Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy wpłaty komitetu budowy wodociągu na rachunek gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 216 par. 1 i art. 14 a par. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 r.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy .z dnia 13 lipca 2006 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku informuje, że stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 11 lipca 2006 roku (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 13-07-2006 r) Wójt Gminy zwrócił się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług dobrowolnej wpłaty na budowę sieci wodociągowej przez komitet budowy wodociągu, przedstawiając następujący stan faktyczny:Gmina jako inwestor realizuje inwestycje komunalne polegające między innymi na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na realizację tej inwestycji gmina zawiera umowę z wykonawcą i płaci za określone w umowie prace budowlane. Mieszkańcy wsi zainteresowani podłączeniem do sieci wodociągowej powołali komitet budowy wodociągu, który uczestniczy w jego częściowym finansowaniu. Zebrane od członków komitetu wpłaty na wodociąg przekazywane są na rachunek Gminy. Z mieszkańcami gminy, którzy dokonują wpłat na rzecz komitetu nie są zawierane umowy cywilnoprawne, jak również Gmina nie zobowiązuje się do żadnego świadczenia w zamian za dokonane wpłaty. Wójt Gminy uważa, że wpłaty komitetu budowy wodociągu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Udzielając interpretacji w zakresie wyrażonym we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku stwierdza, że uregulowania odnoszące się do podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług zostały zawarte w DZIALE VI ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) Z treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tyt. sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z powyższej regulacji wynika, że w sytuacji gdy podatnik otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję, inną dopłatę) stanowiące dopłatę do ceny towaru, usługi: (może to być np. pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny) taka dopłata stanowiąca uzupełniający element ceny winna być wliczona do podstawy opodatkowania dostawy czy świadczenia usług, jeżeli będzie ściśle i bezpośrednio związana z ceną danej dostawy czy ceną danej usługi. W przeciwnym razie, gdy dotacja, subwencja lub dopłata otrzymana przez podatnika jest związana z pokryciem ogólnych kosztów jego działalności i nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę konkretnej usługi czy towaru taka dopłata nie będzie elementem cenotwórczym, a zatem nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, oraz nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 par. 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku.W przypadku składania zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od zażalenia oraz 50 gr. od każdego załącznika. Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art. 222 Ordynacji podatkowej, czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: wodociągi, wpłata
Data aktualizacji: 24/01/2013 00:00:01

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu imp...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Wystawienie faktury na oboje małżonków będzie uprawniało do możliwości odliczenia VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące Urzędu Gminy i zlecone przez Urząd Gminy po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy danych, które powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia. o udzielenie...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury?Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VATWystawianie faktur onlineVAT - w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia i braku potwierdzenia odbioru faktury korygującejTermin wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanych zaliczek i rat
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.