Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2009 r. (data wpływu 22.05.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w zakresie powstania nadpłaty w tych wpłatach w związku z korektą zatwierdzonego sprawozdania finansowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w zakresie powstania nadpłaty w tych wpłatach w związku z korektą zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ordynacji podatkowej w zakresie złożenia wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty we wpłatach z zysku za okres objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka należy do Grupy Kapitałowej T. i prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Przed wejściem w skład wskazanej Grupy Kapitałowej, Wnioskodawca miał status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i tym samym był zobowiązany do dokonywania wpłat z zysku.

W 2007 r. po zweryfikowaniu dotychczasowego rozliczenia w zakresie niektórych kosztów i przychodów bilansowych, Spółka skorygowała swoje rozliczenia dokonywane w latach 2004 - 2006. Wskazana korekta wynikała z faktu, że Spółka w powyższym okresie (i) nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych (bilansowych) od prawa użytkowania wieczystego oraz (ii) przychody z tytułu opłaty przyłączeniowej ujmowane były w dacie ich otrzymania jako przychody operacyjne na koncie Pozostałe przychody operacyjne.

Kierując się zasadą rzetelności i działając w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, Spółka dokonała odpowiednich korekt wyniku brutto za lata 2004 - 2006 w bilansie za rok 2007. W szczególności dokonana korekta polegała na:wyliczeniu wysokości odpisów amortyzacyjnych od praw wieczystego użytkowania gruntów za lata 2004 - 2006 i odniesieniu ich na wynik lat ubiegłych. Konsekwencją wskazanej korekty był wzrost kosztów bilansowych, który nie spowodował zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W rezultacie powyższych działań wynik brutto uległ zmniejszeniu, nie wpływając jednak na zmianę podstawy opodatkowania i należnego podatku dochodowego.przeksięgowaniu przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej rozpoznanych w latach 2004 - 2006, jako Pozostałe przychody operacyjne na Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Opłata przyłączeniowa jest należnością ustalaną przez Spółkę, którą na podstawie umowy wnoszą podmioty przyłączone przez nią do sieci energetycznej. Wskazana korekta spowodowała rozliczenie przedmiotowych opłat w czasie, proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Przychody z tytułu opłat przyłączeniowych dla potrzeb podatkowych ujmowane były jako przychód w miesiącu ich otrzymania. Tym samym, dokonana przez Spółkę korekta wpłynęła w konsekwencji na zmniejszenie przychodów bilansowych oraz zmniejszenie wyniku brutto, nie powodując jednocześnie zmiany przychodów podatkowych i podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.Uwzględniając wszystko powyższe, Spółka zauważa, że dokonana w 2007 r. korekta wpłynęła na zmianę wysokości zysku brutto za lata 2004 - 2006 oraz należnej wpłaty z zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku.W przypadku stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku, czy Spółka ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty za okres objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące.

Zasadność wyliczenia i odniesienia wysokości odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntów za lata 2004 - 2006 na wynik lat ubiegłych.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy o rachunkowości, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 r., do środków trwałych zalicza się w szczególności nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Z cytowanego przepisu bezsprzecznie wynika zatem, że prawo użytkowania wieczystego stanowi składnik aktywów zaliczany do środków trwałych.

Natomiast w myśl przepisu art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, środki trwałe oraz wartości niematerialne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Innymi słowy, za podstawę wyceny środka trwałego, dokonywanej nie rzadziej niż na dzień bilansowy, przyjmuje się w szczególności jego cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Z kolei art. 31 ust. 2 tej samej ustawy stanowi, że wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

Zgodnie zaś z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1, w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić należy w szczególności zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Odnosząc powołane regulacje do stanu faktycznego, należy zatem stwierdzić, iż zaniechanie przez Spółkę naliczania odpisów amortyzacyjnych od praw użytkowania wieczystego gruntów za lata 2004 - 2006 miało charakter nieuzasadniony, wpływając w szczególności na zaniżenie kosztów bilansowych Spółki i zwiększenie wyniku brutto.

Zasadność traktowania przychodów w tytułu opłaty przyłączeniowej jako rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 stycznia 2004 r., rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, a także środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Mając na względzie, iż opłata przyłączeniowa uiszczana jest przez kontrahentów Spółki w związku z wykonaniem przez nią przyłącza i podłączenia kontrahenta do sieci energetycznej w celu świadczenia usług dostaw energii elektrycznej, w pełni zasadne wydaje się traktowanie otrzymanych przez Spółkę z tego tytułu środków, jako rozliczeń miedzyokresowych przychodów, o których mowa w powołanym przepisie.

Alternatywą dla powyższej wykładni byłoby bowiem - w ocenie Spółki niesłuszne - uznanie, iż otrzymywane środki traktować należy jako pozostałe przychody operacyjne, określone w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości. Przepis ten mówi bowiem o przychodach i kosztach pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Zauważyć jednak należy, iż dla zastosowania tego przepisu do przychodów uzyskiwanych z tytułu opłaty przyłączeniowej konieczne byłoby przyjęcie, iż (i) są to przychody jedynie pośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz (ii) że służyć mają celom innym niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. Spełnienie obu tych przesłanek wydaje się niemożliwe w przedmiotowym stanie faktycznym.

Podkreślić dodatkowo należy, iż zgodnie z przepisami art. 888 - 902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Kodeks cywilny), darowizna polega na bezpłatnym świadczeniu darczyńcy (w tym przypadku indywidualnego odbiorcy energii) kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, a zatem darowizna nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek dochodu lub innego świadczenia. Darowizna jest zatem umową, na mocy której jedna strona oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie, świadczenie nie ma więc charakteru przymusowego i nie wiąże się z przysporzeniem osobie darczyńcy bezpośrednich korzyści.

Opłata przyłączeniowa stanowi niezbędny z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy energii elektrycznej element realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej i świadczenia przez Spółkę usług dostawy energii. Tym samym, świadczenie z tytułu opłaty przyłączeniowej dokonywane jest w celu przyłączenia do sieci, a to z kolei oznacza, że nie może być traktowane jako darowizna - nie jest bowiem świadczeniem nieekwiwalentnym, jako że jego spełnienie warunkuje późniejsze otrzymywanie dostaw energii elektrycznej i jest odpłatne.

Mając powyższe na uwadze, w szczególności zaś uwzględniając brzmienie przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz brak możliwości przyjęcia alternatywnej kwalifikacji otrzymanych środków jako darowizny, w ocenie Spółki, środki otrzymywane przez Spółkę z tytułu opłaty przyłączeniowej powinny być traktowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i nie mogą być ewidencjonowane w księgach rachunkowych jako pozostałe przychody operacyjne.

Dopuszczalność wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 6 ustawy o wpłatach z zysku w zw. z przepisem art. 341 Ordynacji podatkowej, do wpłat z zysku stosuje się wprost przepisy działu III Ordynacji podatkowej, w którym zawarte zostały między innymi przepisy dotyczące stwierdzenia nadpłaty.

Przepis art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż za nadpłatę uważa się w szczególności kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 73 § 2 pkt 3 w zakresie wpłat z zysku nadpłata dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych powstaje z dniem złożenia deklaracji o takiej wpłacie za rok obrotowy. Ponadto zgodnie z przepisem art. 75 § 2 pkt 1 lit. a, § 1, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku, przy czym uprawnienie to przysługuje również w szczególności podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli w zeznaniach (deklaracjach) wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.

W kontekście przepisów dotyczących nadpłaty, na kwestie stwierdzenia i dokonania zwrotu nadpłaty nie mogą mieć wpływu sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Należy bowiem podkreślić, że przepisy prawa nie stanowią, iż nadpłacona lub nienależnie wpłacona kwota wpłaty z zysku, uzyskuje walor kwoty definitywnie należnej od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Co więcej, taki warunek należy uznać za niedopuszczalny, gdyż jego skutkiem byłoby wyłączenie stosowania przepisów dotyczących nadpłaty przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - jako że przepisy te byłyby martwe po dokonaniu rocznego rozliczenia wpłat z zysku, które notabene dokonywane jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Pomimo bowiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego świadczenie nienależne na rzecz Skarbu Państwa - nadpłacona wpłata z zysku - nadal ma charakter świadczenia nienależnego, do którego zwrotu jest uprawniona jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Przedstawione powyżej wnioskowanie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. I tak, w wyroku z 24 listopada 2006 r. (sygn. III SA/Wa 3079/06) WSA w Warszawie stwierdził, iż zatwierdzenie sprawozdania finansowego nie ma charakteru prawotwórczego i wniosku tego nie może zmienić zasada trwałości sprawozdań finansowych. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być złożony także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, oczywiście przy zachowaniu 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej. Jak podkreślił Sąd, za błędne należy uznać stanowisko, iż zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez właściwy organ powoduje przyjęcie a priori założenia, iż wpłaty nie zostały dokonane nienależnie, a zatem odpada możliwość stwierdzenia nadpłaty na tej podstawie. Zdaniem Sądu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego nie ma charakteru prawotwórczego i wniosku tego nie może zmienić zasada trwałości sprawozdań finansowych. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być złożony także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, oczywiście przy zachowaniu 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej. Brak jest bowiem podstaw, aby powołany wyżej przepis interpretować w taki sposób, iż w przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa będzie on miał zastosowanie jedynie przez okres kilku miesięcy, do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. II FSK 1126/05) zauważył, że skoro do spółek jednoosobowych Skarbu Państwa stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie organów właściwych do zatwierdzania sprawozdań finansowych, oznacza to, iż organy te wykonują swe funkcje w zakresie dominium a nie imperium. Skarb Państwa nie działa tu jako prawodawca, lecz jako podmiot wykonujący swe uprawnienia właścicielskie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. NSA podkreślił również, iż odmienny pogląd w odniesieniu do omawianego zagadnienia prowadziłby do uznania przepisów art. 72 § 2 pkt 1, art. 73 § 2 pkt 3 i art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej za martwe w przypadku żądania stwierdzenia nadpłaty z tytułu wpłat z zysku, o ile sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki Skarbu Państwa zostało w odpowiednim trybie i przez właściwe organy zatwierdzone.

Mając powyższe na względzie, pomimo funkcjonowania zasady trwałości sprawozdania finansowego, wnioskowanie o nadpłatę we wpłatach z zysku za okres objęty sprawozdaniem już sporządzonym i zatwierdzonym pozostaje dopuszczalne, z zastrzeżeniem zachowania 5 - letniego terminu, o którym mowa w przepisie art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej powstania nadpłaty we wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w związku z korektą zatwierdzonego sprawozdania finansowego (pytanie nr 1) uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zwraca uwagę, iż zagadnienia dotyczące zasadności:wyliczenia i odniesienia wysokości odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntów za lata 2004 - 2006 na wynik lat ubiegłych oraztraktowania przychodów w tytułu opłaty przyłączeniowej jako rozliczeń międzyokresowych przychodów regulują przepisy o rachunkowości, do interpretacji których nie jest On uprawniony.Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast na mocy art. 3 pkt 1 ww. ustawy, przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

W związku z powyższym, ustawa o rachunkowości nie stanowi ustawy podatkowej w rozumieniu wskazanych regulacji. Tym samym, upoważnienie dyrektorów izb skarbowych do wydawania, w imieniu Ministra Finansów, interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego nie obejmuje przepisów dotyczących rachunkowości, bowiem określają one m. in. zasady rachunkowości oraz sporządzania i badania sprawozdań finansowych.

Spółka w złożonym wniosku dokonała analizy przepisów ustawy o rachunkowości i na jej podstawie wywiodła, iż:(.) zaniechanie przez Spółkę naliczania odpisów amortyzacyjnych od praw użytkowania wieczystego gruntów za lata 2004 - 2006 miało charakter nieuzasadniony, wpływając w szczególności na zaniżenie kosztów bilansowych Spółki i zwiększenie wyniku brutto oraz(.) środki otrzymywane przez Spółkę z tytułu opłaty przyłączeniowej powinny być traktowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i nie mogą być ewidencjonowane w księgach rachunkowych jako pozostałe przychody operacyjne.Wobec powyższego, skoro działania Spółki w latach 2004 - 2006 w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych były nieprawidłowe (tj. niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości), a w roku 2007 dokonana została ich korekta, to tut. Organ uznaje to jako element stanu faktycznego, który jednak nie podlega weryfikacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792), spółki, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej wpłatami z zysku, na rzecz budżetu państwa. Wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (art. 2 ust. 2 tej ustawy). Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym (art. 2 ust. 5 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 4 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wpłaty z zysku dokonywane są w wysokości 15% zysku, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Powyższe przepisy wskazują, że podstawę wpłaty z zysku stanowi zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie rozliczeniowym (w tym za rok podatkowy). Mając na uwadze postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zobowiązujące jednostki do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, zysk faktycznie osiągnięty powinien odpowiadać zyskowi wykazanemu w sprawozdaniu finansowym. Zatem jedynie przy zachowaniu tego warunku można stwierdzić, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym jest elementem wyjściowym do ustalenia podstawy wpłaty z zysku.

W związku z powyższym, w ocenie tut. Organu, zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ oznacza, iż wpłaty z zysku nie zostały dokonane nienależnie, tym samym brak jest możliwości stwierdzenia nadpłaty na tej podstawie. Wynika to nie tylko z tego, że ostateczne rozliczenia wpłat z zysku - zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, lecz także w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminu dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 ze zm.), zgodnie z którym Spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Nieprzypadkowo więc ostateczne rozliczenie wpłaty z zysku następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez właściwy organ. Zatwierdzenie sprawozdania powoduje ten skutek, że do stwierdzenia, iż dokonane wpłaty z zysku były nienależne lub zaniżone, konieczne jest wykazanie tych okoliczności. Przemawia za tym zasada trwałości sprawozdań finansowych oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości dotycząca sposobu ujmowania zapisów o zdarzeniach z lat ubiegłych związanych z zatwierdzonym sprawozdaniem, dopiero w roku, w którym podmiot zobowiązany otrzymał informacje o nich i tylko wtedy gdy zdarzenia te mają istotny wpływ na treść sprawozdania jako zysk (strata) z lat poprzednich.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiadała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, wobec czego zobowiązana była dokonywać wpłat z zysku. W 2007 r. Spółka zweryfikowała swoje rozliczenia w zakresie niektórych kosztów i przychodów bilansowych w latach 2004 - 2006, stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości. Następnie Spółka usunęła je oraz dokonała stosownej korekty wyniku brutto za wskazane lata w bilansie za rok 2007. Przedmiotowe nieprawidłowości nie miały jednak wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wysokość podatku należnego.

W związku z powyższym, skoro korekta wyniku brutto za lata podatkowe 2004 - 2006 wykazana została w bilansie za rok 2007, to nie miała ona wpływu na wysokość dokonanych wypłat z zysku za ww. lata. Tym samym, nie powstała nadpłata we wpłatach z zysku, w związku z czym złożenie korekt deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za wskazane okresy nie jest zasadne.

Reasumując, w wyniku dokonanych przez Spółkę korekt, które miały miejsce w roku 2007, nie ujawni się po stronie Spółki nadpłata we wpłatach z zysku za lata 2004 - 2006.

Z uwagi na powyższe, wniosek Spółki w części dotyczącej pytania nr 2 jest bezprzedmiotowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, korekta, korekta podatku, nadpłata, spółka akcyjna, spółki, sprawozdania finansowe, ustawa o rachunkowości, wpłaty z zysku, zyski
Data aktualizacji: 19/01/2013 03:00:01

Czy podatnik ma obowiązek wykazywania na fakturze kwoty zapłaconej akcyzy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Pani ... prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów osobowych nabywanych w krajach Unii Europejskiej. W kraju samochody te sprzedawane są na zasadach opodatkowania marży...

Czy Urząd Gminy może wystawić fakturę VAT dokumentującą opłatę przyłączeniową do sieci wod...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 17.06.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu za pośrednictwem Izby...

Biuro rachunkowe Gliwice

Odzwierciedleniem zdarzeń gospodarczych w firmie są dowody księgowe (dowody transakcji finansowych, np. faktury kupna towarów i sprzedaży wyrobów, przelewy bankowe). Są one podstawą ewidencji należy nimi udokumentować każde zdarzenie gospodarcze...

Jaką powinien wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika skoro sam kupił go na fakturę VAT-M...

W dniu 28.02.2005r. Paweł ., prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ., wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w...

Uznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług odnośnie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczejOpodatkowanie usług konferencjiZ jaką datą refakturować przychody i koszty ich uzyskanie odnośnie zużycia mediów?Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocyklaMiejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.