Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy na dokonane wpłaty przez podatnika podatku VAT Spółdzielnia Mieszkaniowa winna wystawić fakturę VAT ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i dokonaniu oceny prawnej orzeka w nstp. sposób:uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuUZASADNIENIE

W dniu 10.01.2007 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Stan faktyczny sprawy Podatnik przedstawił we wniosku następująco:

Podatnik jest najemcą lokalu użytkowego, na którym ustanowione jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Umowę z właścicielem spółdzielczego prawa do lokalu Podatnik zawarł w ten sposób, iż niezależnie od czynszu ponosi koszty dostawy mediów wpłacając bezpośrednio w spółdzielni mieszkaniowej. Pytanie brzmi: Czy na dokonywane wpłaty przez Podatnika Spółdzielnia winna wystawić fakturę VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, skoro koszty są ponoszone przez najemcę lokalu, to winien on otrzymywać faktury VAT (jest podatnikiem VAT).Ocena prawna:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 uptu.

Umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy (art. 659 §1 kc) i stanowi świadczenie wzajemne należne za samo użytkowanie lokalu przez jego najemcę. Czynsz najmu nie obejmuje opłat za inne świadczenia ze strony wynajmującego na rzecz najemcy, pozostające w ścisłym związku z wynajmem lokali. Jednakże opłaty te są ściśle związane z samą usługą najmu, ponieważ ich faktycznymi odbiorcami są najemcy. Dlatego też możliwe jest:ich refakturowanie według stawek wynikających z pierwotnie wystawionych faktur, wkalkulowanie w cenę, jako czynsz za usługę najmu.Obowiązujące przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie regulują kwestii refakturowania kosztów. Jednak przyjęta praktyka i orzecznictwo dopuszczają sytuację, w której koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez świadczącego usługę - mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę, poprzez wystawianie tzw. refaktur.

Należy przyjąć, iż refakturowanie polega na zafakturowaniu przez jeden podmiot innemu podmiotowi odsprzedaży usług bez doliczania marży, a celem tego działania jest przeniesienie kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzysta. Refaktura jest więc zwykłą fakturą VAT, tyle że wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi.

Przyjmuje się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:Przedmiotem refakturowania są usługi, z których nie korzysta podmiot, na którego wystawiona jest pierwotna faktura (lub korzysta w części).Sprzedaż (odsprzedaż) musi być dokonana po cenie zakupu, bez marży narzuconej przez odsprzedającego.Podmiot, który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę) z uwzględnieniem tej samej stawki VAT, która jest na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę.Strony łączy umowa o charakterze zasadniczym, która zawiera zastrzeżenie o odrębnym rozliczeniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności, które służą realizacji tej umowy.Przy spełnieniu powyższych warunków i również tego, iż wynajmujący musi być podatnikiem VAT, dana usługa może być przedmiotem odsprzedaży w drodze refakturowania. Celem refakturowania jest przeniesienie kosztów nabytych uprzednio usług na rzecz korzystającego z tych usług według faktycznego zużycia, mimo że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy. Refakturujący jest traktowany tak jak świadczący refakturowaną usługę. W swoim wniosku Podatnik wskazuje, iż niezależnie od czynszu obciążają go inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

Jeżeli właściciel lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej nie jest stroną umowy o dostawę mediów i ponosi koszt dostawy mediów w wartości brutto, na podstawie dokumentów niedających prawa do odliczenia VAT (np. rachunków) - wówczas w rozliczeniach między członkiem spółdzielni, a najemcą lokalu nie występuje odsprzedaż mediów i w tym przypadku brak jest uzasadnienia do dokumentowania tej czynności fakturą VAT na rzecz najemcy.

Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT dokumentuje się rachunkami, o których mowa w art. 87-90 Ordynacji podatkowej lub notami księgowymi, a nie fakturami VAT, które wystawiane są przez podatników dla udokumentowania czynności potwierdzającej dokonanie sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania: i zgodnie z art. 14b §Â 1 i 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b §Â 5 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: faktura VAT, otrzymanie faktury, podatek od towarów i usług, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 10/01/2013 12:00:01

Usługa krótkoterminowego wynajmu środków transportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy wykonawca ma prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu do...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku usług najmu?

POST A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku...

Czy opisany w sprawie sposób ewidencjonowania sprzedaży i dokumentowania transakcji wystaw...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.06.2006 r. (data wpływu do...

Z jaki okres należy dokonać korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargow...

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki nr FK-. 291 2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy jest możliwe i poprawne zastosowanie prezentowanego wyżej umownego podziału procentowego wykonywanych prac przy ustalaniu podstawy opodatkowania?Czy o podatek naliczony na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału można obniżyć kwotę podatku należnego?Czy podatek dochodowy należy rozliczać w miesiącu wystawienia faktury VAT?Czy wystawiona faktura, obciążająca komisanta, powinna zawierać wyliczoną i należna kwotę akcyzy, która jest doliczana do podstawy opodatkowania VAT?Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na osobę fizyczną
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.