Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2009 r. (data wpływu 16 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajął na czas określony (12 lat) nieruchomość położoną przy (.) (dalej: najemca). Przedmiotową nieruchomość najemca wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od czynszu na mocy umowy najemca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością. W pkt 9 § 3 ww. umowy postanowiono: Niezależnie od czynszu określonego w pkt 1, 2, 3 najemca ponosi wszystkie koszty związane z nieruchomością, które obciążają lub mogą obciążyć Wynajmującego stale lub okresowo, a w szczególności:media i inne, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu ograniczonych praw rzeczowych, ubezpieczenia, inne opłaty i zobowiązania, których źródłem powstania dla Wynajmującego jest przedmiotowa nieruchomość.Nieruchomość została wydana najemcy w kwietniu 2008 r., a w listopadzie Podatnik zapowiedział obciążenie najemcy z tytułu zapłaconego podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego. Na zapytanie najemcy co do treści faktury, Zainteresowany określił, że zapłacona kwota podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego zostanie ujęta w wartości netto powiększonej o należny podatek VAT wg stawki 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy prawidłowym jest zastosowanie noty księgowej dla rozliczenia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, bez naliczania podatku VAT.Czy prawidłowym jest zastosowanie noty księgowej dla rozliczenia zobowiązań z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, bez naliczenia podatku VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od nieruchomości nie jest obciążony podatkiem VAT, jednakże obciążenie nim stanowi element usługi (jest to w istocie podatek od usługi, a nie od podatku) i wraz z innymi tytułami dotyczącymi usługi najmu powinien być obciążony podatkiem VAT wg stawki 22%. Po dniu 1 maja 2004 r. podmiot, który dokonuje odsprzedaży usług traktowany jest tak, jakby sam te usługi wyświadczył, czyli powinien stosować stawkę VAT właściwą dla danej usługi. W przypadku refakturowania opłaty za wieczyste użytkowanie stawka VAT wynosi 22%, niezależnie od okresu w jakim użytkowanie wieczyste zostało ustanowione.

W związku z powyższym - zdaniem Wnioskodawcy - należy obciążać najemcę fakturą, gdzie wartość zapłaconego podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego powiększona zostanie o 22% stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Aby jednak czynności wymienione w cyt. wyżej art. 5 ust 1 pkt 1 ww. ustawy podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być wykonane przez podatnika podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowy obowiązek dokumentowania obrotu dla potrzeb podatku od towarów i usług fakturami VAT przez podatników tego podatku został określony w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl ww. przepisu podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Jak stanowi art. 106 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Przez sprzedaż - stosownie do przepisu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajął innemu podmiotowi nieruchomość. Najemca wykorzystuje przedmiotową nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie zapisów umowy zawartej na tę okoliczność, Zainteresowany wystawia najemcy faktury VAT z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego doliczając podatek od towarów i usług.

Na podstawie analizy stanu faktycznego, w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-71/09-2/KG z dnia 26 marca 2009 r. stwierdzono, że pomimo iż podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowią odrębny element rozliczeń z najemcą nieruchomości, są one należnościami wynikającymi z odpłatnego świadczenia usługi najmu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego - tak jak czynsz.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając najemcy nieruchomości fakturę VAT na wartość brutto czynszu wraz z wszystkimi kosztami stanowiącymi element kalkulacyjny ceny (m. in. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego) za wynajem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura VAT, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, świadczenie usług, usługi najmu
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

Korygowanie faktury VAT (błędy w nazwie, adresie lub NIP) za pomocą noty korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie zapłaty, czy też w momencie wyst...

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dokonując na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 i 13 pkt 2 lit. a...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Parczew 21-200 ul. Żabia 2A

Zasięg terytorialny miasta gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica powiaty parczewski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 64101013390057602221000000 VAT 14101013390057602222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposobu dokumentowania premii pieniężnychUrząd Skarbowy Wodzisław Śląski 44-300 ul. Głowackiego 4Czy faktury wystawione przez firmę Wnioskodawcy na rzecz spółki osobowej, w której będzie udziałowcem mogą stanowić koszt uzyskani przychodów spółki?Możliwość rozliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury leasingowejFaktury korygujące w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.