Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ., Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% i dotyczy produkcji części metalowych. W ramach prowadzonej sprzedaży Podatnik zawarł z bankiem umowę factoringu. Bank wystawia fakturę VAT za usługi factoringu, gdzie wyszczególniona prowizja od w/w usług jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.Do wniosku podatnik załączył kserokopię faktury VAT nr 148/06/PLN/2005 z dnia 07.06.2005r. wystawioną przez Bank .Pytanie podatnika: Czy w związku z powyższym przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika powyższe faktury dokumentują koszt bezpośredni związany ze sprzedażą opodatkowaną w związku z czym naliczony VAT od prowizji za usługę factoringu może zostać odliczony od podatku należnego. Jednakże przepis art. 86 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) wyłącza "inkaso należności i factoring" z czynności wykonywanych na terytorium kraju jako czynności uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Organu Podatkowego:W ramach umowy faktoringu właściciel przenosi swoje wierzytelności na faktora, którym najczęściej jest bank, a w zamian za to uzyskuje od niego kwotę pieniężną odpowiadającą rozmiarom wierzytelności pomniejszoną o prowizję faktora. W zamian faktor wystawia na swoich klientów faktury na kwotę prowizji.W następstwie faktoringu właściwego dochodzi do definitywnego przeniesienia własności z przedsiębiorcy na faktora.Do fundamentalnych cech podatku od towarów i usług należy zaliczyć zasadę neutralności podatku dla podatników. Zasada ta realizowana jest poprzez umożliwienie podatnikowi pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną. W obowiązującej ustawie o VAT uregulowania te zostały zawarte w przepisach art. 86-95. Zgodnie zatem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy określa ponadto, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą następujących czynności wykonywanych na terytorium kraju, tj. : min. transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i factoringu - w przypadku, gdy miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.Powyższy art. 86 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy odnosi się do podatników świadczących usługi (także pośrednictwo) dotyczące rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i factoringu. Zatem nie dotyczy Podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części z metalu.Każdy przypadek ograniczenia uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego musi wynikać wprost z przepisów prawa.Ponieważ w opisanej sytuacji nie zachodzą okoliczności wyłączające uprawnienie podatnika do odliczenia podatku naliczonego, wymienione w art. 88 ust. 1, wydaje się za słuszne skorzystanie przez niego z możliwości przewidzianej w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku do towarów i usług, tj. dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących usługę factoringu.Podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup w/w usług, że pod warunkiem, że faktury dokumentujące te czynności zawierają wszystkie dane określone w § 9 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 95 poz. 798).

Pouczenie:Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Załączoną do wniosku kserokopię faktury VAT nr 148/06/PLN/2005 z dnia 07.06.2005r. wystawioną przez Bank Polska ., nie poddano ocenie, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktor, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu dotyczących...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.09.2006r. (wpływ do Urzędu Skarbowego 27.09.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług Gmina może dokonać...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwrot nienależnie pobranego i odprowadzonego podatku z tytułu opłat rocznych za użytkowani...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy posiadać i przechowywać faktury, jakie koszty można wliczyć do wydatków związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w propor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących premie pieniężne?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnejRozliczenie podatku akcyzowego z tytułu refakturowania energii elektrycznej (nabytej z podatkiem akcyzowymRachunek zysków i stratPotrącona kwota z zobowiązania na podstawie wyroku sądowego jako koszt uzyskania przychodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.