Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawianie jest ograniczone limitem uzyskania przychodu?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 roku (uzupełnionego w dniu 09.01.2007 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie możliwości dokumentowania rachunkami prowadzonej sprzedaży produktów roślinnych (krzewów ozdobnych), pochodzących z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej stwierdza, że przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego o potwierdzenie czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawianie rachunków jest ograniczone limitem uzyskiwanego przychodu.

Według podatnika w związku z w/w działalnością może on wystawiać rachunki oraz nie ma rocznego limitu na kwotę przychodu uzyskanego ze sprzedaży, ograniczającego ich wystawianie. Ze złożonego wniosku wynika że Podatnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego, płaci podatek rolny i w ramach swojej działalności prowadzi szkółkę krzewów ozdobnych. Wyprodukowany materiał szkółkarski sprzedaje na terenie własnego gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w niniejszej sprawie, jak również obowiązujący w 2007 roku stan prawny, tutejszy organ podatkowy udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:1) miesiąc - w przypadku roślin, 2) 16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Zatem prowadzenie przez Podatnika działalności w zakresie produkcji materiału szkółkarskiego jest zgodnie z w/w definicją działalnością rolniczą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów w/w ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej.

Na podstawie art. 87 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tej ustawy, obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W myśl § 2 w/w artykułu obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy założeniu, że Podatnik jest osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej, można stwierdzić, że nie ma on obowiązku wystawiania rachunków, jednakże przytoczone przepisy ustawy nie wskazują na niemożliwość ich wystawienia. Podatnik może zatem dokumentować prowadzoną sprzedaż w oparciu o wystawione rachunki. Sprzedaż produktów rolnych, pochodzących z własnej produkcji rolnej, nie jest objęta przy tym limitem w zakresie jej dokumentowania wystawionymi przez Podatnika rachunkami.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa służy zażalenie. Stosownie do art. 236 § 1 powyższej ustawy zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: działalność rolnicza, podatek dochodowy, rachunki, sprzedaż
Data aktualizacji: 01/02/2013 00:00:01

Obowiązek wystawienia faktury VAT, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rynku pie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w ostatnim dniu kwartału, będącego według umowy okresem rozliczeniowym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia od faktur na których posłużono się nazwą skróconą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywania faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną bez wykorzystania za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie prawidłowości stawki podatku wykazanej na fakturach VAT w wysokości 7% przez ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura VAT zaliczkowaCzy firma wystawiając refakturą za przesyłkę listową może zastosować stawkę VAT zwolniona?Czy istnieje obowiązek stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od dnia 1 stycznia 2008 roku?E-fakturyOpodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz prawidłowość fakturowania usług transportu międzynarodowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.