Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wykonawca miał prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu 02.08.2006 r.) Jednostki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W dniu 02.08.2006 r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o interpretację dotyczącą prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Stan faktyczny przedstawiony przez we wniosku jest następujący :

Gmina w dniu 21 sierpnia 2003 r. zawarła w trybie zamówień publicznych ze Spółką umowę o realizację zadania inwestycyjnego, przy obowiązującej stawce podatku VAT w wysokości 7% za roboty budowlane. W umowie strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT w wysokości 7%. Po zawarciu umowy ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła zmianę stawki podatku VAT z 7% na 22% na usługi budowlane.

Urząd Gminy wyraził zgodę na wystawianie faktur obejmujące podatek VAT 22% do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie tj. do kwoty X zł. W okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 18 sierpnia 2005 r. wystawiono faktury VAT z 22% podatkiem na kwotę netto X zł., brutto X zł. Zamawiający - Gmina zgodnie z umową płaciła faktury do wysokości wynikającej z 7% stawki VAT i postanowieniami umowy. Wykonawca na skutek odmowy Gminy na zmianę aneksem umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 3571 k.c. wystąpił do Sądu z powództwem o zmianę umowy w zakresie podwyższenia wynagrodzenia w ten sposób, że od wykonanych robót i zafakturowanych od 1.05.2004 r. będzie mu przysługiwało wyższe wynagrodzenie związane ze zmianą podatku VAT z 7% do wysokości 22%. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 23.06.2005r. oddalił powództwo Spółki. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego - dodając do umowy punkt 13C o następującej treści: Wynagrodzenie wykonawcy podwyższa się o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie X zł., a które to wynagrodzenie stanowi 70% należnego podatku od towaru i usług VAT, po 1 maja 2004 r. od robót zrealizowanych po tym dniu o wartości X zł.

Spółka pismem z dnia 22.06.2006 r. powołując się na wyrok Sądu Apelacyjnego przesłała Gminie fakturę korygującą z dnia 22.06.2006r. obniżającą wartość brutto wynagrodzenia od faktur wystawionych o kwotę X zł. do zafakturowanych robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym Budowa Gimnazjum.

Gmina zamierza wnieść skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie. Wyrok zmieniający umowę nie jest prawomocny, jest tylko wykonalny.

Pytanie Wnioskodawcy brzmi:

Czy Wykonawca miał prawo w okolicznościach sprawy wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą jak to uczynił ?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy w okolicznościach sprawy powód nie ma prawa wystawiać faktury VAT korygującej i przesłać jej do Gminy.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Wnioskodawcy Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku roboty budowlane dotyczące budowy gimnazjum zostały wykonane po 1 maja 2004 r. i ze względu na zmianę stawki podatku VAT z 7% na 22% roboty te powinny zostać opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22% gdyż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 (ustawa weszła w życie 1 maja 2004 r.). Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT powoduje obowiązek rozliczenia podatku wg stawek obowiązujących w dniu wykonania tych czynności.

Należy przypomnieć, że zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów przedstawionym w piśmie z dnia 24 czerwca 2004 r. (syg. PP3-812-458/2004/AK/1786) w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z e zm.), które wykonane zostały przez podatników przed dniem 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po 30 kwietnia 2004 r. czynności te podległy opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie wykonania tj. przed 1 maja 2004 r.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia sie również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z § 17 ust. 3 faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1 zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

W opisanej sytuacji wystąpiły przesłanki, o których mowa w treści § 17 powołanego wyżej rozporządzenia. W związku z powyższym wystawca faktury VAT - Wykonawca miał obowiązek wystawić fakturę Vat korygującą zgodnie z zasadami wystawiania tych faktur uregulowanymi w § 16 i 17 rozporządzenia.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie podziela stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, roboty budowlane, stawki podatku
Data aktualizacji: 09/01/2013 15:00:01

Urząd Skarbowy Zduńska Wola 98-220 ul. Zielona 15

Zasięg terytorialny miasta Zduńska Wola gminy Szadek, Zapolice, Zduńska Wola powiaty zduńskowolski województwo łódzkie Konta bankowe CIT 75101013710041122221000000 VAT 25101013710041122222000000 PIT 72101013710041122223000000 budżetowe pozostałe...

Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej, pod jaką datą zaewidencjonuję przychód, cz...

Działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 oraz art.216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku...

Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób wystawienia faktury VAT dopuszczalny przez polskie prawo podatkow

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do...

Opodatkowanie prwemii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarówCzy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnymCzy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?Urząd Skarbowy Żory 44-240 ul. Wodzisławska 1Czy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.