Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2010 r. (data wpływu 14 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupów dokonywanych od rolników ryczałtowych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 14 maja 2010 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowego.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:Dokonuje Pan zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sporządza Pan faktury VAT RR, albowiem jest to wymóg obligatoryjny, jednakże czasami zdarza się, że wystawienie faktury dokumentującej zakup produktów rolnych nie jest możliwe. Dzieje się to wtedy, gdy rolnik odmawia podania swoich danych osobowych, rezygnując tym samym ze zryczałtowanego zwrotu podatku. Pojawia się wówczas wątpliwość, jak w takim przypadku wystawić fakturę VAT RR, na której należy podać szczegółowe dane. Nie dysponując danymi osobowymi rolnika (sprzedawcy), wystawia Pan dowód wewnętrzny zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy postępuje Pan prawidłowo wystawiając dowód wewnętrzny.Pana zdaniem, jeśli wystawienie faktury VAT RR nie jest możliwe, gdyż rolnik odmawia podania swoich danych m.in. NIP, Pesel, nr dowodu osobistego, rezygnując tym samym z przysługującego zwrotu, może Pan wystawić dowód wewnętrzny.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4 rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku m.in. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 ustawy.Natomiast w myśl art. 116 ust. 1 powołanej ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Stosownie do zapisu art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako Faktura VAT RR i zawierać co najmniej:

imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną; datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; nazwy nabytych produktów rolnych; jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów; cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie; czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ponadto, zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu 116 faktura, VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.Jak wynika z zapisu art. 116 ust. 6 powołanej ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jako podatnik podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupów od rolników ryczałtowych. Wnioskodawca sporządza faktury VAT RR, natomiast w przypadku, gdy rolnik odmawia podania swoich danych osobowych wystawia dowody wewnętrzne.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, a zwłaszcza brzmienie cytowanego art. 116 ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że co do zasady, Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług, dokonując zakupów produktów rolnych od rolników ryczałtowych jest obowiązany do dokumentowania tych transakcji fakturą VAT RR. Zważywszy zatem na wynikające ze szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, określonych w powołanym art. 116 ustawy zasady należy stwierdzić, iż w obrocie gospodarczym nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której rolnik ryczałtowy odmawia podania nabywcom jego towarów danych umożliwiających wystawienie faktur VAT RR. Jednakże w sytuacji odmowy podania danych nie ma przeszkód, aby transakcja doszła do skutku i była również dokumentowana dowodami wewnętrznymi (kwestia możliwości dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zawartych transakcji z rolnikami na podstawie dowodu wewnętrznego została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ITPB1/415-459/10/TK).Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura VAT, produkty rolne, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 31/01/2013 06:00:01

Czy powinna zostać wystawiona faktura korygująca sprzedaż i faktura sprzedaży na innego na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2005 r., który wpłynął w dniu 17.05.2005 r...

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany od 2009 roku na skutek przekroczenia limitu przychodu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego od osoby prywatnej na umowę kupn...

POSTANOWIENIE W dniu 28.02.2005r. ..... Paweł, prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawyCzy żona może odliczyć wydatki remontowe jeżeli faktury wystawione są na imię męża, który zmarł w trakcie roku podatkowego?Czy można zaliczyć w koszty faktury wystawione przed rozpoczęciem działalności firmy?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na posiłki regeneracyjneW jakiej części przysługuje prawo do odliczenia z faktury na zakup ciągnika rolniczego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.