Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek SI "S" w S z dnia 06.12.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 07.12.2005 r. o interpretację zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku po wnikliwej analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, iż nie może zastosować stawki VAT 0 % przy wewnatrzwspólnotowej dostawie towarów ze względu na brak dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT potwierdzających, że nastąpił wywóz towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez nabywcę (osoby upoważnione) postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Spółdzielnia Inwalidów "S" w S zwróciła się w dniu 07.12.2005 r. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podaje, iż sprzedając kartony odbiorcy prowadzącemu działalność z siedziba w R panu M G wystawiając fakturę ze stawką 0%. Towar oraz fakturę odebrała osoba upoważniona. Upoważnienie otrzymane faxem od właściciela firmy oraz dostarczone do Spółdzielni przez osobę upoważnioną w dniu 06.12.2005 r.Należność uregulował w kasie gotówką pan H M, przedkładając oświadczenie syna oraz dowód potwierdzenia otrzymania towaru.Pan M H poinformował, że ww. kartony używa do pakowania innych towarów zakupionych w Polsce i przy wysyłce korzysta z usług "Poczty Polskiej". Biorąc pod uwagę powyższe Spółdzielnia wnosi o udzielenia odpowiedzi : Czy może wystawiać faktury ze stawką 0 % i jakie dokumenty powinna posiadać przy rozliczaniu VAT-u w deklaracji ?Przedstawiając własne stanowisko w sprawie - wnioskodawca uważa, iż nie może zastosować stawki VAT 0 % ze względu na brak dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT potwierdzających, że nastąpił wywóz towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez nabywcę (osoby upoważnione).

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 06.12.2005 r. - data wpływu do urzędu 07.12.2005 r., dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego po analizie przedstawionego przez SI "S" w S stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie postanawia, uznać iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.Zgodnie z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0 %, pod warunkiem, że;podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 na fakturze stwierdzającej dostawę towarów, podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99 posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnatrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.Przepis art. 42 ust. 3 ustawy stanowi, iż dowodami o których mowa w ust. 1 pkt. 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi, kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku - z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt.2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający ci najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów, adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby miejsca zamieszkania nabywcy, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt.1 lub 2 znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.Zapis art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5 nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności;korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostaw ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane winnej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy. Natomiast, dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy pełnią funkcję uzupełniającą, w przypadku gdy dokumentacja podstawowa nie potwierdza jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy.W przekonaniu organu podatkowego, intencją ustawodawcy było wskazanie w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, które mają być dowodami potwierdzającymi dostarczenie towaru do nabywcy znajdującego się poza terytorium kraju. Ustawodawca nie wyraża wprost wymogu posiadania trzech osobnych dokumentów. Wymienione w art. 42 ust. 3 cyt. ustawy, dokumenty mają bowiem łącznie potwierdzać spełnienie warunku z art. 42 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy, a ustawodawca nie określił żadnych szczegółów dotyczących formy w jakiej mają występować. Nie liczy się zatem ilość dokumentów ale to co wynika z ich treści.Z powołanych przepisów można wysnuć wniosek, że dokumenty jakimi podatnik powinien się posłużyć dla wskazania, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, winny okoliczność tę jednoznacznie w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać.Z dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 2 winno wynikać kto komu, co gdzie i kiedy dostarczył, gdyż informacje te są niezbędne dla potwierdzenia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej, jej przedmiotu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.Obowiązki te musi udowodnić podatnik stosujący stawkę 0 %, gdyż to na nim jako korzystającym z uprawnienia będzie ciążył obowiązek dowodowy.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia nie posiada dowodów o których mowa w art. 42 cyt. ustawy o VAT wobec powyższego wobec czego uważa, iż nie może zastosować stawki 0 %. Stąd też należy uznać stanowisko podatnika za prawidłowe, iż nie może zastosować stawki VAT 0 % przy wewnatrzwspólnotowej dostawie towarów ze względu na brak dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT potwierdzających, że nastąpił wywóz towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę jak i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.Ponadto informujemy, iż ocenie prawnej nie poddano dołączonych do wniosku załączników, gdyż interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego. Zgodnie z art. 14b § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja - zgodnie z art. 14b § 2 cyt. ustawy O. p. jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, stawki podatku, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 12/01/2013 18:00:01

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w informacji podsumowującej VAT-UE w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych należy wykaza...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu ) uzupełnionego pismem z dnia 16.10.2006r. (...

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług akwizycyjnych w imieniu i na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku...

Na podstawie przepisów art. 14 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki cywilnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę VAT, dotyczącą czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług?Faktury elektroniczne - czy kwota należności musi być wyrażona słownie w e-fakturzeWystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowychkomentarz: uzgodniono w sieciMiejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym - dokumentowanie, deklaracje, ewidencjeObciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawienie faktury VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.