Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można refakturować usługi pocztowe stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług?

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm. ), art. 5 ust.1 pkt. 1, art. 29 ust.1, art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), postanawiam :

- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 21 listopada 2005 r. Nr PP/443-41/05 stanowiące interpretację w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczących zasad opodatkowania odsprzedaży usług pocztowych w związku z dokonywaną przez podatnika dostawą towarów za pośrednictwem poczty państwowej, uznając, że zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego w zakresie w jakim stwierdza, iż w przypadku zawarcia przez stronę stosownych umów z kontrahentami, dopuszczalnym pozostaje refakturowanie usług wykonywanych przez pocztę państwową jako nadal zwolnionych od podatku od towarów i usług, nie jest prawidłowa i rażąco narusza prawo.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 27 września 2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2005 r. podatnik zwrócił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że strona wykonuje działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem komputerowym, przesyłu danych ? internet oraz handlu artykułami spożywczymi. Większą część sprzętu komputerowego sprzedawana jest poprzez sklepik internetowy . Towar ten dostarczany jest do poszczególnych klientów za pośrednictwem poczty państwowej, która obciąża stronę kosztami przesyłki traktując tę usługę jako zwolnioną z podatku od towarów i usług. Strona nie zawiera umów z kontrahentami w zakresie refakturowania na nich kosztów tych usług. Wątpliwości strony sprowadzały się do wyjaśnienia czy dopuszczalnym pozostaje wykazanie w jednej fakturze w odrębnych pozycjach :- sprzedaży towarów wg właściwej stawki podatkowej,- obciążenia nabywcy faktycznie poniesionymi przez podatnika kosztami przesyłki pocztowej jako zwolnionej od podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika takie działanie jest prawidłowe ponieważ w przypadku zakupionych przez niego usług pocztowych dochodzi do przeniesienia poniesionego wydatku ( rzeczywistego kosztu przesyłki pocztowej ) na nabywcę towaru.

Oceniając powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym nie jest dopuszczalne refakturowanie usług pocztowych ponieważ strona na posiada zawartych z kontrahentami umów dotyczących refakturowania kosztów usług o których mowa. Dlatego też koszty przesyłki powinny stanowić element ceny towaru i podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki właściwej dla towaru. Wyjaśnił ponadto, że w przypadku zawarcia takich umów, ich uregulowania powinny przewidywać między innymi możliwość odrębnego refakturowania kosztów usług poczty państwowej w wysokości faktycznie poniesionej przez stronę ( bez naliczania marży ). Z kolei refakturując zakupy zwolnione z podatku od towarów i usług ( w rozpatrywanym przypadku usługi poczty państwowej ) podatnik wystawiając fakturę również winien stosować zwolnienie.

Powyższe stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji w zakresie w jakim stwierdza, iż w przypadku zawarcia przez stronę nie mającą statusu poczty państwowej stosownych umów z kontrahentami, dopuszczalnym pozostaje refakturowanie usług wykonywanych przez pocztę państwową jako nadal zwolnionych od podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe i rażąco narusza prawo. Stosownie do art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

W myśl przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art.30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną ) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 43 ust. 1 oraz poz. 2 załącznika nr 4 do w/w ustawy o podatku VAT zwolnione są od podatku od towarów i usług wyłącznie usługi świadczone przez pocztę państwową (PKW i U 64.11 ). W świetle powyższego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący dostawy towarów za pośrednictwem tego podmiotu i obciążający odbiorcę kosztami przesyłki z tytułu zakupionej usługi poczty państwowej nie są uprawnieni do stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do opłaty za tę usługę. Jak wykazano wyżej koszty te stanowią jeden z elementów kalkulacyjnych i w rezultacie kształtują kwotę, którą sprzedawca żąda od nabywcy. W związku z tym koszty przesyłki towarów zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów, co skutkuje, że w świetle powołanych wyżej przepisów prawa podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług winna obejmować również koszty przesyłki.

Na marginesie zauważam, że powyższe znajduje swoje potwierdzenie w przepisach prawa wspólnotowego. Zgodnie z treścią art. 11(A) Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych ? wspólny system podatku od wartości dodanej : ujednolicona podstawa wymiaru (77/388/EEC z późn. zm. ), podstawa opodatkowania obejmuje także ciążące na dostawcy koszty transportu, jeżeli są one bezpośrednio związane z daną dostawą i zwracane są przez nabywcę dostawcy w zakresie uiszczanej należności. W myśl bowiem przepisu art. 11(A)(2)b) tego aktu normatywnego, podstawa opodatkowania obejmuje także wydatki dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu oraz ubezpieczenia pobierane od nabywcy lub usługobiorcy przez dostawcę. Wydatki ujęte odrębną umową mogą być uważane przez państwa członkowskie za wydatki dodatkowe.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej (adres do korespondencji jak wyżej ), w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
Słowa kluczowe: stawki podatku, usługi pocztowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 22/03/2012 15:21:22

Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych kosztami za tzw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w ewidencji zakupów prowadzonej przez Wnioskodawcę powinny znaleźć się dane z faktur...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Opodatkowanie niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Różny wygląd e-faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktu...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy na podstawie otrzymanej noty rabatowej Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT naliczony?Uznanie za podatnika w związku z wykonywaniem usług prawniczych i obowiązku ich dokumentowaniaVAT - w zakresie stosowania nazwy skróconej na fakturzePrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu o dopuszczalnej ładowności 610 kgPrawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.