej.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54 poz. 535 ze zm.) ustawodawca zawarł obowiązki dotyczące podatników podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zawieranych transakcji fakturami VAT. Przepis ten stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawą opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art. 119 ust.10 i art. 120 ust.16.

Ponadto w rozporządzeniu, wydanym m.in. na podstawie art. 106 ust.8 pkt.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określił szczegółowe zasady wystawienia faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Zgodnie § 21 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95 poz. 798 ze zm.) - faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca przy czym oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać "ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz "KOPIAďż˝h

Zgodnie z § 23 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia - Podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Dokumenty, o których mowa w ust.1, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie ( § 23 ust. 2 rozporządzenia).

Z przytoczonych przepisów wynika, iż obowiązkiem podatnika podatku od towarów i usług jest wystawianie dwóch egzemplarzy faktur VAT, faktur korygujących w oryginalnej postaci, powstałej w momencie wystawienia oryginałów tych dokumentów.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów, odnosząc się do sytuacji przedstawionej w przedmiotowym piśmie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie stwierdza, iż nie jest dopuszczalne przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej bez ich drukowania, jeżeli oryginały tych dokumentów w momencie wystawienia miały postać drukowaną.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie informuje, iż istnieje możliwość zarówno wystawiania, jak i przechowywania faktur VAT w formie elektronicznej. Szczegółowe wymagania dotyczące tego sposobu dokumentacji zawieranych transakcji zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 14 lipca 2005r w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.Nr 133 poz. 1119).

Zgodnie z § 1 wyżej cytowanego rozporządzenia - przedmiotowe rozporządzenie określa:sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektrycznej,zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.Stosownie do zapisu § 3 ust.1 niniejszego rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją".

W myśl § 3 ust.2 rozporządzenia , akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje sie odpowiednio.

Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji (§ 3 ust.3 rozporządzenia).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia - Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, późn.zm.), weryfikowaniem za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lubpoprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

W myśl § 6 ust.1 cyt. Rozporządzenia - Faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienie czytelności tych faktur, z zastrzeżeniem ust.2.

Zgodnie z § 6 ust.5 rozporządzenia - faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowania.

W myśl § 6 ust.6 rozporządzenia - Dane gwarantujące autentyczność pochodzenia i integralność treści każdej faktury przesłanej w formie elektronicznej powinny być przechowywane i udostępnione organom podatkowym i organom kontroli skarbowej na zasadach ustalonych dla tych faktur.

Powyższe przepisy odnoszą się jednak do sytuacji, w której elektroniczna forma faktury od momentu jej wystawienia, poprzez jej przesłanie, aż do przechowywania (archiwizowania) nie zmienia się.

Zatem tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku z dnia 03.08.2006r. jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego i postanawia jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, fakturowanie, kopia, przechowywanie
Data aktualizacji: 16/03/2011 13:14:03

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zd...

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku w sprawie wszczętego z urzędu postępowania dotyczącego uchylenia postanowienia...

Refakturowanie usług dotyczących funkcjonowania nieruchomości na poszczególnych właściciel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy miejsca świadczenia usługi drukowania książek oraz ich wywozu poza terytor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu benzyny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringoweCzy zapłacone raty za zakup lokali stanowią koszt uzyskana przychodów w chwili otrzymania faktury VAT?Stosowanie przez usługodawce systemu informatycznego, procedur mających zapewnić autentyczność i integralność faktur elektronicznychUrząd Skarbowy Wołów 56-100 ul. T. Kościuszki 17Podatnik pyta o sposób przeliczenia kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.