Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowo jest wystawiana faktura VAT ze stawką 7% na usługi związane z kulturą?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2009r. (data wpływu 10 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% dla artysty prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% dla artysty prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje zawód piosenkarki estradowej. Od 1991r. prowadzi działalność gospodarczą - symbol 92.31.2. Jest płatnikiem VAT. Występy estradowe prowadzi z towarzyszeniem własnego zespołu muzycznego na terenie całego kraju. Miejscami koncertów są domy kultury, sale koncertowe i teatralne. Są to imprezy, na które przychodzi publiczność, która wykupuje bilety. Organizatorami koncertów są domy kultury i agencje artystyczne prowadzące działalność koncertową i imprezową. W przypadku imprez biletowanych wnioskodawca wystawia faktury z 7% VAT - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - zał. nr 3 poz. 92.31.2. W niektórych przypadkach organizator koncertu odmawia przyjęcia faktury z 7% VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowo jest wystawiana faktura VAT ze stawką 7%.

Zdaniem wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny i zaprezentowane stanowisko wynika z: analizy dokumentów opisujących podobny stan faktyczny - interpretacja US, Interpretacja US, klasyfikacji PKWiU - poz. 92.31.22, stanowiska informacji podatkowej - rozmowa z dnia 26 lutego 2009r. oraz z artykułu z niezbędnika Gazety Prawnej z dn. 06.06.2005r. Przedstawione interpretacje jednoznacznie stwierdzają, że zwolnione z VAT są usługi artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów. Nie dotyczy to jednak twórców i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

Co do zasady towary i usługi są opodatkowane, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawką podatku 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W art. 41 ust. 2 ww. ustawy w związku z poz. 162 do załącznika nr 3 do ustawy o VAT postanowiono, że opodatkowaniu stawką 7% podlegają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Jednocześnie jednak w objaśnieniach do tego załącznika wskazano, że nie ma on zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

W załączniku nr 4 do ustawy o VAT pod poz. 11, określającym usługi zwolnione od podatku, wymieniono - wskazując na symbol ex 92 PKWiU - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a. usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżenie poz. 12.Treść pkt 4, poz. 11 załącznik Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć w ten sposób, że wyłączone ze zwolnienia od podatku są opłacone biletami wstępu usługi świadczone przez organizatorów spektakli, koncertów, przedstawień i imprez:w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.33 92.34.11, 92.34.12) świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12).Wówczas usługi te opodatkowane są stawką 7% na podstawie poz. 156 załącznika Nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług (PKWiU ex 92.3).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia faktycznego wynika, że organizatorami koncertów wnioskodawcy są instytucje kultury i agencje artystyczne prowadzące działalność koncertową i imprezową. W tym przypadku stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie poz. 156 załącznika nr 3 ustawy, dotyczy jedynie tych podmiotów, lecz nie dotyczy usług świadczonych przez wnioskodawcę na rzecz tych podmiotów.

Ponieważ usługi wymienione w poz. 162 załącznika nr 3 oraz w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy w części się pokrywają, stwierdzić należy, że opodatkowaniu stawką 7% podlegają jedynie usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, które nie są zaliczane do usług związanych z kulturą, czyli generalnie nie są klasyfikowane do grupowania PKWiU 92.31.22 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów, a takie praktycznie nie występują w przypadku tej grupy podmiotów.

Jednakże z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika, że usługi świadczone przez wnioskodawcę są klasyfikowane w PKWiU w poz. 92.

W związku z tym usługi świadczone przez wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy.

W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest fakt, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż skutek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług jest podobny.

W przypadku gdyby wnioskodawca nie świadczył usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to usługi te nie podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast w sytuacji, gdy wnioskodawca wykonuje te usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy co do wystawiania faktur ze stawką podatku VAT w wysokości 7% jest nieprawidłowe.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem sprawy należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU, usługi kulturalne, usługi rozrywkowe, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 15/10/2013 00:00:01

Brak zasadności wystawienia jednej faktury zbiorczej za miesiąc w przypadku braku sprzedaż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do zmniejszenia obrotu oraz obniżenia podatku należnego w przypadku faktur wewnętrzn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług bankowych realizowanych w ramach umowy factoringu właściwego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując odliczenia podatku VAT zarówno wskazanego w fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących zakup samochodów o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można pomniejszyć należny podatek VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodu ciężarowegoCzy można pomniejszyć należny podatku VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?Jaką stawką należy opodatkować usługi operatora kamery i jaki symbol PKWiU należy wpisać na fakturze?Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony od nabytych paliw silnikowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.