Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego w fakturze jest przychodem dla podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005 r., (data wpływu do tut. Urzędu 08.09.2005 r.),uzupełnionego pismem z dn. 28.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe w zakresie ustalenia kwoty przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Jednostka we wniosku przedstawia, że podpisała umowę z irlandzką spółką, reprezentowaną przez filię w M. na prace projektowe dla Kompleksu wielofunkcyjnego w K. We wniosku Jednostka stwierdza, że § 7 tejże umowy stanowi. "za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiającyzapłaci Konsultantowi (Wnioskodawcy) wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota wynagrodzenia określona w tym paragrafie zawiera rosyjski podatek VAT, który zostanie z niej potrącony przez zamawiającego na terenie Rosji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rosyjskimi przepisami".Kontrahent rosyjski przedłoży Wnioskodawcy kopie płatności tegoż VAT-u odprowadzonego do budżetu rosyjskiego. W związku z tym powstanie niedopłata naszych faktur - jak to określa Spółka.

Jednostka pyta czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego ...

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody. Moment powstania przychodu należnego został, określony w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dołączona do wniosku faktura wystawiona dla nabywcy usługi za "szkicową koncepcję dla kompleksu wielofunkcyjnego w K." nie zawiera wyszczególnionego podatku VAT.W myśl art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535.) W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania ikoordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomościusługi takie, które związane są z konkretną nieruchomością położoną na terenie innego Państwa - posiadają status usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.W związku z powyższym cała kwota która widnieje na fakturze będzie stanowiła dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.W zakresie pytania dotyczącego rozliczania podatku VAT od usług architektonicznych realizowanych w Rosji tut. Organ podatkowy wyjaśnia, że tego rodzaju usługi zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu w kraju, w którym położona jest nieruchomość, z którą jest związana ta usługa.W przedstawionej sprawie podatek VAT winien być z tego tytułu rozliczany w Rosji. Dlatego też tut. Urząd nie jest właściwym organem do odniesienia się do zagadnienia poruszonego we wniosku iż istnieją przypadki odzyskania VAT z budżetu obcego Państwa i być może tak stanowią przepisy podatkowe rosyjskie".W tej kwestii Podatnik winien zwrócić się do właściwego organu skarbowego Rosji.

Powyższa interpretacja dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika,inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura vat, moment powstania przychodów, podatek od towarów i usług, usługi architektoniczne
Data aktualizacji: 18/03/2012 09:47:19

Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które Spółka otrzymuje premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podlega opodatkowaniu bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.12.2005r. (data wpływu do...

Czy podatnik może dokonać korekty faktur opierając sie na wyrokach sądu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia...

Jak udokumentować korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 02.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w...

Prawidłowość ujmowaniaw deklaracji VAT-7 otrzymywanych i wystawianych przez podatnika faktur

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka cywilna AIRTRANS świadczy usługi spedycyjne polegające na organizowaniu, na życzenie klientów, przewozu towarów transportem lotniczym na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz do krajów trzecich...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usługRefakturownie usługCzy można przypisać wystawione faktury VAT na nową Spółkę jako rachunki?W zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego poprzez cesję umowy przedwstępnejPytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlano montażowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.