Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w opisanym przypadku należy wstecznie skorygować deklarację VAT - 7, powodując tym samym zmiany w wypełnieniu pól: 32, 33 oraz 43, 44?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2005r., który wpłynął w dniu 23.11.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 20.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymała od kontrahenta unijnego fakturę korygującą do faktury dotyczącej importu usług stanowiącą podwyższenie ceny. Spółka uważa, iż zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 z późn. zm.), należy uwzględnić otrzymaną korektę faktury w bieżącym okresie. Z uwagi na charakter transakcji - import usług, w wyniku zastosowania mechanizmu samo opodatkowania transakcja ta będzie neutralna podatkowo tzn. w tej samej deklaracji VAT-7 zostanie podwyższony podatek naliczony oraz należny. W pismie z dnia 20.01.2006r. Spółka stwierdza, iż korzysta z usług świadczonych w ramach grupy spółek, które pierwotnie fakturowane są na podstawie zabudżetowanych kosztów a następnie, z końcem roku rozliczeniowego określonego w umowie, następuje ich korekta do wartości rzeczywistych. W rezultacie końcowego rozliczenia kosztów Spółka otrzymuje od usługodawcy mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, faktury korygujące stosownie obniżające lub podwyższające wartość usług wyświadczonych w danym roku.

Pytanie Spółki:

Czy w opisanym przypadku należy wstecznie skorygować deklarację VAT - 7, powodując tym samym zmiany w wypełnieniu pól: 32, 33 oraz 43, 44.

Stanowisko Spółki:

Spółka uważa, iż zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 z późn. zm.) przepis § 20 ust. 4 ww. rozporządzenia stanowi, iż nabywca otrzymujący fakturę korygującą:jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.Spółka twierdzi, iż należy uwzględnić otrzymaną korektę faktury w bieżącym okresie.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Przepis art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Przepis § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ) stanowi, iż przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Przepis § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia stanowi, iż nabywca otrzymujący fakturę korygującą:jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.W przypadku, gdy faktura korygująca podwyższa podatek należny, należy przyjąć, że sposób rozliczenia faktury korygującej uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia takiej faktury. Jeżeli wystawienie faktury korygującej spowodowane jest faktem, że pierwotna faktura w stosunku do której wystawiono fakturę korygującą, nieprawidłowo odzwierciedla stan faktyczny, który istniał w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu korygowanej sprzedaży, sprzedawca ujmuje fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie koryguje deklarację VAT-7 za ten miesiąc, na podstawie zmienionych danych wynikających z rejestru sprzedaży. Natomiast, gdy faktura korygująca podwyższająca podatek należny wystawiona jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w miesiącu jej wystawienia i deklaracji za ten miesiąc.

W przedmiotowej sprawie Spółka otrzymała fakturę korygującą dotyczącą wzrostu cen wystawioną przez usługodawcę mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Wzrost cen podyktowany był ustaleniem z końcem roku rzeczywistej wartości usługi. Wobec powyższego Spółka zobowiązana była wystawić fakturę wewnętrzną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W fakturze wewnętrznej Spółka zobligowana była wykazać podatek należny, który jednocześnie stanowi kwotę podatku naliczonego. Spółka otrzymując fakturę dotyczącą wzrostu cen rozlicza ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w miesiącu jej wystawienia i deklaracji za ten miesiąc.

Niniejsze postanowienie - na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa - wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura wewnętrzna, import usług
Data aktualizacji: 04/01/2013 15:00:01

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymany...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.08.2005...

Prawidłowość ujmowania /dekretacja/ w deklaracji VAT-7 otrzymywanych i wystawianych przez...

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka cywilna AIRTRANS świadczy usługi spedycyjne polegające na organizowaniu, na życzenie klientów, przewozu towarów transportem lotniczym na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz do krajów trzecich...

Czy odsprzedaż towarów można potraktować jako zwrot towarów i czy można w tym przypadku wy...

Na podstawie przepisu art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 06.06.2005 r. (data...

Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku potraktowania WDT jako sprzedaży krajowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny s...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2006 r. w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może zlecić opisane powyżej czynności związane z wystawieniem faktury na rzecz podmiotu trzeciego?Czy od zakupu artykułów spożywczych na targi można odliczyć podatek naliczony, nie naliczając fakturą wewnętrzną podatku należnegoCzy istnieje obowiązek wystawiania faktury VAT w przypadku czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu w użytkowanie wieczyste gruntuUrząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4Jak ustalić wartość przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tyt. różnic kursowych od własnych środków w walutach obcych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.