Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę korygującą zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2006 r. Przedsiębiorstwa (złożonego w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 15.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika - jest prawidłowe.

Przedsiębiorstwo, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie poboru, uzdatniania, oczyszczania i rozprowadzania wody, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej zasadności wystawienia przez MZWiK w dniu 16.03.2005 r. faktury korygującej nr 4/2005 do faktury VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r., zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku.

Według informacji przekazanych we wniosku z dnia 08.02.2006 r. MZWiK był pierwotnym wnioskodawcą do Funduszu Spójności UE o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, którego uczestnikami są gminy: Starachowice, Wąchock i Mirzec oraz PWiK. MZWiK zawarł umowę z firmą w Warszawie na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez Komisję Europejską. Wykonawca dokumentacji wystawił na rzecz MZWiK faktury VAT, opodatkowując usługę stawką 22% VAT. W oparciu o umowę zawartą 17.12.2004r. MZWiK wystawił faktury VAT dla uczestników projektu na sfinansowanie kosztów dokumentacji aplikacyjnej, proporcjonalnie do udziału w całej inwestycji.

Faktura VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r. wystawiona na rzecz PWiK z tytułu "Dofinansowanie zadania: przygotowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków". Wykonawcą dokumentacji jest firma ma wartość netto: 42 346,23 zł i VAT 22%: 9 316,17 zł.

W dniu 16.03.2005 r. MZWiK sporządził fakturę korygującą nr 4/2005 do faktury VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r., zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku. Jako podstawę prawną podano przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Przywołany przepis zwalnia od podatku VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do wyż. wym. ustawy.

Według wnioskodawcy przywołany przepis sprowadza się do zastosowania przez MZWiK zwolnienia wynikającego z poz. 3 tego załącznika, co nie znajduje odniesienia do ustaleń umowy z dnia 17.12.2004 r. Przedmiotem tej umowy był bowiem, zgodnie z § 1, udział w pokryciu kosztów opracowania kompletu materiałów aplikacyjnych, który nastąpi po wystawieniu refaktury (§ 4 przywołanej umowy), a załącznikiem będzie właściwa faktura wykonującego opracowanie, tj. firmy Sp. z o.o. Wystawiając fakturę VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r. MZWiK dokonał odsprzedaży nabytego opracowania i prawidłową stawką podatku VAT jest 22%, tj. taka sama stawka jaką zastosowała firma PROEKO.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko Podatnika w nim zawarte za prawidłowe.

MZWiK wystawiając fakturę korygującą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnione od podatku powołał się na art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT. Zdaniem tut. organu podatkowego, w sytuacji opisanej przez Podatnika wnioskującego o interpretację prawa podatkowego, nie znajduje uzasadnienia zastosowanie zwolnienia od podatku. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, zawarta umowa przewiduje przeniesienie części poniesionych kosztów na uczestnika projektu inwestycyjnego. W przedmiotowej sytuacji należy przyjąć, że MZWiK jest świadczącym usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zarówno, gdy jest podmiotem faktycznie wykonującym usługę, jak i dokonującym jej refakturowania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie posługuje się pojęciem refakturowania. Zjawisko to jednak funkcjonuje w obrocie gospodarczym i polega na kupowaniu i odsprzedawaniu w stanie "nieprzetworzonym" usług swojemu kontrahentowi. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku opisanym we wniosku, gdy MZWiK, zgodnie z zawartą umową, odsprzedał część poniesionych kosztów. Wystawca refaktury winien zastosować taką samą stawkę podatku VAT jak wykonujący usługę. Należy jednak zwrócić uwagę, że warunkiem jest aby zastosowane stawki podatku były prawidłowe, tj. zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. W stosunku do usług wykonanych przez firmę PROEKO Sp. z o.o. dla MZWiK w zakresie przygotowania dokumentacji, prawidłową stawką podatku VAT jest 22%, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady wystawiania faktur korygujących zostały szczegółowo opisane od § 19 do § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) - obowiązującego do 31 maja 2005 r.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku
Data aktualizacji: 07/09/2011 21:37:32

W którym momencie powstanie przychód w przypadku wystawienia faktury VAT z datą sprzedaży...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 21.03.2006r.), o udzielenie...

Wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie czło...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy trybu postępowania w podatku od towarow i usług w przypadku usług wynajmu serwera...

Na podstawie art. 217, art 14a 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części...

Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących leasing opera...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 kwietnia 2005r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest motocykl. W następstwie tego został Pan obciążony fakturą na czynsz inicjalny oraz w dalszej...

Jak dokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycia środków transportu oraz dostawy środków trans...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Sokółka 16-100 ul. Białostocka 47Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne. Negatywne konsekwencje odliczeniaFaktura korektaOpodatkowanie czynności biegłego sądowego. Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VATCzy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich jest Wielka Brytania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.