Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wykazana w PIT-36L nadpłata podatku winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części C.5. druku NIP-1, czy w inny sposób?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu marcu 2006 r. złozyła Pani zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu za 2005 r. PIT-36L. W zeznaniu tym wykazała Pani nadpłatę w wysokości 2.937, 50 zł. Jednocześnie z treści wniosku wynika, że na druku rejestracyjnym NIP-1 w części C.5. zgłosiła Pani fakt posiadania rachunku bankowego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie wyraziła Pani pogląd, iż zwrot powinien być przekazany na rachunek bankowy wykazany w części C.5. druku NIP-1.Przedstawiając własne stanowisko przedstawiła Pani treść art. 77 b § 1 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku podatników obowiązanych do posiadania rachunku bankowego, zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy. Ponadto wniosła Pani, iż w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania rachunku bankowego przewidują różne przepisy m.in. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepis art. 61 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Pani zdaniem wyrażonym we wniosku, żaden przepis nie zobowiązuje Pani do posiadania rachunku bankowego nie związanego z działalnością gospodarczą. Pani zdaniem art. 77 § 1 ust. 1 jasno stanowi, że nadpłata winna być zwrócona na rachunek, do którego posiadania jest podatnik zobowiązany i że przepisy ustawy nie dają w tym zakresie prawa wyboru ani podatnikowi, ani Urzędowi Skarbowemu.W złożonym wniosku wyraża Pani pogląd, iż w Pani wypadku zwrot winien nastapić na rachunek bankowy wykazany w części C.5. zgłoszenia NIP-1 oraz, że nadpłata ta nie powinna być zwrócona ani za pośrednictwem poczty, ani gotówką w kasie Urzędu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Stosownie do treści z art.77b §1 ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r. ze zm) zwrot nadpłaty następuje:1/ na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;2/ w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.Jak stanowi treść przepisu zawartego w art.77b §3 nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.Z kolei zgodnie z art.61§1 w/w ustawy zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.Organ podatkowy nie ma swobody wyboru formy zwrotu nadpłaty, gdyż podmiotowi (podatnikowi, płatnikowi lun inkasentowi), który prowadząc działalność gospodarczą obowiązany jest do do posiadania rachunku bankowego-zwraca nadpłatę na wskazany rachunek bankowy, a wszystkim pozostałym podmiotom nadpłatę zwraca w gotówce chyba, że taki podmiot zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.Zatem w przedstawionym stanie faktycznym oraz w świetle cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ podatkowy podziela przedstawione przez Panią we wniosku stanowisko, że nadpłata wkazana w zeznaniu PIT-36L winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części C.5. "rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą" druku zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego/osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospoadrczą NIP-1. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, rachunek bankowy, zwrot nadpłaty
Data aktualizacji: 16/10/2013 00:00:01

Czy odliczając w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup maszyny wystawionej na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodane...

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.01.2006r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2005r. o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i...

Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w ramach umowy konsorcjum rozliczając przychody i koszty między konsorcjantami do wysoksci 50% można wystawiać noty księgowe?Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom towarówPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie opakowańSposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w marcu 2010rPo jakim kursie należy przeliczyć lokatę terminową założoną w walucie w EUR i naliczone odsetki bankowe od tej lokaty?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.