Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ., Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% i dotyczy produkcji części metalowych. W ramach prowadzonej sprzedaży Podatnik zawarł z bankiem umowę factoringu. Bank wystawia fakturę VAT za usługi factoringu, gdzie wyszczególniona prowizja od w/w usług jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.Do wniosku podatnik załączył kserokopię faktury VAT nr 148/06/PLN/2005 z dnia 07.06.2005r. wystawioną przez Bank .Pytanie podatnika: Czy w związku z powyższym przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika powyższe faktury dokumentują koszt bezpośredni związany ze sprzedażą opodatkowaną w związku z czym naliczony VAT od prowizji za usługę factoringu może zostać odliczony od podatku należnego. Jednakże przepis art. 86 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) wyłącza "inkaso należności i factoring" z czynności wykonywanych na terytorium kraju jako czynności uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Organu Podatkowego:W ramach umowy faktoringu właściciel przenosi swoje wierzytelności na faktora, którym najczęściej jest bank, a w zamian za to uzyskuje od niego kwotę pieniężną odpowiadającą rozmiarom wierzytelności pomniejszoną o prowizję faktora. W zamian faktor wystawia na swoich klientów faktury na kwotę prowizji.W następstwie faktoringu właściwego dochodzi do definitywnego przeniesienia własności z przedsiębiorcy na faktora.Do fundamentalnych cech podatku od towarów i usług należy zaliczyć zasadę neutralności podatku dla podatników. Zasada ta realizowana jest poprzez umożliwienie podatnikowi pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną. W obowiązującej ustawie o VAT uregulowania te zostały zawarte w przepisach art. 86-95. Zgodnie zatem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy określa ponadto, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą następujących czynności wykonywanych na terytorium kraju, tj. : min. transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i factoringu - w przypadku, gdy miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.Powyższy art. 86 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy odnosi się do podatników świadczących usługi (także pośrednictwo) dotyczące rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i factoringu. Zatem nie dotyczy Podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części z metalu.Każdy przypadek ograniczenia uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego musi wynikać wprost z przepisów prawa.Ponieważ w opisanej sytuacji nie zachodzą okoliczności wyłączające uprawnienie podatnika do odliczenia podatku naliczonego, wymienione w art. 88 ust. 1, wydaje się za słuszne skorzystanie przez niego z możliwości przewidzianej w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku do towarów i usług, tj. dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących usługę factoringu.Podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup w/w usług, że pod warunkiem, że faktury dokumentujące te czynności zawierają wszystkie dane określone w § 9 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 95 poz. 798).

Pouczenie:Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Załączoną do wniosku kserokopię faktury VAT nr 148/06/PLN/2005 z dnia 07.06.2005r. wystawioną przez Bank Polska ., nie poddano ocenie, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktor, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Opodatkowanie bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Prawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przechowywania faktur elektronicznych

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że...

Czy podane sposoby potwierdzenia odbioru faktury korygującej są poprawne?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

PIT - w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokumentujących kaucję za opakowania zwrotneW jaki sposób zafakturować koszty przesyłki i opakowania w przypadku dostaw wysyłkowych za zaliczeniem pocztowym?Prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTGCzy wartość dostawy na fakturze wystawionej dla kontrahenta zagranicznego jest wartością brutto, zawierającą podatek od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.