Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ., Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% i dotyczy produkcji części metalowych. W ramach prowadzonej sprzedaży Podatnik zawarł z bankiem umowę factoringu. Bank wystawia fakturę VAT za usługi factoringu, gdzie wyszczególniona prowizja od w/w usług jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.Do wniosku podatnik załączył kserokopię faktury VAT nr 148/06/PLN/2005 z dnia 07.06.2005r. wystawioną przez Bank .Pytanie podatnika: Czy w związku z powyższym przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika powyższe faktury dokumentują koszt bezpośredni związany ze sprzedażą opodatkowaną w związku z czym naliczony VAT od prowizji za usługę factoringu może zostać odliczony od podatku należnego. Jednakże przepis art. 86 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) wyłącza "inkaso należności i factoring" z czynności wykonywanych na terytorium kraju jako czynności uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Organu Podatkowego:W ramach umowy faktoringu właściciel przenosi swoje wierzytelności na faktora, którym najczęściej jest bank, a w zamian za to uzyskuje od niego kwotę pieniężną odpowiadającą rozmiarom wierzytelności pomniejszoną o prowizję faktora. W zamian faktor wystawia na swoich klientów faktury na kwotę prowizji.W następstwie faktoringu właściwego dochodzi do definitywnego przeniesienia własności z przedsiębiorcy na faktora.Do fundamentalnych cech podatku od towarów i usług należy zaliczyć zasadę neutralności podatku dla podatników. Zasada ta realizowana jest poprzez umożliwienie podatnikowi pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną. W obowiązującej ustawie o VAT uregulowania te zostały zawarte w przepisach art. 86-95. Zgodnie zatem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy określa ponadto, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą następujących czynności wykonywanych na terytorium kraju, tj. : min. transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i factoringu - w przypadku, gdy miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.Powyższy art. 86 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy odnosi się do podatników świadczących usługi (także pośrednictwo) dotyczące rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i factoringu. Zatem nie dotyczy Podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części z metalu.Każdy przypadek ograniczenia uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego musi wynikać wprost z przepisów prawa.Ponieważ w opisanej sytuacji nie zachodzą okoliczności wyłączające uprawnienie podatnika do odliczenia podatku naliczonego, wymienione w art. 88 ust. 1, wydaje się za słuszne skorzystanie przez niego z możliwości przewidzianej w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku do towarów i usług, tj. dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących usługę factoringu.Podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup w/w usług, że pod warunkiem, że faktury dokumentujące te czynności zawierają wszystkie dane określone w § 9 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 95 poz. 798).

Pouczenie:Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Załączoną do wniosku kserokopię faktury VAT nr 148/06/PLN/2005 z dnia 07.06.2005r. wystawioną przez Bank Polska ., nie poddano ocenie, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktor, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Czy Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zwrot kosztów poniesionych w zwiazku z udziałem w targach wystawienniczych podlega opo...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku z dnia 08.02.2006 r., który...

Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...

Zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT RR

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stosowanie przez usługodawce systemu informatycznego, procedur mających zapewnić autentycz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy na towar przeznaczony do remontu środka trwałego, który pochodzi z własnego magazynu należy wystawić fakturę wewnętrzną ?Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?Czy w związku z otrzymaniem faktury od pośrednika w 2009 r. Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego?Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur otrzymywanych wyłącznie drogą elektroniczną (fax, poczta elektronicznaDotyczy wystawienia korekty faktury VAT dot. podatku naliczonego oraz faktury VAT-marża i rozliczenia ich w deklaracji VAT-7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.