Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę korygującą zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2006 r. Przedsiębiorstwa (złożonego w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 15.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika - jest prawidłowe.

Przedsiębiorstwo, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie poboru, uzdatniania, oczyszczania i rozprowadzania wody, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej zasadności wystawienia przez MZWiK w dniu 16.03.2005 r. faktury korygującej nr 4/2005 do faktury VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r., zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku.

Według informacji przekazanych we wniosku z dnia 08.02.2006 r. MZWiK był pierwotnym wnioskodawcą do Funduszu Spójności UE o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, którego uczestnikami są gminy: Starachowice, Wąchock i Mirzec oraz PWiK. MZWiK zawarł umowę z firmą w Warszawie na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez Komisję Europejską. Wykonawca dokumentacji wystawił na rzecz MZWiK faktury VAT, opodatkowując usługę stawką 22% VAT. W oparciu o umowę zawartą 17.12.2004r. MZWiK wystawił faktury VAT dla uczestników projektu na sfinansowanie kosztów dokumentacji aplikacyjnej, proporcjonalnie do udziału w całej inwestycji.

Faktura VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r. wystawiona na rzecz PWiK z tytułu "Dofinansowanie zadania: przygotowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków". Wykonawcą dokumentacji jest firma ma wartość netto: 42 346,23 zł i VAT 22%: 9 316,17 zł.

W dniu 16.03.2005 r. MZWiK sporządził fakturę korygującą nr 4/2005 do faktury VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r., zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku. Jako podstawę prawną podano przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Przywołany przepis zwalnia od podatku VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do wyż. wym. ustawy.

Według wnioskodawcy przywołany przepis sprowadza się do zastosowania przez MZWiK zwolnienia wynikającego z poz. 3 tego załącznika, co nie znajduje odniesienia do ustaleń umowy z dnia 17.12.2004 r. Przedmiotem tej umowy był bowiem, zgodnie z § 1, udział w pokryciu kosztów opracowania kompletu materiałów aplikacyjnych, który nastąpi po wystawieniu refaktury (§ 4 przywołanej umowy), a załącznikiem będzie właściwa faktura wykonującego opracowanie, tj. firmy Sp. z o.o. Wystawiając fakturę VAT nr 4/2004 z dnia 14.12.2004 r. MZWiK dokonał odsprzedaży nabytego opracowania i prawidłową stawką podatku VAT jest 22%, tj. taka sama stawka jaką zastosowała firma PROEKO.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko Podatnika w nim zawarte za prawidłowe.

MZWiK wystawiając fakturę korygującą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnione od podatku powołał się na art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT. Zdaniem tut. organu podatkowego, w sytuacji opisanej przez Podatnika wnioskującego o interpretację prawa podatkowego, nie znajduje uzasadnienia zastosowanie zwolnienia od podatku. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, zawarta umowa przewiduje przeniesienie części poniesionych kosztów na uczestnika projektu inwestycyjnego. W przedmiotowej sytuacji należy przyjąć, że MZWiK jest świadczącym usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zarówno, gdy jest podmiotem faktycznie wykonującym usługę, jak i dokonującym jej refakturowania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie posługuje się pojęciem refakturowania. Zjawisko to jednak funkcjonuje w obrocie gospodarczym i polega na kupowaniu i odsprzedawaniu w stanie "nieprzetworzonym" usług swojemu kontrahentowi. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku opisanym we wniosku, gdy MZWiK, zgodnie z zawartą umową, odsprzedał część poniesionych kosztów. Wystawca refaktury winien zastosować taką samą stawkę podatku VAT jak wykonujący usługę. Należy jednak zwrócić uwagę, że warunkiem jest aby zastosowane stawki podatku były prawidłowe, tj. zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. W stosunku do usług wykonanych przez firmę PROEKO Sp. z o.o. dla MZWiK w zakresie przygotowania dokumentacji, prawidłową stawką podatku VAT jest 22%, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady wystawiania faktur korygujących zostały szczegółowo opisane od § 19 do § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) - obowiązującego do 31 maja 2005 r.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku
Data aktualizacji: 07/09/2011 21:37:32

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotr...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Firmy XXX Sp. z. o.o. przedstawione we wniosku z...

Rozliczanie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób opodatkowania i udokumentowania czynności zamiany nieruchomości oraz zwrotu poniesi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek przez In...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże a...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki kurs walut należy stosować do przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych dokumentujących eksport towarów?Wygląd czytelnej e-fakturyW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalnościCzy opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim stanowią koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji?Jaki jest moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i sytuacji podjęcia uchwały o likwidacji spółki z o.o?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.