Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Philips Lighting Poland, NIP 764-00-01-443, z siedzibą w Pile, przy ul. Kossaka 150, z dnia 4 września 2006 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego - 07.09.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego - 23.11.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca jako nabywca towarów i usług, chciałaby drukować na swoich drukarkach faktury wystawione przez dostawcę. Podatnik informuje, że nie będą to faktury elektroniczne, gdyż nie będą przechowywane i przesyłane w formie elektronicznej przy użyciu specjalnie przeznaczonych do tego celu urządzeń. Nie będą więc wymagały bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przedmiotowe faktury będą sporządzone w systemie komputerowym przez dostawcę, a drukowane jako oryginały w papierowej formie przez nabywcę, na podstawie wzajemnych uzgodnień. Spółka wyjaśnia, że wzajemne uzgodnienia pomiędzy Nią a dostawcą nie spełniają warunków wynikających z przepisu § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), to znaczy nie występuje w tym przypadku sytuacja wystawiania faktur przez nabywcę w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy.

Faktury wystawiane po dokonaniu sprzedaży przez dostawcę w jego systemie informatycznym byłyby, jak informuje Spółka, przesyłane drogą elektroniczną do nabywcy (e-mailem), skąd natychmiast u nabywcy dokonywany byłby ich wydruk lub byłyby bezpośrednio drukowane z systemu informatycznego dostawcy na drukarce sieciowej zlokalizowanej u nabywcy. W obydwu przypadkach nie występowałaby akceptacja faktur przez wystawcę. Faktury zawierać będą wszystkie elementy określone w przepisach o wystawianiu faktur. W dacie wydrukowania będą rejestrowane w kancelarii, jako data ich otrzymania.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, że nabywca może drukować faktury wystawione przez dostawcę na swojej drukarce. Zdaniem Spółki, powyższe rozwiązane usprawni proces obiegu faktur oraz przyczyni się do obniżki kosztów (opłaty pocztowe). Ponadto, Spółka podnosi, że żadne przepisy nie regulują sposobu przesyłania faktur.

Ustosunkowując się do podniesionej kwestii, stwierdza się co następuje;

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca jako nabywca towarów bądź usług chciałaby drukować na swoich drukarkach faktury wystawione przez dostawcę w jego systemie informatycznym. Faktury byłyby przesyłane do nabywcy drogą elektroniczną (e-mailem). W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia z elektronicznym przekazem treści faktury zapisanej w języku informatycznym. Przerzucenie zaś obowiązku wystawiania faktur na inny podmiot, zdaniem tutejszego organu podatkowego, jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Zgodnie zaś z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, nabywcy towarów i usług od podatnika, o którym mowa w § 8 ust. 1, mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako FAKTURA VAT, w tym również faktury, o których mowa w § 14, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) nabywca towarów lub usług:

a) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,

b) ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę odpowiadającą warunkom wymienionym w ust. 2, upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;

2) naczelnikom urzędów skarbowych właściwych dla obu stron umowy wymienionej w pkt 1 lit. b) zostanie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia dostarczona pisemna informacja o zawarciu takiej umowy, zawierająca w szczególności:

a) dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi oraz nabywcy,

b) datę zawarcia umowy,

c) okres obowiązywania umowy.

W myśl ust. 2 ww. paragrafu, umowa o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), powinna zawierać w szczególności:

1) postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:

a) upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,

b) nie będzie wystawiał faktur na rzecz nabywcy w okresie obowiązywania umowy,

c) poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

2) postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:

a) będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,

c) poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

3) określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż jeden rok.

Ponadto, stosownie do ust 3 ww. paragrafu, faktura wystawiana na zasadach określonych w ust. 1 i 2 powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.

W opisanym stanie faktycznym, Podatnik podnosi, że wzajemne uzgodnienia pomiędzy Nim a dostawcą, nie spełniają warunków wynikających z § 10 przywoływanego rozporządzenia. Zatem należy stwierdzić, że nie mamy w tym przypadku do czynienia z umową o samofakturowanie, tj. gdy nabywca towarów i usług zobowiązuje się wystawiać faktury w imieniu i na rachunek dostawcy (usługodawcy). Natomiast, w przedmiotowej sprawie, faktury wystawiane po dokonaniu sprzedaży przez dostawcę w jego systemie informatycznym, byłyby przesyłane drogą elektroniczną do Wnioskującej, należy więc stwierdzić, że faktury takie powinny spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119). Stosownie do § 4 tegoż rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; lub

2) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Z analizy powyższych przepisów wynika więc konieczność opatrywania wystawionych faktur bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który to rodzaj podpisu jako jedyny jest w stanie zagwarantować niekwestionowaną autentyczność pochodzenia tych dokumentów od firmy, która je wystawiła oraz gwarancję integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy prawa podatkowego oraz stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika, zdaniem tut. organu podatkowego, w sytuacji gdy strony chcą skorzystać z przekazu faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej, powinno to nastąpić przy zachowaniu warunków wynikających z ww. rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej (...), albowiem tylko wówczas dojdzie do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego. W przeciwnym wypadku, faktury wydrukowane przez Wnioskującą na swojej drukarce nie rodzą żadnych skutków prawnych, bowiem są one wyłącznie przekazaniem do wiadomości odbiorcy treści faktury, a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, o którym mowa w ww. art. 106 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko wyrażone przez Podatnika należało uznać za nieprawidłowe, wobec czego postanowiono jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność za fakturę, otrzymanie faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 07/10/2012 14:52:04

Wystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Staszów 28-200 ul. Oględowska 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów powiaty staszowski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 67101012380853002221000000 VAT 17101012380853002222000000 PIT...

Wzór faktury

D e c y z j a Na podstawie art. 14b 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z...

Zastosowanie stawki podatku VAT z tytułu wywozu odpadów oraz prawo do sporządzenia zbiorcz...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę z tyt. sprzedaży nieruchomości?Czy usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące Urzędu Gminy i zlecone przez Urząd Gminy powinny być fakturowane na Urząd Gminy czy na Gminę?Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy związane z reklamą i reprezentacją?Dot. odliczania kwoty podatku VAT z faktur za najem samochodu o masie całkowitej nie przekraczającej 3.500 kg?W jakich przypadkach faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku zastępuje zaświadczenie VAT-25 ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.