Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów faktur dokumentujących należną im premię pieniężną?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 18.12.2008 r. (data wpływu 22.12.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 05.03.2009 r. (data wpływu 09.03.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 05.03.2009 r. (data wpływu 09.03.2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-274/08-2/JK z dnia 27.02.2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca udziela premii pieniężnych klientom - firmom za zrealizowanie określonej wielkości obrotu z tytułu zakupu jego wyrobów. Firmy za zrealizowane obroty podlegające premiowaniu wystawiają Spółce faktury VAT ze stawką 22%.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 05.03.2009 r. Wnioskodawca dodał, iż udzielana premia pieniężna jest przyznawana danemu kontrahentowi za osiągnięty obrót całkowity w okresie roku kalendarzowego, a więc w określonym ściśle czasie. Premie pieniężne nie dotyczą konkretnych dostaw.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów faktur dokumentujących należną im premię pieniężną.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie odliczał podatku VAT z otrzymanych faktur dokumentujących udzieloną premię.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca udziela premii pieniężnych klientom - firmom za zrealizowanie określonej wielkości obrotu z tytułu zakupu jego wyrobów. Firmy za zrealizowane obroty podlegające premiowaniu wystawiają Spółce faktury VAT ze stawką 22%.

Ponadto, jak wskazała Spółka udzielana premia pieniężna jest przyznawana danemu kontrahentowi za osiągnięty obrót całkowity w okresie roku kalendarzowego, a więc w określonym ściśle czasie. Premie pieniężne nie dotyczą konkretnych dostaw.

Zatem, w sytuacji opisanej we wniosku, art. 88 ust. 3a pkt 2 nie będzie miał jednak zastosowania bowiem faktury wystawiane Spółce przez kontrahenta dokumentują czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, tj. wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji określonego planu sprzedaży, uznaną w myśl art. 8 ust. 1 ustawy za odpłatne świadczenie usług.

W związku z powyższym Spółce, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur, pod warunkiem spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 ust. 1 tej ustawy oraz niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto informuje się, iż w zakresie uznania czy udzielenie premii pieniężnej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 15/01/2013 03:00:01

Czy podatnik ma prawo do wpisania w koszty uzyskania przychodu wartości brutto niezapłacon...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 z póź. zm.), art. 22 art.23 ust 1 pkt 20 i pkt 43 lit b art. 23 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób...

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą a...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

WNT tablic rejestracyjnych wraz z refakturowaniem opłat i ubezpieczeń

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przyznawane premie pieniężne (bonusy) powinny być udokumentowane fakturą VAT czy notą...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Czy na fakturze wystawionej osobie fizycznej prowadzacej działalność gospodarczą należy po...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2006r. (wniosek wpłynął do tut. Urzędu w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydanie przez syndyka rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na rzecz banku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Podatnik pyta o możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wystapienia różnic kursowychDo jakiej wysokości i na kogo powinny być wystawione rachunki za zakup materiałów i usług związanych z budową budynku mieszkalnego?Wystawienie faktury VAT w mieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcyCzy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.